Terrænnær redox- og retentionskortlægning til differentieret målrettet virkemiddelsindsats indenfor ID15 oplande (T-Rex)

Projektansvarlig: Charlotte Kjærgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at opnå en omkostningseffektiv vandmiljøindsats gennem øget målretning af indsatserne. Målet er at øge effekten af mark- og drænvirkemidler med >60% ved en differentiering af N-retentionsklasser iID15-deloplandene. Projektet er bevilget støtte af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP). Projektets aktiviteter omfatter:(i) videreudvikling af en redox-probe til kortlægning af kvælstofreduktionspotentialet i rodzonen (AP1), (ii) geofysisk kortlægning af den terrænnære rumlige geologi, jorden vandmætningsdynamik og afstrømning til dræn eller grundvand (AP2), (iii) udvikle en operationel opskalerbar model for kortlægning af rumligt differentierede N-retentionsklasser indenfor ID15-deloplande (AP3), og (iv) demonstrere effekt og omkostningseffektivitet af scenarier for en differentieret målrettet virkemiddelsindsats med såvel mark som drænvirkemidler på markskala indenfor ID15-oplande (AP4).

Der søges alene midler fra Promilleafgiftsfonden for Landbruget til SEGES aktiviteter i AP4. Effekter: Ved en målrettet placering af virkemidlerne indenfor ID15-oplande opnås en højere effekt af virkemidlerne. Herved reduceres arealkravet til virkemiddelsindsatsen op til 176.000 ha ved en samtidig reduktion i N-udledningen til kystvand på 3.887 ton N/år. Dette giver en økonomisk gevinst i form af besparelser på virkemiddelsindsatsen på op til 369 mio kr pr år.

Projektresultater:

 

AP1

Projektgruppemøde 6. april - Præsentation
Redox kortlægning.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
Redox kortlægning.

 

AP2

Projektgruppemøde 6. april - Præsentation
TREX – Geophysics AP2 – M2.1

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
Status and review of the modeling work.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
TREX – AP2: Geophysics and water dynamics. 

 

AP3

Artikel: Downscaling a national hydrological model to subgrid scale
Der er i projektet udarbejdet artikel: ”Downscaling a national hydrological model to subgrid scale”, som er publiceret i Journal of Hydrology i Volume 603, Part A, December 2021, 126796. Artiklen er også støttet af projektet Future Cropping (Innovation Fund Denmark project no. 5107-00002B). Artiklen må ikke publiceres andre steder.

Clustermøde MapField og T-Rex 7. september - Præsentation
Præsentation af landskabselemeter i T-REX til clustermøde mellem T-REX og MapFIeld.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
Spatially differentiated N-retention within ID15 catchments.

 

AP4

Følgegruppemøde 6. april
Dagsorden og præsentation.

Møde 6. september - Præsentation
Landskabselementer og retention_Workshop_SWAT-model.

Clustermøde MapField og T-Rex 7. september - Præsentation
Præsentation af T-REX til clustermøde mellem T-REX og MapField.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
AP4. Calculation of N-transport.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
Project group meeting overview from project leader.

Projektgruppemøde 24. november - Præsentation
AP4. Economical calculations.