Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs

Projektansvarlig: Martin Nørregaard Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre, at landbruget forsat kan opnå en udbyttefremgang i majs, trods regulering af landbrugets muligheder for at tilføre fosfor i form af startgødning. Målet er at udvikle og dokumentere et gyllenedfældningssystem, som kan sikre en optimal majsproduktion med reduceret input af startgødning og mindre udledning af næringsstoffer og drivhusgasser.

Aktiviteter: Projektet er opdelt i fire sammenhængende indsatsområder med henblik på at opnå følgende:

1.Udvikling og dokumentation af et nyt nedfældningssystem til optimal placering af gylle til majs, således at majs kan dyrkes med reduceret input af handelsgødning.

2. Højere udnyttelse af næringsstofindholdet i den tilførte husdyrgødning og lavere miljøeffekt i form af emission af drivhusgasser og næringsstoffer.

3. Demonstration af optimerede nedfældningsteknologier og dyrkningssystemers indflydelse på majsudbytte og dyrkningssikkerhed.

4. Vidensindsamling og formidling til landmænd, konsulenter og myndigheder om nye forbedrede teknologier og dyrkningssystemer med henblik på at sikre højst muligt udbytte med lavest mulige miljøeffekt.

Effekter: Projektet vil sikre, at majs fortsat kan være en attraktiv afgrøde i dansk landbrug ved at sikre optimale majsudbytter med lavest mulige klima- og miljøpåvirkninger og omkostninger til indkøb af handelsgødning.

Projektresultater:

AP1

Bestemmelse af trækkraftbehov ved placering af gylle
Rapporten beskriver den opbyggede prototype, samt en analyse af trækkraftbehovet og hvordan det påvirker levetiden af kritiske komponenter.

AP2

Nye forsøg: Succes med placering af gylle i brede bånd under majs
Forskere har undersøgt, om placering af kvæggylle tæt ved den kommende majsrække et par dage inden såning kunne sikre en ligeså god fosforforsyning som ved brug af mineralsk fosforstartgødning.

Udbytteeffekt af tanddesign og placering af gylle i majs
Placering af gylle til majs og placeringsdybde og design af nedfældertand har alle effekt på udbytte og optagelsen af P og N i afgrøden.

AP3

Demonstration af teknik og forsøg med placering af gylle til majs
Gennemgang af udviklet teknik til placering af gylle til majs, samt af hvordan placeringen har påvirket fremspiring og udviklingen af den såede majs i onfarmforsøg. Ved Grovfoderekskursion 2021.

Markdemonstration om teknologi til placering af gylle til majs - facebook opslag
Placeret gylle til majs kan kompensere for startgødning, og derfor er der stort potentiale i en vellykket nedfældning. Placeringen stiller dog store krav til den teknologi, der skal benyttes til placeringen.

Se virtuel markdemonstration om teknologi til placering af gylle til majs
Landsforsøg viser, at der kan opnås merudbytter ved placering af gylle til majs. Placeringen stiller dog store krav til teknologien. Der er derfor gennemført en markdemonstration af placeringsteknologier. Se og hør nærmere om dette her.

Viden om placering af gylle og placeringsteknologier
Placering af gylle stiller store krav til nedfældningsteknologien. Se her beskrivelse af hvordan placeringen påvirker majsudbytte og hør om udviklingen af en ny prototype til placering af gylle.

AP4

Afgasset gylle som startgødning til majs
Resultater af markforsøg med udbytteeffekter af afgassset gylle hhv. placeret og tilført startgødning og nitrifikationshæmmer.

Damage to the primary root in response to cattle slurry placed near seed may compromise early growth of corn
Placering af gylle kan erstatte behovet for startgødning i majs, men placeres gyllen for tæt på frøet skades rodvæksten. Der skal derfor være min 5 cm afstand mellem gylle og frø. 

Få fuld virkning af gylle og kvælstof til majs
Placering af gylle og brug af nitrifikationshæmmer sikrer en god udnyttelse af gylle i majs.

Gylleplacering til majs - hvordan virker det?
AU og SEGES har vist at placeret gylle kan erstatte mineralsk P i startgødning. Hvordan forklares effekten?

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt
Få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål, som SEGES modtager om den mest optimale håndtering og udnyttelse af husdyrgødning.

Husdyrgødning og teknologier - hvad viser årets forsøg
Præsentation af årets forsøg vedr. udbytteeffekter ved tilførsel af afgasset gylle, tilsætning af nitrifikationshæmmer og placering af gylle til majs.

Mødeindlæg på studietur med hollandske forskere og maskinstationsdeltagere
Præsentation af teknologiudvikling og resultater i Danmark med fokus opnåede teknologiudviklinger og resultater i projektet.

Noter i forbindelse med studitur til Holland
Opsamling og læring i forbindelse med studietur til Holland 21-22 okt.21"
Studieturen blev gennemført dels hos hollandsk maskinfabrikant med interesse i husdyrgød-ning- og placeringsteknologier, samt ved dialogmøde med ansatte ved CUMELA og forskere fra Wageningen universitet med speciale i majsdyrkning og gødskningsteknologier.

Placeret gylle har god effekt på majs
Landsforsøg viser interessante effekter ved at placere gylle til majs, men det skal placeres rigtigt, indskærper landskonsulent.

Placering af gylle i fokus til Grovfoderekskursion
Landskonsulent i SEGES fortalte, at man med de seneste landsforsøg med placeret gylle i majs er kommet et skridt nærmere at udvikle en maskine, derk kan placere præcist - også i et ujævnt såbed. 

Placering af gylle til majs giver merudbytte
Forsøg med gylle til majs viser, at der opnås højere udbytter ved placering af gyllen end ved traditionel nedfældning. Månedens forsøg Magasinet Mark, april 2021.

Placering af gylle under majsrækken er en lovende gødningsstrategi
Forskerne har undersøgt, om placering af kvæggylle tæt ved den kommende majsrække et par dage inden såning kan sikre en ligeså god fosforforsyning som ved brug af mineralsk fosforstartgødning.

Placement depth and distribution of cattle slurry influence initial maize growth and phosphorus and nitrogen uptake
Potteforsøg i sandet jord har vist højere udbytter ved placering af gyllen i et bredt bånd 2 - 5 cm under frøet end ved placering i et smalt bånd. 

Prototypenedfælder til  markdemo 2021
Opbygningen af protypenedfælder til demonstration og  dokumentation i markdemo.

Sådan udtager du gylleanalyser fra gylletank
Der er god økonomi i at udtage gylleanalyser fra hver af bedriftens gylletanke og at benytte disse til at justere gødningsplanen. Indholdet af ammoniumkvælstof og kalium kan bestemmes ved udtagning af prøver i ikke omrørte tanke. Læs her hvordan