Bæredygtig anvendelse af protein fra grøn biomasse til fødevarer (InnoGrass) - DEMO

Projektansvarlig: Erik Fog

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
2. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at udvikle nye proteinråvarer til fødevarefremstilling ud fra græsmarksafgrøder, med en høj bæredygtigheds- og klimaprofil, og derved imødekomme en stigende efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer. Målet er at udvikle teknikker, der gør græsprotein egnet til fødevarer, udvikle nye fødevarer med indhold af græsprotein, teste disse produkter hos forbrugere og søge Novel-Food godkendelse.

Der udvikles procesteknikker, som kan sikre et højt udbytte af græsprotein fra råvaren, samt fjerne farve og bitter smag fra proteinkoncentratet og fraktionere det udfældede protein til brug i forskellige fødevareprodukter. Proteinråvaren bearbejdes med forskellige teknikker som fermentering og ekstrudering til ingredienser egnet til udvalgte fødevarer, og testprodukter af fødevarer med indhold af de nye græsproteinprodukter afprøves overfor forbrugere. Storskala produktion af græsproteinprodukter testes i pilotanlæg, og restvæsken testes som fermenteringsmedie for fremstilling af mælkesyre. Forretningsmulighederne i en ny produktion af fødevarer baseret på græsprotein testes i samarbejde med interessenter fra primærproducenter til fødevareproducenter. Endelig testes fødevaresikkerheden vedrørende uønskede stoffer og mikroorganismer i fødevarer fremstillet med græsprotein og evt. allergiske reaktioner fra produkterne testes inden ansøgning om at få græsprotein Novel-Food godkendt til fødevarer.

Projektets effekter: Markedet for nye fødevarer med græsprotein er forsigtigt vurderet til en årlig omsætning på 250 mio. kr. De involverede virksomheder vurderes at kunne øge deres indtjening med 44 mio. kr. årligt og specifikt for plantefars med græsprotein forventes en ekstra indtjening på 5,5 mio. kr. årligt. Det direkte arealbehov for græs til fødevareprotein forventes at blive 440 ha, og vil kunne reducere kvælstofudvaskningen med 26 tons og begrænse drivhusgasudledningen med 1.540 tons CO2-ækv. årligt. Afsætningen til fødevarer forventes at have en stor indirekte effekt ved at gøre græsproteinfremstilling til foder mere rentabel.

Projektresultater: