Frødyrkning

projektansvarlig: Barthold Feidenhans'l

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at medvirke til optimering af dyrkningsprocesserne og rentabiliteten for frøavleren. Dyrkningsprocesserne skal hele tiden tilpasses de politiske rammebetingelser, så Danmark fortsat kan have en rentabel frøproduktion.

Der skal i projektperioden indsamles, bearbejdes og formidles ny viden, der omhandler udenlandske forskningsresultater, der kan medvirke til også at anvise nye veje indenfor dansk frøproduktion til sikring af dansk frøs internationaleførerposition.

I disse år med stadig færre muligheder for kemisk renholdelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr er det vigtigt at undersøge mulighederne for mekanisk renholdelse og udnyttelse af ny teknologi. En del af denne viden kan hentes ved deltagelse i udenlandske kongresser og workshops. Ligeledes skal den nyeste viden om resistens indenfor ukrudt, sygdomme og skadedyr indsamles og formidles, så danske avlere i god tid kan forholde sig til risiko og strategi for at undgå fremtidige problemer indenfor dette område. Der vil være deltagelse i en international frøkonference 2021 i Serbien.

Endvidere vil projektet bidrage til, at de nødvendige plantebeskyttelsesmidler er til rådighed for frøavlerne. Der vil bl.a. blive udarbejdet ansøgninger og vejledninger i forbindelse med godkendelse til ”mindre anvendelse”. Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er helt afgørende for at sikre kvaliteten af det høstede frø. I forbindelse med forbuddet mod visse kemiske nøglemidler i frøproduktionen er der øget behov for ansøgninger om dispensation. Dette er en administrativ ret tung opgave.

Frøavlerne vil løbende via bl.a. www.seges.dk, trykte medier, landmandsmøder og sociale medier få adgang tilden nyeste viden og de nyeste resultater af forsøg fra ind- og udland. De vil endvidere få mulighed for at anvendebedre løsninger på planteværnsområdet via nye godkendelser til ”mindre anvendelse” eller via dispensationer. Det sikrer, at frøsektoren får øget viden om nye muligheder for en effektiv samt miljømæssig og økonomiskbæredygtig produktion af frø af høj kvalitet.

Projektresultater:

Afpudsning af hvidkløver
Mængden af nedbør i maj har givet god vækst for hvidkløver. Derfor er det oplagt at afpudse hvidkløveren og dermed øge antal blomsterhoveder.

Balaya godkendt i korn
Svampemidlet Balaya har været ventet til bekæmpelse af Septoria i hvede. Midlet må anvendes til vækststadie 40 (før begyndende skridning).

Balaya godkendt i markfrø til frøavl
Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i markfrø til frøavl til bekæmpelse af sygdomme om foråret.

Bentanal (havefrøafgrøder)
Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Betanal i visse havefrøafgrøder.

Boxer (havefrøafgrøder)
Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Boxer i visse havefrøafgrøder.

Cabrio Duo godkendt i havefrø til frøproduktion
Svampemidlet Cabrio Duo har fået en godkendelse til mindre anvendelse til bekæmpelse af hvidrust i havefrø til frøproduktion.

Clomate (vår- og vinterhestebønner)
Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Clomate i vår-og vinterhestebønner.

Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl
Asulox er tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Betingelserne for anvendelsen er ændret i forhold til tidligere år. Læs derfor etiketten omhyggeligt før brug.

Dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone til græsukrudtsbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver i vinterperioden 2021/2022.

Denne godkendelse er nu udvidet med de tre blomsterfrøarter Nigella, Gypsophila og Calendula til frøproduktion.

Goltix SC 700
Ukrudtsmidlet Goltix SC 700 har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder.

Harmony 50 SX
Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Harmony 50 SX i urtekrysantemum og Chrysantemum segetum.

Mavrik (havefrø)
Insektmidlet Mavrik godkendt til mindre anvendelse i havefrø.

Moddus M og Sonis (byg,rug,triticale, hvede, havre, frøgræs)
Firmaet bag Moddus M og Sonis har søgt Miljøstyrelsen og har fået godkendt en ændring af etiketteteksten for Moddus M og Sonis.

Movento SC 100 (havefrø, vårraps, sennep, olieræddike)
Skadedyrsmidlet Movento SC 100 (18-549) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion på friland.

Notron SC
Ukrudtsmidlet Nortron SC (18-426) er blevet godkendt til mindre anvendelse i rødbeder, bladbeder, skorzoner, Nigella, Lupin, Iberis sp., Gypsophila sp., Adonis, Cynoglossum sp., Chrysanthemum segetum, Chrysanthemum carinatum, Calendula og Malva til frøproduktion på friland.

Pictor Active (græs og kløver)
Svampemidlet Pictor Active ( 19-228 ) er blevet godkendt til mindre anvendelse i græs og kløver afgrøder til frøproduktion.

Proman (havefrø)
Ændring af godkendelse til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Proman i visse havefrøafgrøder.

Problemukrudt ved avl af markfrø og kløver
Nogle ukrudtsarter kan ikke, eller kun meget vanskeligt, renses fra på renseriet. Her er et overblik over hvilke ukrudtsarter, der er et rensemæssigt problem i de enkelte arter.

Reglone (engrapgræs, hvidkløver)
Dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtbekæmpelse i engrapgræs og hvidkløver.

Reglone (spinat, purløg)
Dispensation til anvendelse af midlet Reglone ((1-276) til nedvisning af spinat og purløg til frøproduktion.

Strategi svampebekæmpelse frøgræs 2021
Svampemidlerne Bell og Viverda er på vej ud af markedet. Midlerne kan undværes i de fleste frøgræsarter, men ikke rajgræs. Strategi for svampebekæmpelse i frøgræs i 2021 omtales.

Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring medio til slutningen af april.

Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.

Svampemidlet Mirador (1-243) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hestebønner
Aktivstoffet og indholdet af dette i Mirador (azoxystrobin 250 g/l) er identisk med Amistar, hvorfor denne mindre anvendelse på Mirador er identisk med den mindre anvendelse som allerede foreligger på Amistar.

Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i Spelt
Svampemidlet Balaya er blevet godkendt til mindre anvendelse i Spelt til bekæmpelse af sygdomme om foråret.

Svampemidlet Entargo (19-246) er godkendt til mindre anvendelse i markfrø
Midlet indeholder aktivstoffet boscalid der også findes i Bell. Det kan være aktuelt at anvende Entargo i rajgræs.

TopGun Finalsan Koncentrat (spinat og kløver)
TopGun Finalsan Koncentrat er blevet godkendt til nedvisning af spinat og kløver til frø.

Ukrudt i frøgræs om foråret
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær.

Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl før fremspiring
Ukrudtsmidlet Kalif 360 CS er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøavl.

Vækstregulering i frøgræs
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning. Temperaturforholdene på behandlingstidspunktet er afgørende for en god effekt.

Ændret godkendelse til vækstreguleringsmidlet Cuadro NT
Vækstreguleringsmidlet har fået en ny godkendelse til vækstregulering i frøgræs.