Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning - SEGES Projektsitet

Projektets formål er at styrke økonomien og øge konkurrenceevnen i produktionen af kartofler i Danmark Målet er at sikre adgang til en opdateret og kvalitetssikret viden fra ind- og udland for på den måde at øge udbytter, forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne ved produktion og lagring af kartofler.

Aktiviteterne i projektet er at koordinere og afrapportere de anvendelsesorienterede forsøg i kartofler, arrangere en kartoffelworkshop for kartoffelrådgivere og udvalgte avlere samt fremskaffe og formidle den nyeste viden fra kongresser og udenlandske markdemonstrationer. Der vil være speciel fokus på nye typer af sortben forårsaget af Pectobacterium brasiliense og P. parmentieri, som spreder sig i foruroligende grad i præbasis læggekartofler, på lager af proceskartofler samt på generel plantebeskyttelse i dansk konventionel og økologisk kartoffelproduktion. Dertil kommer ad hoc problemstillinger og dispensationsansøgninger for brug af plantebeskyttelsesmidler i løbet af vækstsæsonen, som kræver en faglig indsigt.

Projektets effekt vil kunne måle sig i forbedringer på udbytte og kvalitet, der opnås ved løbende overførsel af ny viden fra ind- og udland samt ved forbedrede muligheder for ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af læggekartofler, som opnås ved ved brug af midler på dispensation.

Når jordmidlerne nu skal klare sig alene uden nedvisningseffekten fra diquat, gælder det om at få sprøjtet på det optimale tidspunkt
Bredt samarbejde i kartoffelbranchen om forsøgsvirksomhed er meget usædvanligt i international sammenhæng
EU-godkendelsen af Monceren DS 12.5 og Monceren FS 250 18-265 bliver ikke fornyet. Det betyder, at godkendelsen af ovennævnte produkter, som indeholder pencycuron, tilbagekaldes den 31. december 2020.
Der blev torsdag den 23. januar 2020 afholdt et koordineringsmøde mellem alle aktører, som udfører anvendelsesorienterede kartoffelforsøg i Danmark
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindholdet i stivelseskartofler.
Der blev den 3. december 2020 afholdt en virtuel kartoffelworkshop med 60 deltagere, hvor udvalgte forsøgsresultater fra Landsforsøgene i kartofler 2020 blev fremlagt
Godkendt af Miljøstyrelsen til nedvisning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler til konsum og forarbejdning.
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Skiftet i retning af  de mere aggressive arter af bakterieråd, P. brasiliense og P. parmentieri, understreger den store betydning af en stærk fokusering på forebyggelse af bakterieråd.
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strategi er nødvendig i læggekartofler
Ved anvendelse af Teppeki mod lus i læggekartofler, hvor frasortering af over/understørrelse anvendes til konsum, skal man være opmærksom på, at der kan forekomme rester af aktivstoffet i flonicamid.

© 2021 - SEGES Projektsitet