Lavemissionssædskifter til målrettet kvælstofindsats (LessN)

Projektansvarlig: Søren Kolind Hvid

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Det er formålet at gøre lavemissionssædskifter til et omkostningseffektivt virkemiddel i den målrettede kvælstofindsats. Det er målet at udvikle lavemissionssædskifter og dokumentere effekterne af sådanne sædskifter, hvorfra der vedvarende tabes meget lidt kvælstof. Der udvikles en metode til indeksering af kvælstofudvaskningen i sædskifter. Der udarbejdes dyrkningsvejledninger for lavemissionssædskifter tilpasset forskellige bedriftstyper. Der gennemføres en screening med N-minprøver for effektive afgrødefølger i praksis med hensyn til at sikre lave kvælstoftab, bl.a. i forbindelse med omlægning af kløvergræs. I tilknytning til dyrkningsvejledningerne karakteriseres lavemissionssædskifterne medhensyn til kvælstofudvaskning, emission af drivhusgasser, udbytte, foderforsyning og økonomi. Sammen med resultaterne fra de aktiviteter, der gennemføres i projektet af Aarhus Universitet og Københavns Universitet, opbygges et datagrundlag, der skal gøre det muligt at få lavemissionssædskifter indført som et omkostnings effektivt virkemiddel i den målrettede kvælstofindsats.

Effekten af projektet er en mere omkostningseffektiv regulering, da projektet medvirker til en effektiv målretning af kvælstofindsatsen inden for et vandopland mod de områder, hvor kvælstofretentionen er lav. Det vurderes, at mindst en tredjedel af kvælstofudledningsreduktionen under den målrettede regulering på sigt vil ske gennem lavemissionssædskifter. Det svarer til 1.200 tons N årligt i forhold til de kvælstofreduktionsmål, der er gældende for 2021.

Projektresultater:

AP2

Anvendelse af markspecifikke data indhentet fra MarkOnline
I Less N-projektet arbejdes med N-min som metode til at bestemme udvaskningspotentialet. I den forbi-nelse udtages i årene 2020 til 2022 et stort antal N-min-prøver i udvalgte afgrødefølger og der hentes markspecifikke data fra MarkOnline som knyttes til N-min-resultaterne.   

Detailplanlægning af N-min prøvetagning 2021
Der er gennemført en detaljeret planlægning af udtagning af N-min prøver i 120 marker i efteråret 2021

N-min i efteråret ved forskellige afgrødefølger (foreløbige resultater) - 2020 og 2021
Resultater af målinger af N-min i efteråret i 2020 og 2021

Udvaskningspotentiale i forskellige afgrødefølger
Afsnittet beskriver resultatet af N-min målinger + total-N og total-C lavet i efteråret 2020 i 105 marker med forskellige afgrødefølger. 

 

AP4

Forlængelse af græsmarkers varighed og udlægsmetoder
Beskrivelse af de væsentlige indsatsområder for opnåelse af øget varighed af græsmarker og betydning af udlægsmetoder

Indeksering af kvælstofudvaskning i afgrøder og sædskifter
Der er udarbejdet en rapport, der beskriver den udviklede metode til indeksering af kvælstofudvaskningen i afgrøder og sædskifter. Der er beregnet typetal for kvælstofudvaskning og nitratindeks for alle landbrugsafgrøder

Indeksering af kvælstofudvaskning i sædskifter
Indeksering af kvælstofudvaskningen i afgrøder og sædskifter kan anvendes i en udledningsbaseret kvælstofregulering

Nitratindeks til udledningsbaseret kvælstofindsats
Præsentation om grundlaget for beregning af nitratindeks og anvendelse til udledningsbaseret kvælstofindsats

Potentiale ved målretning af lavemissionssædskifter
Potentialet for reduktion af kvælstofudledningen til kyst ved anvendelse og målretning af lavemissionssædskifter er beregnet. Der er foretaget en målretning i forhold til arealer med en kvælstofretention under 50 pct