Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2021

Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin

Alternativer til glyphosat i planteproduktionen

Anvendt teknologi til økologisk planteavl

Baltic Waterdrive

Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellenN-Tool-Precise

Benchmarking og økonomiske analyser, der forbedrer bedriftens ressourceeffektivitet og indtjening

Biochar til landbrugsjord

Biodiversitet i det nye årti – med landmanden i front

Bæredygtig anvendelse af protein fra grøn biomasse til fødevarer (InnoGrass) - DEMO

Bæredygtig finansiering af landbrugsvirksomheden og ledelse af en bæredygtig udvikling

Bæredygtig majsdyrkning

Cirkulær økonomi – et vigtigt element i den fremadrettede landbrugsproduktion

Det klimavenlige landbrugsbyggeri - gennem cirkulært byggeri

En attraktiv og sikker arbejdsplads på landet

Forbedring af landbrugsbedriftens indtjening på baggrund af viden om markedsudvikling og risici

Formidling af ny viden til økologiske landmænd

Fremtidens anvendelse af organogene jorde

Fremtidens planteproduktion med og uden glyphosat

Fundamentet for landbrugsbedriftens bæredygtighedsplatform

Grass4ever – forlængelse af græsmarkernes varighed

Grovfoder 4.0

Grundvandsbeskyttelse – den rigtige løsning for landmanden 

Helhedsorienteret vandmiljøindsats

Hæv værdien af kornproduktionen

Jordfordeling – Danmarks største puslespil

Klimaoptimeret gødskning i økologisk planteproduktion (ClimOptic)

Klimaoptimering i økologiske sædskifter

Konkurrencedygtig og markedsbaseret produktion af afgrøder til fødevarer

Kvælstofreduktionsmål for landbruget – marine miljømål

Kvælstofudvaskning målt med sugeceller – langsigtede effekter af ændret kvælstoftildeling

Landbrugets Klimaværktøj

Landbrugsproduktion under hensyn til natur, miljø og samfund

Lavemissionssædskifter til målrettet kvælstofindsats (LessN)

Lær af verdens største forsøgsareal

Markens mikrobielle samfund som indikator for jordens tilstand

Mindre lattergasudledning med naturlige nitrifikationshæmmere

Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Mod en klimaneutral planteproduktion

Monitering og varsling af skadevoldere og herbicidresistens

Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser

Opnå større klima- og udvaskningseffekt af efterafgrøder

Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning

Optimer udbyttet i dine sædskifteafgrøder

Optimerede afgrøder til fremtidens effektive og klimavenlige landbrug

Optimizing climate and production services of cover crops in organic arable rotations (CCRotate) - DEMO

Prognoser for vurdering af bedriftens fremtidige økonomiske situation

Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)

SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler

Smart Afgasset Gødning (SMARAGD) 

Succes med conservation agriculture (CA)

Sund jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte

Særlig indsats for oplandsrådgivning om etablering af kollektive miljøvirkemidle

Så aktuel viden i planteproduktionen

Terrænnær redox- og retentionskortlægning til differentieret målrettet virkemiddelsindsats indenfor ID15 oplande (T-Rex)

Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoftildeling

Udvikling af husdyrgødningsteknologier til bæredygtig dyrkning af majs

Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder

Videreudvikling og optimering af målrettede dræn- og lavbundsvirkemidler

Virkemidler til en handlingsorienteret bæredygtig landbrugsproduktion 

Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)

Væselhale – et problemgræsukrudt i eksplosiv vækst

Økologiske markforsøg til udvikling af økologien