Opnå større klima- og udvaskningseffekt af efterafgrøder

Projektansvarlig: Nanna Hellum Kristensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at optimere dyrkningen af efterafgrøder til at minimere klimapåvirkningen fra plante- og svineavlsbrug.
Målet er at udvikle en god dyrkningspraksis for tidlig såning af efterafgrøder med henblik på at opnå en stor og stabil biomasseproduktion samt en minimal udvikling af lattergas.

En øget biomasseproduktion af efterafgrøder vil medføre en ønskværdig opbygning af kulstof i jorden og kan opnås ved tidlig og sikker etablering. I projektet indsamles data fra bedrifter, som i flere år har haft succes med at opnå en stor vækst i efterafgrøder. Der fokuseres specielt på såtidspunkter og -teknik, som forventes at være de mest bestemmende faktorer, der påvirker biomasseproduktionen i efterafgrøderne. Disse erfaringer søges overført til andre landmænd blandt andet ved at udarbejde præcise vejledninger i etableringsmetoder.

I 2020 er der specielt fokus på, hvilke arter der egner sig til såning før høst. I 2021 vil der være fokus på teknik, og der gennemføres en FarmTest, som skal belyse spredeevnen af forskellig teknik til såning før høst. FarmTesten suppleres med demonstrationsforsøg, hvor forskellig teknik til såning før og efter høst afprøves.

En sikrere måde at opnå en større biomasseproduktion i efterafgrøder er en tidligere høst med en efterfølgende hurtigetablering af efterafgrøden. I projektet er i 2020 indsamlet erfaringer om at fremskynde høsttidspunktet ved brug af gastæt silo, ribbehøst og crimpning. Erfaringer er indsamlet fra relevante bedrifter, og i 2021 færdiggøres arbejdet ved at besøge 1-2 landmænd, som benytter metoder, der muliggør tidlig høst. Der indsamles viden om, hvordan efterafgrødearter, nedmuldningstidspunkt og -metode påvirker lattergasudviklingen.

Effekten er beregnet til en reduktion af udledningen af CO2-ækv. på 39.000 ton. Samtidig giver det en forøgelse af kulstofindholdet i jord og dermed en bedre jordfrugtbarhed. Udledningen af kvælstof til havet bliver samtidigreduceret med 1.350 ton. Landmanden får ikke større omkostninger ved at indføre den forbedrede dyrkningspraksisfor efterafgrøder, hvor reduktionerne opnås gratis.

Projektresultater:

AP 1

Konklusioner fra analyse af markdata og satellitdata for 2021
Konklusioner på den statistiske analyse af markdata og satellitdata fra efteråret 2021

AP 2

Et forsøg med spiring af efterafgrøder etableret før høst
Supplerende forsøg til farmtesten, hvor springsvilligheden af forskellige arter undersøges. 

FarmTest: Teknik til etablering af efterafgrøder før høst
Resultater fra syv forsøg med eftervirkning af forskellige typer af efterafgrøder. Landsforsøgene 2021

Farmtest: Teknik til etablering af efterafgrøder før høst
SEGES har i 2021 gennemført en FarmTest, hvor vi har undersøgt spredning af forskellige efterafgrødeblandinger med henblik på at optimere arternes spredeevne med centrifugalspreder, bomspreder og eftermonteret udstyr på en sprøjtebom.

Fordele og ulemper ved de nye efterafgrødearter, hjulkrone, klinte og morgenfrue
Artikel til landbrugsinfo om de nye arter i plantedækkebekendtgørelsen. Vejledning i etablering

Planter i fokus: Etablering af efterafgrøder før høst
Præsentation fra Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent, Maskiner og Markteknik.

Teknik til etablering af efterafgrøder før høst
Show fra Plantekongres 2022 fra Henning Sjørslev Lyngvig, Landskonsulent, Maskiner og Markteknik.

