Fremtidens planteproduktion med og uden glyphosat

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at gøre dansk planteproduktion mindre afhængig af glyphosat og belyse de udfordringer erhvervet vil stå med, hvis forbruget af glyphosat skal reduceres dramatisk. Projektets mål er at belyse økonomiske og dyrkningsmæssige konsekvenser for planteproduktion, hvis glyphosathelt eller delvist udfases af markedet. Samtidig udvikles dyrkningsvejledninger, der anviser hvordan produktion og økonomi kan opretholdes, ved en mindre og mere målrettet anvendelse af glyphosat og alternative løsninger.

Glyphosat er det mest anvendte ukrudtsmiddel i dansk landbrug, hvor det anvendes til at bekæmpe rodukrudt, nedvisning af afgrøder, efterafgrøder og i pløjefri dyrkning. Hvis midlet ikke opnår ny godkendelse i 2022, vil det give store udfordringer for dansk planteproduktion. I 2020 er der i projektet beregnet på de økonomiske konsekvenser for landbruget ved et totalforbud mod glyphosat og en nedsættelse af forbruget med 25 %. I 2021 skal de beregnede konsekvenser formidles bredt ud. Der er et udbredt ønske fra landbruget om at nedsætte forbruget af glyphosat, således det anvendes mere bæredygtigt. I projektet er der udarbejdet en foreløbig dyrkningsvejledning for ”god og fornuftig anvendelse af glyphosat i marken” med konkrete bud på ændret anvendelse af glyphosat, der fører til et mindre forbrug. Denne vejledning skal færdiggøres i 2021, og der kommer til at forestå en stor formidlingsopgave til landmænd og rådgivere. I 2021 beregnes på de ændrede forudsætninger i sædskifterne som følge af den fremrykkede implementering af målrettede efterafgrøder, der kan ændre de økonomiske forudsætninger. Der afprøves bekæmpelse med biologiske midler for at vurdere effekten af alternative bekæmpelsesmidler, samt opfølgning på forsøg udført i 2020.

Det forventes på baggrund af projektets opgaver at kunne nedsætte forbruget af glyphosat med 10-15 % i forhold til nuværende praksis uden stor økonomisk påvirkning. Derudover vil projektet kunne belyse de udfordringer både fagligt og økonomisk, som erhvervet vil stå i med drastisk ændring i glyphosat anvendelsen.

Projektresultater:

AP1

Behovsbestemt nedvisning af efterafgrøder med glyphosat
Vurdér behovet for at anvende glyphosat i efterafgrøden. Brug glyphosat, hvor der er rodukrudt eller meget græsukrudt. Ved pløjning giver det ikke mening at nedvisne efterafgrøden alene med det formål at få den til at falde sammen. 

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt med glyphosat før høst
Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik i foderafgrøder. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, er der også god effekt mod disse. Glyphosat må ikke anvendes i afgrøder til konsum.

Bekæmpelse af kvik, tidsler, grå bynke og andet rodukrudt i stub
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for rodukrudt.

AP2

Faglige og økonomiske udfordringer for dansk planteproduktion ved ændring i glyphosatforbruget
Kongresindlæg, hvor der er fokus på fornuftig anvendelse af glyphosat og forbrugsmønstre.

Hvis vi fortsat ønsker glyphosat på hylden, kræver det omtanke
Planteavlsaften i Kolding, hvor der er fokus på fornuftig brug af glyphosat.

AP3

468 hektar undersøgt for rodukrudt i storskala droneundersøgelse på Bornholm
I sommeren 2021 blev 40 marker på Bornholm overfløjet med drone og efterfølgende analyseret for rodukrudt i et samarbejde mellem SEGES Innovation, dronevirksomheden WeFly og Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Droneteknologi giver nye muligheder for spotsprøjtning
Se i videoen her, hvordan SEGES og samarbejdspartnere anvender ny droneteknologi til at skabe tildelingskort til spotsprøjtning mod ukrudt.

Det højtflyvende præcisionsværktøj Thistle Tool er online i CropManager
Mange vil gerne spotsprøjte efter ukrudt til gavn for økonomi og miljøet, men det er en svær opgave i praksis.

AP4

Omkostninger ved udfasning af glyphosat i dansk landbrug
Analyse af konsekvenserne for 10 sædskifter ved udfasning af glyphosat. Rapporten belyser agronomiske og økonomiske konsekvenser.