Monitering og varsling af skadevoldere og herbicidresistens

Projektansvarlig: Stine Styrup Bang

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at stille monitering og varsling til rådighed for danske landmænd og rådgivere, så bekæmpelse afsvampe og skadedyr sker efter behov, til gavn for både landmandens økonomi og miljøet. Målet er ugentligt igennem vækstsæsonen at give landmænd og rådgivere et uvildigt overblik over fund af sygdomme og skadedyr på baggrund af aktuelle skadetærskler og bekæmpelsesstrategier.

Projektet indeholder tre arbejdspakker med forskellige aktiviteter. I arbejdspakke 1 samles der indberetninger af sygdomme og skadedyr i flere afgrøder. Indberetningerne bruges til at lave ugentlige kommentarer, som bygger på angrebsniveau og brug af skadetærskler. Registreringerne vises i tabeller og på Danmarkskort for at give et hurtigt overblik over angrebsgrader, og hvor der er fundet registreringer, som ligger over skadetærsklen bliver dette vist grafisk. Det hele vises på IT-platformen Registreringsnettet. I arbejdspakke 2 laves der en brugerundersøgelse blandt konsulenterne, for dels at få deres ideer til etablering og branding af eget regionalt registreringsnet, om kan integreres i det landsdækkende registreringsnet og dels at afdække behovet i rådgivningscentrene om denne form for varsling, og om den vil give værditilvækst i deres arbejde. I arbejdspakke 3 samles der informationer om forekomsten af herbicidresistens i flere ukrudtsarter. Registreringerne vises som et Danmarkskort for at give et hurtigt overblik over forekomsten.

Effekterne ved dette projekt er et forventet fald i pesticidbelastningsindikatoren på 0,1 PBI i forhold til 2016-2017baseline. Ved at følge skadetærskler via monitering og varsling hjælper dette landmanden til at opnå optimale udbytter med mindst mulig planteværnindsats. Dette er samtidig med til at Danmark som EU-land lever op til kravene om IPM i rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Projektresultater:

AP1

Bladlus og havrerødsot i registreringsnettet 2020-2021
Der var relativ kraftige angreb af bladlus i efteråret og relativ meget havrerødsot i foråret. Markerne er sået før 15. september. Det gennemsnitlige angreb af havrerødsot i ubehandlet er ca. 18-22 procent angrebne planter. Der er fundet op til 95 procent angrebne planter.

Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 2021
Hvert år i vækstsæsonen følger planteavlskonsulenter og planteavlsteknikere udviklingen af sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder over hele landet. Dette net kaldes ”Planteavlskonsulenternes Registreringsnet”.

Landsforsøgene 2021
Afrapportering af de afsnit, der har været med i året udgave.

Registreringsnet uge 10: Angreb af skadegørere i landbrugsafgrøder
Første registrering af lys bladplet og bladribbesnudebiller i vinterraps er foretaget. Der er lys bladplet i flere marker, men evt. bekæmpelse kan vente lidt endnu. Der er ingen bladribbesnudebiller i fangbakkerne.

Registreringsnet uge 11: Angreb af skadegørere i raps
Angrebene af lys bladplet er meget svage i de fleste marker. Der er ingen bladribbesnudebiller i fangbakkerne.

Registreringsnet uge 12: Angreb af skadegørere i raps
Angrebene af lys bladplet er svage, og kun i enkelte marker ses mere udbredte angreb. Der er næsten ingen bladribbesnudebiller i fangbakkerne.

Registreringsnet uge 13: Angreb af skadegørere i raps
I 2 af 33 marker er der fundet relativ kraftige angreb af lys bladplet.

Registreringsnet uge 14: Angreb af skadegørere i raps 
Der er mere udbredte angreb af lys bladplet i 6 af 31 marker. Der er kun fundet mange bladribbesnudebiller i fangbakkerne i 2 af 32 marker.

Registreringsnet uge 15: Angreb af skadegørere i vintersæd og raps
Angreb af skadegørere i vintersæd og raps Der er bygrust og skoldplet i flere vinterbygmarker. Evt. bekæmpelse er tidligst aktuel fra st. 31-32. I KWS Kosmos kan bekæmpelse af bygrust dog være aktuel tidligere. Lys bladplet i raps er fundet mere udbredt i 6 af 36 marker.

Registreringsnet uge 16: Angreb af skadegørere i vintersæd og raps
I hvede og rug er der pt. svage angreb af svampesygdomme. I vinterbyg er der udløst bygrustbekæmpelse i nogle marker med KWS Kosmos. I modtagelige sorter af triticale er fundet gulrust.