AP 3

Mulighederne i at crimpe korn
At crimpe korn giver mulighed for tidlig høst, og det kan give mulighed for at så efterafgrøder tidligere. Se i videoen, at der crimpes majs på en kvægbedrift. 2. december 2021.

Strategier til tidlig høst af korn med henblik på tidlig såning af efterafgrøder
Overblik over, hvilke muligheder der er for at høste korn tidligt. 

 

AP 4

Næringstof- og kulstofbidrag fra efterafgrøder
AU har lavet en undersøgese i 2019, af efteragrøders effekt i økologiske og konventionelle dyrkningssystemer. I artiklen beskrives effeken af langtidshistorik med efterafgrøder og vikke i efterafgrødeblandingen. Der linkes til rapporten fra AU.

Udvikling af lattergas ved nedmuldning af efterafgrøder
Efterafgrøder er et effektivt virkemiddel til at reducere kvælstofudvaskningen og opretholde kulstofniveauet i marken. De resulterer på samme tid i, at større mængder afgrøderester tilføres jorden, når efterafgrøderne nedmuldes. Afhængigt af flere forhold, vil efterafgrøder typisk lede til en øget lattergasemission fra marken. Blandt andet er nedmuldningsmetode, timing og C:N-forholdet i efterafgrøderne afgørende for lattergasudviklingen.

AP 5

Efterafgrøder med kvælstoffikserende arter i den kommende plantedækkebekendtgørelse
Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, forventes at kunne bruges som et alternativ til pligtige- og husdyrefterafgrøder samt til opfyldelse af 5 pct. MFO i form af efterafgrødeblandinger i efteråret 2021. De kan ikke bruges som målrettede efterafgrøder med tilsagn i 2021.

Efterafgrøder - skal du sprede før høst i år?
Det er nu, du skal vurdere, om du skal etablere efterafgrøderne før eller efter høst. Er det realistisk at nå det efter høsten i år? I denne video gennemgår vi nogle af vores seneste erfaringer, som vi sammen med SAGRO delte på en markvandring ved Herning i juni. Hør blandt andet, hvorfor du bør købe coatede honningurt til spredning før høst. Facebook opslag 16. juli 2021.

Frølund Agro: Vores erfaringer med at etablere efterafgrøder før høst
Mød Brian Rahbek, medejer af Frølund Agro, som fortæller om de erfaringer, de gjorde sig, da de i sommeren 2020 etablerede efterafgrøder før høst for første gang. 8. juli 2021

Gratis demodag om etablering af efterafgrøder før høst
SAGRO og SEGES fortæller om etablering af efterafgrøder før høst

Håndtering af efterafgrøder i en vanskelig høst
På mange bedrifter mangler der her d. 19. august at høste en stor del af kornarealet. Det betyder, at der ikke kan etableres det planlagte areal med efterafgrøder, hvis de sås efter høst. Senere såning af efterafgrøder end 20. august betyder et træk i kvælstofkvoten i foråret 2022.

Markvandring om etablering af efterafgrøder før høst
Etablering af efterafgrøder før høst giver mindre bøvl til høst og sikrer rettidig etablering.

Program til Markvandring om etablering af efterafgrøder før høst
Etablering af efterafgrøder før høst giver mindre bøvl til høst og sikrer rettidig etablering.

Overvintrende efterafgrøder destrueres ved først givne lejlighed
Nyhed til Landbrugsinfo om, at efterafgrøder der ikke er udvintret fuldstændigt bør destrueres tidligt, da de fortsat kan optage kvælstof i frem til destruktion.

Sådan etablerer du efterafgrøder før høst
Etablering af efterafgrøder 2-3 uger inden høst anbefales, hvis man erfaringsmæssig har svært ved at nå etablering efter høst. Olieræddike eller olieræddike og vintervikke egner sig godt til etablering før høst. 

Sådan destrueres overvintrende efterafgrøder
Manuel til forårsdestruktion af efterafgrøder - artikel på Landbrugsinfo.