Mod en bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Projektansvarlig: Poul Henning Petersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at frembringe et forbedret beslutningsgrundlag til landmænd og rådgivere for at kunne træffe de bedste og mest bæredygtige valg ved bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere. Målet er gennem forsøgsarbejde at finde og demonstrere løsninger til behovsbestemt plantebeskyttelse, som er bæredygtige med hensyn til effekt, økonomi og resistensforebyggelse samt at skabe grundlag for at udnytte nye teknologier til mere præcis bestemmelse af bekæmpelsesbehov ved angreb af svampe. I 2021 afsluttes en række to- og treårige forsøgsserier, der gennemføres for at udvikle metoderne til plantebeskyttelse med henblik på at mindske afhængigheden af kemiske plantebeskyttelsesmidler i landbruget.

Projektets arbejdspakker omhandler henholdsvis ukrudt, svampe og skadedyr, vækstregulering samt udvikling af en bedre kortlægning af bekæmpelsesbehov. Der søges sidste år af et treårigt projekt således, at der kan opnås resultater for flere år med forskellige vejrforhold og vækstbetingelser. Græsukrudt og imødegåelse af såkaldt ALS-resistens er i særligt fokus i ukrudtsforsøgene. I forsøg med svampe og skadedyr er der fokus på at udnytte og validere muligheder for at udnytte vejrdata, modeller til bestemmelse af bekæmpelsesbehov samt skadetærskler. Et beslutningsstøtteværktøj med udgangspunkt i reflektans målt med satellit udviklet i 2018 tilvækstregulering valideres ved at teste modellen i en serie On-farxmforsøg. Endelig indsamles fotos fra forsøgsparceller til anvendelse ved effektmåling i ukrudtsforsøg, som er en nyudvikling af bedømmelsesmetoderne.

Effekten af projektet er, at landmanden og rådgiveren får et forbedret beslutningsgrundlag for at træffe valg vedbekæmpelse af ukrudt og skadevoldere samt vækstregulering. Det forventes at resultere i et færre antal sprøjtninger og dermed på mellemlangt sigte mindske udviklingen af pesticidresistens samt reducere omkostninger tilplantebeskyttelsesmidler.

Projektresultater:

AP 1

Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede
Bekæmpelse kan være aktuel fra maj. Sæt evt. gule limplader op.

Sen såning har stor effekt mod italiensk rajgræs, viser nye forsøg
Artikel i MARK 8, Månedens forsøg.

Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.

Svampebekæmpelse i majs
I pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 60 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der skal samtidig have været en risikoperiode.

Ukrudt i udlæg af græs og kløver til frø
Skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl.

Ukrudt i vintersæd
Webinar for planteavlskonsulenter den 8. marts 2021.

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne
Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.

Ukrudt i vårsæd
Bekæmp ukrudtet når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret
Timing er vigtig for succes med bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd. Du kan se forslag til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale.

Vækstregulering i vintersæd
Den mest effektive vækstregulering opnås i den tidlige del af kornets strækningsfase (vækststadium 31-33), men det kræver gode vækstforhold. Der kan være store forskelle mellem marker på behovet for vækstregulering. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for lejesæd reduceres.

AP 2

Landsforsøgene 2021
Afrapportering af de afsnit, der har været med i året udgave.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret - valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Vær særlig opmærksom på den rette strategi mod græsukrudt. 

AP 3

Risikoen for lejesæd kan forudsiges
Vækstreguleringsprognosen i CropManager er velegnet til at forudsige risikoen for lejesæd. Det viser en analyse af 330 hvedemarker rundt om i Danmark. Brug prognosen til at bedømme behovet for vækstregulering.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 15
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.
 
Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 16
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.
 
Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 17
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.
 
Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 18
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021. 

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 19
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021. 

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 20
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 23
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 25
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 26
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 27
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 28
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.

Status på biomasseudviklingen i vinterhvede og vinterraps, uge 31
Følg udviklingen af den grønne biomasse i vinterhvede og vinterraps i vækstsæsonen i din landsdel. Du kan også se den gennemsnitlige biomasse på landsplan for høstårene 2017-2021.Dette er sidste opdatering i denne sæson.