Registreringsnet uge 17: Angreb af skadegørere i vintersæd og raps
Der er bygrust og skoldplet i flere vinterbygmarker. Flere steder er der gulrust og meldug i modtagelige triticalesorter. Hvede og rug er overvejende sunde. I 2 marker er fundet gulrust i hvede (Drachmann, Sheriff).

Registreringsnet uge 18: Angreb af skadegørere i vintersæd
I de længst udviklede hvedemarker skal der nu tælles dage med nedbør eller timer med fugt i de modtagelige sorter for at fastlægge behovet for bekæmpelse af Septoria.

Registreringsnet uge 19: Angreb af svampesygdomme i vintersæd
Nedbøren fremmer angreb af Septoria i hvede og skoldplet i vinterbyg og rug.

Registreringsnet uge 20: Angreb af skadegørere i korn
Grundet den megen nedbør vurderes smittetrykket af Septoria som højt, og derfor anbefales i år kun Balaya til fanebladssprøjtningen. Dosis anbefales øget til 0,6-0,8 l. Højeste dosis anvendes i højrisikoområder for Septoria i sorter med 2-3 i modtagelighed for Septoria. 

Registreringsnet uge 21: Angreb af skadegørere i korn og kartofler
Fanebladssprøjtningen med Balaya skal udføres i hvede ved første mulighed. Det gælder også i hvedemarker, som kun er i vækststadie 37.

Registreringsnet uge 22: Angreb af skadegørere i korn og kartofler 
Fanebladssprøjtningen mod Septoria i hvede er i gang mange steder. Svampebekæmpelse i vinterbyg skal til at afsluttes i mange marker. Følg også forekomsten af cikader i kartofler.

Registreringsnet uge 23: Angreb af skadegørere i korn og kartofler
Septoriaangrebene er nu blevet meget synlige i mange hvedemarker. Skoldplet breder sig i vårbyg. Massiv indflyvning af cikader i kartofler.

Registreringsnet uge 24: Angreb af skadegørere i korn og kartofler
Mest Septoria ses i LG Skyscraper, KWS Lili og Chevignon.

Registreringsnet uge 25: Angreb af skadegørere i korn, hestebønner, majs og kartofler
Første registrering af skadegørere i hestebønner er foretaget, og vikkeskimmel er mest udbredt.

Registreringsnet uge 26: Angreb af skadegørere i korn, hestebønner, majs og kartofler
Angrebene af bladlus i korn er meget svage. Der er begyndende angreb af chokoladeplet i nogle marker med hestebønner.

Registreringsnet uge 27: Angreb af skadegørere i korn, hestebønner, kartofler og majs
Angrebene af bladlus i korn er fortsat meget svage. Der er udløst bekæmpelse af chokoladeplet eller rust i nogle hestebønnemarker.

Registreringsnet uge 28: Angreb af skadegørere i hestebønner, majs og kartofler
Evt. svampebekæmpelse i hestebønner skal nu afsluttes. Første registrering af bladsvampe i majshelsæd er foretaget.

Registreringsnet uge 29: Skadegørere i hestebønner, majs, bederoer og kartofler
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr i hestebønner er ikke længere aktuel. Der er stadig kun få cikadenymfer i kartofler.

Registreringsnet uge 30: Skadegørere i hestebønner, majs, roer og kartofler
Der er pt. ikke bekæmpelsesbehov mod svampe i majs.

Registreringsnet uge 31: Skadegørere i majs, roer og kartofler
Der er pt. ikke bekæmpelsesbehov i majs, men vækststadier nærmer sig sprøjtefrister for svampemidler. Vær obs på cikader i kartofler.

Registreringsnet uge 32: Skadegørere i majs, bederoer og kartofler
Behovet for svampebekæmpelse i majshelsæd er pt. lavt. Der er behov for svampebekæmpelse i mange bederoemarker.

Registreringsnet uge 33: Skadegørere i majs, bederoer og kartofler
Angrebene af bladsvampe i majs er overvejende svage.

Registreringsnet uge 34: Sygdomme i majs og roer
Angrebene af bladsvampe i majs er stadig overvejende svage. Majsen er nu så fremskreden i udviklingen, at bekæmpelse ikke længere er aktuel i de fleste marker.

