Hæv værdien af kornproduktionen

Projektansvarlig: Leif Hagelskjær

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at skabe en merværdi for dansk kornproduktion, samtidig med, at klima- og miljøpåvirkningerne pr. produceret enhed reduceres. Projektets mål er at øge udbytte og kvalitet i dansk produceret korn. Det opnås ved at adressere en række emner på nye måder, hvor der arbejdes med sorternes genetik og markens rumlige variation samt fosforforsyningen.

Aktiviteter: Projektet indeholder fem arbejdspakker (AP). I AP1 undersøges vinterhvedesorternes dyrkningsegenskaber ved forskellige så teknikker og så tidspunkter, samt deres evne til at producere protein ved forskellige kvælstofniveauer. I foderrug undersøges gødningsstrategier til maksimering af udbytte og protein. Desuden afdækkes den optimale anvendelse af efterafgrøder for at maksimere udbyttet i den efterfølgende vårbyg. I AP2 undersøges jorde med skjult fosformangel, dvs. fosformangel man ikke umiddelbart kan forudsige ud fra analyser af jorden. Målet er at forudse på hvilke arealer kornafgrøder kan have gavn af en startgødskning med fosfor. I AP3 udnyttes den stigende mængde af satellitdata, der er til rådighed til at forudse markvariation i proteinindhold og udbytte før høst, for at kunne målrette kvælstofgødskning i marken og dermed øge værdien af produktionen. I AP4 måles kvælstofudvaskningen i et sædskifte, og mulighederne for at mindske kvælstofudvaskningen med bl.a. efterafgrøder afdækkes. I AP5 sættes projektets resultater i relation til miljøreguleringen i en række Nordeuropæiske lande. Der planlægges afholdt en international workshop, hvor miljøreguleringen diskuteres. Ca. 60 % af projektets aktiviteter, fokuserer på proteinproduktion i korndyrkningen.

Det forventes at effekten af projektet vil være en reduktion i CO2-udledningen på 10.000 t CO2, samt en forøgelse på 50 kg protein pr. ha, hvilket svarer til 25.000 ton ekstra protein på hvedearealet alene. En anden væsentlig effekt af projektet er større udbytter på jorde med skjult fosformangel, og en mere målrettet fosforgødskning.

Projektresultater:

AP1

Eftervirkning af efterafgrøder
Resultater fra fire forsøg med efterafgrøder efter stigende mængder kvælstof til vinterhvede. Landsforsøgene 2021.

Eftervirkning af efterafgrøder 2021
Artikel om eftervirkningens størrelse i 2021

Enkornssåning af vinterhvedesorter
Undersøgelse af om det kan anbefales at investere i udstyr til enkornssåning om sorterne reagerer forskelligt herpå.

Film om valg af efterafgrøde til 2021/2022
Specialkonsulent, Nanna Hellum Kristensen giver inspiration og tips til valg af efterafgrøde.

Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterhvede
Når du overvejer, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret, er det vigtigt at være opmærksom på fordele og ulemper ved tidlig såning.

Kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter
Undersøgelse af om vinterhvedesorterne responderer forskelligt på kvælstoftildeling i form af udbytte og kvalitet.

Sorte aks i vinterhvede 2021
Der er i 2021 mange nødmodne sorte aks i hvede i den østlige del af Danmark. Aksene er nødmodnet, formentlig på grund af specielle klimatiske forhold, og er derefter blevet angrebet af sekundære sortskimmelsvampe. Er mest udbredt i tidligt såede marker.

Sorte aks i vinterhvede 2021
Video på Facebook-SEGES I MARKEN om nødmodne aks i vinterhvede.

Sortsvalg i vinterhvede
Et højt, stabilt udbytte er den vigtigste parameter når du skal vælge vinterhvedesort, men der er mange andre forhold der har betydning for sortsvalget, herunder forventet såtidspunkt, modtagelighed for svampesygdomme, lejesædstilbøjelighed og om afgrøden skal anvendes til foder eller brød.

Så meget kvælstof kan du spare efter forskellige efterafgrøder
Artikel i MARK 12, Månedens forsøg.

Såtid i vinterhvedesorter
Vurdering af vinterhvedesorternes vækst og udbytte ved tidlig og sen såning.

AP2

Arealer med overset fosforbehov
Kort og vejledning vedr. risiko for overset fosforbehov. Indlæg til webinar afholdt 25. november med deltagelse af både konsulenter og landmænd.

Fosfor til vårbyg på særlige arealer
Afsnittet beskriver udkommet af 14 forsøg med fosfor til vårbyg udført i 2021 for at undersøge problematikken med overset fosforbehov.

Fosforkryds
Afsnittet beskriver det overordnede udkomme af fosforkryds i 56 marker i 2021.

Fosforkryds i vårbyg - en undersøgelse af overset fosformangel
Triplesuperfosfat udspredt i et kryds i marken har givet et synligt kryds i vårbyg i 8 ud af 29 marker i undersøgelsen.

Fosfortester
Afsnittet beskriver resultaterne af målinger med fosfortester i 6 forsøg i 2021.

Indlæg på fosforkonference afholdt af Rådet for Grøn Omstilling den 22. februar 2021
Torkild Birkmoses indlæg om recirkulering af fosfor fra byerne.

Sådan vælger du efterafgrøde i 2021
Opdatering af artikel, om strategi for valg af efterafgrøde. 

Udvikling i jordens fosforstatus efter store engangstilførsler med fosfor
Afsnittet beskriver til hidtil opnåede resultater i et fastliggende (3 år) forsøg, hvor udviklingen i fosfortal undersøges efter store engangstilførsler af fosfor ved opstart af forsøget. 

Video om AU's undersøgelser af jord og planter i fosforforsøgene
Video på Facebook-SEGES i marken om AU´s undersøgelser af jord og planter fra marker med overset fosforbehov. 

Video om forsøg vedr. marker med overset fosforbehov
Video på Facebook-SEGES i marken om marker med overset fosforbehov. 


AP3

Gennemførligheden af proteinforudsigelse til vinterhvede og vårbyg baseret på satellitdata
Resultater fra proteinforudsigelse model til vinterhvede og vårbyg baseret på satellitdata. Resultaterne i denne artikel er fra proteinforudsigelsesmodeller udviklet af Sveriges Landbrugs Universitet og AgroVäst. Den originale rapport fra SLU og Agroväst kan ses i link nederst.

Protein prognose model til vinterhvede og vårbyg
Resultater fra Protein prognose model til vinterhvede og vårbyg fra Digital.

AP4

Indlæg for konsulenter fra Sagro om sædskifteforsøget
Indlæg i forbindelse med markvandring for konsulenter fra Sagro.

Udvaskning i et korn-rapssædskifte – effekt af gødskning og efter- og mellemafgrøder
Resultater fra sædskifteforsøget på Lolland, som belyser effekten af gødningstilførsel, efter- og mellemafgrøder på udbytte og udvaskning. 

AP5

Forventede miljøregler i 6 nordeuropæiske lande i 2022
SEGES har også i 2022 indsamlet oplysninger om en række miljøregler relateret til landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. 
Oplysningerne er indsamlet med hjælp fra en eller flere konsulenter eller fagpersoner fra de respektive lande. I år er der ikke sket nogen opdatering fra England, da vores kontaktpersons ansættelse er ophørt. Generelt er der ikke mange ændringer til 2022, men der forventes mange ændringer til 2023, når den nye CAP-reform træder i kraft.