Biochar til landbrugsjord

Projektansvarlig: Annette Vibeke Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Målet med projektet er at gøre biochar, produceret på overskudsbiomasser fra landbruget, til et sikkert og økonomiskattraktivt klimavirkemiddel. Projektaktiviteterne er opdelt i 7 arbejdspakker.

I AP1 skal muligheder for forbehandling af biochar undersøgesved at gennemføre spredetests og udbringning i marken. I AP2 skal der udføres forsøg med biochar til jord medkorndyrkning og effekterne på jorden, og planternes N-udnyttelse og udbytter skal undersøges. I AP3 skal der udføres forsøg med biochar til jord med grøntsagsdyrkning (rodfrugter), og der skal måles på effekterne på udbytter og kvalitet. I AP4 udføres laboratorietest af biochars effekt på gyllelugt og ammoniakemissioner, og udbringningstests i marken med forskellige blandingsforhold af gylle og biochar. I AP5 foretages et literaturstudie af klimaeffekter af forskellige typer af biochar, og der foretages CO2 målinger i marken i forsøgne fra AP2. I AP6 udvikles en økonomimodel som skal sikre, at landmanden får benefit af afsætning af sin halm til biochar. Endelig i AP7 formidles om fakta, lovgivning og økonomi vedrørende biochar, og anvendelsesmuligheder for bådekonventionelle og økologiske landmænd.

Effekterne af projektet er et positivt bidrag fra landbruget på klimasiden ved langtidslagring af kulstof i landbrugsjord, viden om anvendelse og effekter på dyrkningen og en økonomimodel, som skal sikre en indtjeningsmulighed af kulstoflagring for landmanden.

Projektresultater:

AP2:

LandbrugsInfo: Nye forsøg med biokul som klimavirkemiddel
Se i videoen, hvordan forsøgsfolkene bringer biokul (biochar) ud på marken. Det er beskidt arbejde, men målet er stort. Forsøgene skal vise, hvordan biokul påvirker klima, kvælstofbalancen og jordens vandholdende evne.

 

AP3:

Biochars effekt på udbytte og kvalitet af kartofler 
Biochar kan måske have effekter på udbytte og kvalitet af kartofler. Her er der udført et litteraturstudie der undersøger effekten på kartofler

Effekt af biochar på kartofler - et potteforsøg
Et potteforsøg omkring effekten af biochar fra træ, på udbyttet og kvaliteten af kartofler. Der blev undersøgt udbytte, infektionsgraden, samt kvalitetsparametre som kvaliteten af skrællen og ensartethed i størrelse, med og uden tilsætning af biochar til jorden inden dyrkning. 

 

AP4:

Effekt af biochar på emissioner fra gylletanke
Biochar kan blive tilført til gylletanke for at sikre en ensartet og økonomi optimal udbringning til landbrugsjord. Undersøgelser gennemført i laboratorium viser, at tilsætningen potentielt kan reducere fordampningen af ammoniak og drivhusgasser fra gylletanke.

Udstyr til måling af emission af ammoniak og drivhusgasser fra stalde, husdyrgødning og landbrugsjord
Stigende behov for at reducere udledningen af drivhusgasser og ammoniak fra landbruget øger behovet for at kunne bestemme udledningen præcist. Notatet opsummerer styrker og fordele ved nye målesystemer. 

 

AP5:

Egenskaber og klimaeffekt ved biochar til landbrugsjord – et Review
Biochar er et kulstofrigt materiale, hvis egenskaber variere afhæningt af procesbetingelse. I rapporten gennemgås procesbetingelser betydning for stabilitet, næringsstofindhold og klimaeffekt

CO2 måling i marken med EGM-5
I landbrugsjord tildelt forskellige mængder biochar, er CO2-emissionen målt for at teste EGM-5 udstyr 

 

AP6:

Konkurrerende industrier til opbevaring af biochar
Værdien af kulstoflagringen på landbrugsjord kan udfordres af, hvorvidt der er andre industrier, som kan tilbyde tilsvarende lang og stabil opbevaring af biochar

Se mulighederne for at handle med klimakreditter fra halm-biochar
Udredningen giver et overblik over de begreber, der kommer på tale, når man snakker udledning af CO2 og reguleringen. Det beskrives hvad biochar er, og hvordan det produceres. Reguleringen af biochar og handel med effekten af biochar beskrives

Økonomisk model for afsætning af halm til biochar
Potentiale og omkostninger ved at anvende biochar på landbrugsjord

 

AP7:

Facebook: Test af nyt klimavirkemiddel i marken
Biokul kan lagre kulstof i jorden i masser af år. Forsøgsarbejdet med biokul er i fuld gang for at teste, hvordan det påvirker klimaet, kvælstofbalancen og jordens vandholdende evne.

Hvordan er reglerne for udbringning af biochar til landbrugsarealer? 
Der er mange punkter der skal afklares for at besvare dette spørgsmål. Hvilke regelsæt fastsætter reglerne for anvendelse af biochar til landbrugsjord på nuværende tidspunkt? 

Indlæg for bestyrelsen i FRDK: Ind i klimakampen
Præsentation af hvordan biochar virker som klimavirkemiddel

Indlæg på plantekongressen (Planter i fokus)  2021: om forsøg med biochar
Præsentation om landsforsøg med biochar samt eksempler på økonomiberegninger