Optimal udnyttelse af naturlig fytaseaktivitet i foderkorn

Projektansvarlig: Tove Mariegaard Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere fosforoverskuddet fra økologisk svine- og fjerkræproduktion, og derved opnå en mere afbalanceret gødning, som kan tilbageføres markerne, og som kan bidrage til højere udbytter. Målet er at optimere foderkorns naturlige fytaseindhold ved hjælp af dyrkningstiltag/sorts- eller artsvalg og ved ændret håndtering af foderblandinger.

Projektet tager udgangspunkt i marken, hvor relevante kornarter undersøges for naturlig fytaseaktivitet ved forskellige dyrkningstiltag. Der laves en screening af et større antal sorter af rug, hvede og triticale fra igangværende forsøg. Lovende sorter afprøves i økologiske markforsøg på forskellige lokaliteter for at vise potentialet ved forskellige dyrkningsbetingelser. Der laves beregninger af den nødvendige fosfortilsætning i foder med høj fytaseaktivitet baseret på værdier fra teori og forsøg, og der suppleres med indsamling af praktiske erfaringer fra grovvare og hjemmeblandere af foder. I projektets andet og tredje år vil der blive lavet praktisk afprøvning af foderblandinger efter et nyt foderblandingskoncept i samarbejde med svine- og fjerkræproducenter. Besætningerne vil blive fulgt op med analyser af urin/gødningsklatter og registreringer af besætningsdata.

Projektet giver praktiske anvisninger til, hvordan den naturlige fytaseaktivitet kan udnyttes gennem planlægning, optimering og håndtering i både mark og stald, hvilket vil blive formidlet til svine- og fjerkræproducenter. Effekten af projektet er en reduceret miljøpåvirkning som følge af et reduceret fosforoverskud på op til 255 tons fosfor i svine- og fjerkræproduktionen. Det har den afledte effekt, at gødningen som tilbageføres markerne i mindre grad vil begrænses af fosforlofterne, og der vil derved kunne opnås højere udbytter i marken.

Projektresultater:

AP1

LI side: Økologiske landsforsøg 2021
Side som samler info og viden fra landsforsøgene.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med fytaseindhold i vintersæd ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med fytaseindhold i vintersæd ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lolland
Annonce vedr. markvandring i vårsædsforsøg med fytase ved Holeby, Lolland

Markvandring d. 22. juni, Lolland
Uddelingsbilag til markvandring i vårsædsforsøg med fytase ved Holeby, Lolland

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr. 4 om de Økologiske Landsforsøg 2021.

AP2:

Udnyttelse af kornfytase - Økologisk foder til grise

Appetitvækker til notat der omhandler udnyttelse af den naturligt forekommende fytase i foderkorn til svin.

Udnyttelse af kornfytase - Økologisk foder til grise
Notat der omhandler udnyttelse af den naturligt forekommende fytase i foderkorn til svin.