Succes med conservation agriculture (CA)

Projektansvarlig: Annette Vibeke Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at optimere dyrkningssystemet conservation agriculture (CA), så udbytterne opretholdes, og der skabes en mere frugtbar og dyrkningssikker jord med lavere energiforbrug og næringsstoftab. Målet er at udvikle CA gennem forsøg med afprøvning af etableringsmetoder, gødsknings- og planteværnsstrategier, måling af udbytter og beregning af netooøkonomien.

Aktiviteterne er inddelt i 5 arbejdspakker, som indeholder forskellige dyrkningsrelaterede emner omkring CAdyrkning. Der udføres landsforsøg med forskellige etableringsmetoder, herunder afprøvning af skiveskærs- og tandskærs-såmaskiner ved forskellig stubhøjde. En god etablering kan være udfordret af afgrøderester og fastjord når der ikke jordbearbejdes og er helt central for en god konkurrenceevne overfor ukrudt og en forudsætning for højt udbytte. I forhold til målrettet planteværn i CA, gennemføres forsøg med fokus på strategier for græsukrudtsbekæmpelse og der følges op på sygdoms- og skadedyrsforekomst i markdemonstrationer med hhv. traditionel etablering, direkte såning og CA. Forskellige udbringningsmetoder af gylle afprøves i forsøg og kalkningsstrategier med hyppig tilførsel af lav kalkmængde afprøves. Beregninger af omkostningsfordelinger gennemføres for demomarker og for etablerede CA-brug. Projektet indeholder effektive formidlingsaktiviteter, såsom erfaringsudveksling mellem landmænd og rådgivere, ved opstart af CA-erfagruppe og demonstartionsaktiviteter i marken.

Effekterne af projektet er uvildig viden om CA under danske forhold, som skal sikre landmænd størst mulig succesmed CA, dvs. størst mulige udbytter og lave omkostninger. CA mindsker risikoen for erosion, øger insektlivet i marken og jordens bæreevne – og et nedsat brændstofforbrug har positiv klimaeffekt.

Projektresultater:

AP1

Facebook-opslag: Hvilken type såmaskine skal du vælge til conservation agriculture?
På Rødkildegaards marker har vi sået med fire forskellige såmaskiner, og nu har du mulighed for at  studere fremspiringen og effekten af stubhøjde og strigling.

Facebook-opslag: Kom med til SEGES Markdemonstrationer
Hvilken type såmaskine skal du vælge til conservation agriculture? I forsøg har vi sået med fire forskellige såmaskiner, og nu er der lejlighed til at studere fremspiringen og effekten af stubhøjde og strigling.

Klima biodiversitet rykker tættere på
Artikel i Mark om så-forsøg i CA

Markdemonstration - fremvisning af såparceller på Alstrupgaard
Bilag til markdemonstration

Nye forsøg med direkte såning viser stor forskel mellem jordtyperne
SEGES ser nærmere på tandskærs- og skiveskærssåmaskiner til CA

Sammenligning af dyrkningssystemer og forsøg med afprøvning af såmaskiner i CA
Notat om opsamling på demo-dag i marken

 

AP2

Data fra marker med CA dyrkning med i registreringsnettet
I 2021 har flere planteavlskonsulenter indberettet data til registreringsnettet om angrebsstyrke af skadegørere i vinterhvede- og vinterrapsmarker dyrket efter CA-principper.

 

AP 3

Kalkningens betydning i dyrkningssystemer med reduceret jordbearbejdning og direkte såning
Litteraturstudie af kalkningens effekter i CA-lignende dyrkningssystemer: Klimaeffekter, betydning for mikrobiologi mv

Udbringningsstrategier for gylle til vårbyg ved CA-dyrkning
3 forsøg i det våde forår 2021 viser højeste udbytter i parceller med nedfældning af gylle ved CA-dyrkning. Dette kan indikere at jorden har haft godt af den mekaniske løsning. Landsforsøgene 2021

 

AP4

Estimér økonomi ved overgang til Conservation Agriculture
Hvis man som planteavler vil overveje hvad de økonomiske konsekvenser vil blive ved ændring af dyrkningspraksis, kan man tage afsæt i nuværende afgrødevalg, udbytteniveau og maskinpark, eventuelt med bistand fra sin planteavls- og økonomirådgiver

Forsøg med såmaskiner og såmetoder - økonomi
Der er beregnet omkostninger til såning pr. ha med de maskintyper, som anvendes i forsøg med såmaskiner til direkte såning - CA

IFRO udgiver udredning om erhvervsøkonomiske perspektiver ved Conservation Agriculture
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) har udarbejdet en udredning, som belyser de forventede erhvervsøkonomiske effekter ved conservation agriculture (CA), herunder pløjefri dyrkningssystemer i forhold til traditionel dyrkning af afgrøder i landbruget. 

Markøkonomi ved overgang til CA – eksempler fra praksis
Oversigt over eksempler på data vedr. markøkonomi før og efter omlægning til CA, herunder udvikling i udbytter, behov for planteværn, gødskningsstrategi og maskinbehov

Notat om økonomi ved overgang til CA-dyrkning på demobrug
Opgørelse af produktionsøkonomi ved 3 forskellige dyrkningssystemer viser, at reduceret jordbearbejdnig har givet bedst nettoresultat i år 1

 

AP5

Brush-up/Informationsmøde for specialkonsulenter - Indtryk for fra studietur til Schweiz og Frankrig
Indlæg om studietur om CA og Sund jord

Facebook-opslag: Annoncering efter deltagere til erfagrupper
Opstart af erfagrupper om CA

FRDK-Nyhedsbrev
Annoncering efter deltagere i CA-erfarupper

Ind i Klimakampen - Hvordan virker Biochar og CA som klimavirkemidler
Præsentation af klimaeffekter ved CA for FRDK d. 28. april 2021

Jo mindre jordbearbejdning  - jo større dyrkningssikkerhed
Artikel i Mark om Dyrkningssikker jord, August 2021

Jordens frugtbarhed og CA
Præsentation ved planteworkshop for landbrugsskolelærere

Landmænd søges til nye erfagrupper med CA. Annoncering efter deltagere i CA-erfagrupper
Spørgeskema udsendt af FRDK/på LandbrugsInfo til opstart af CA-erfagrupper med interessefællesskab

Markbesøg med fokus på direkte såning
Kalenderevent  på Landbrugsinfo vedr. markbesøg d. 27. oktober 2021

Markdemonstrationer ved Slagelse: Succes med conservation agriculture (CA) og projekt Grobunde - test af dyrkningssystemer
Kalenderevent på Landbrugsinfo vedr. markdemonstration d. 29. oktober 2021

Program vedr. markbesøg med fokus på direkte såning
Program vedrørende markbesøg med fokus på direkte såning d. 27. oktober 2021

Program vedr. markdemonstrationer ved Slagelse
Program vedrørende markdemonstrationer d. 29. oktober 2021 i projekterne Succes med conservation agriculture (CA) og Grobund - test af dyrkningssystemer