Registreringsnet uge 35: 1. registrering af rapsjordlopper i gule fangbakker og bladsvampe i sukkerroer
Der er pt. kun fundet relativt få rapsjordlopper i de gule fangbakker, og bekæmpelse rettet mod larver er endnu for tidligt. Bekæmpelse rettet mod bladgnav er aktuel i nogle marker.

Registreringsnet uge 36: Rapsjordlopper i vinterraps
I flere marker er bekæmpelse rettet mod bladgnav aktuel. Bekæmpelse rettet mod larver er ikke aktuel endnu.

Registreringsnet uge 37: 3. registrering af rapsjordlopper og 1. registrering af bladlus i vintersæd
Bekæmpelse af rapsjordloppelarver kan vente lidt endnu, men kan godt foretages nu i de længst udviklede marker, hvis det ønskes. Angreb af kålbladhvepse i nogle marker. Der er bedømt bladlusangreb i de første vintersædsmarker.

Registreringsnet uge 38: 4. registrering af rapsjordlopper og 2. registrering af bladlus i vintersæd
Der er pt. fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca. 15 procent af lokaliteterne. Der er udløst bladlusbekæmpelse i nogle af de meget tidligt såede vintersædsmarker (26.august til 2. september). Bekæmpelse anbefales fra 3-4 bladstadiet.

Registreringsnet uge 39: 5. registrering af rapsjordlopper og 3. registrering af bladlus i vintersæd
Der er pt. fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca.15 procent af lokaliteterne. Der er udløst bladlusbekæmpelse i nogle af de tidligst såede vintersædsmarker.

Registreringsnet uge 40: 6. registrering af rapsjordlopper og 4. registrering af bladlus i vintersæd
Der er pt. fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca.15 procent af lokaliteterne. Der er udløst bladlusbekæmpelse i flere af de tidligt såede vintersædsmarker.

Registreringsnet uge 41: 7. registrering af rapsjordlopper og 5. registrering af bladlus i vintersæd
Der er pt. fanget rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen på ca. 20 procent af lokaliteterne. Der er udløst bladlusbekæmpelse i flere af de tidligt såede vintersædsmarker.

Registreringsnet uge 42: 8. registrering af rapsjordlopper og 6. registrering af bladlus i vintersæd
Bekæmpelse af rapsjordlopper skal nu afsluttes, hvis det ikke allerede er sket. Der er udløst bladlusbekæmpelse i 􀀁ere af de tidligt såede vintersædsmarker.

Registreringsnet uge 43: 9. registrering af rapsjordlopper og 7. registrering af bladlus i vintersæd
Bekæmpelse af rapsjordlopper skal nu afsluttes, hvis det ikke allerede er sket. Der er udløst bladlusbekæmpelse i flere af de tidligt såede vintersædsmarker. I tidligt sået vinterbyg er fundet op til 30 procent angrebne planter.

Registreringsnet uge 44: 8. registrering af bladlus i vintersæd
I marker med mange bladlus kan bekæmpelse i november stadig være aktuel.

Registreringsnet: Varsling og registrering af skadevoldere i landbrugsafgrøder
Hvert år samler SEGES gennem vækstsæsonen viden om angreb af skadedyr og svampe i de forskellige afgrøder i Registreringsnettet, så landmand og rådgiver kan få overblik over, hvor de skal sætte ind med plantebeskyttelse.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i havre
Angrebsudviklingen af skadegørere i havre er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i havre.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i hestebønner
Angrebsudviklingen af sygdomme og skadedyr i hestebønner vises.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i rug
Angrebsudviklingen af skadegørere i rug er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i rug.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i triticale
Angrebsudviklingen af skadegørere i triticale er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i triticale.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i vinterbyg
Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterbyg er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i vinterhvede
Angrebsudviklingen af skadegørere i vinterhvede er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i vinterhvede.

Resultater fra registreringsnettet 2021 i vårbyg
Angrebsudviklingen af skadegørere i vårbyg er fulgt igen i 2021 i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Detaljerede data er i vækstsæsonen løbende vist på LandbrugsInfo og Landmand.dk. Nedenfor gives et kort sammendrag af resultaterne i vårbyg.
 

Tilmelding til registreringsnet for hvedegalmyg 2021
Tilmeldingen til registreringsnet for hvedegalmyg skal ske senest 16. februar 2021.

Tilmelding til registreringsnettet 2021 - bedømmelse i forsøg og observationsparceller
Tilmelding til registreringsnettet i korn skal ske senest 4. marts.

Tilmelding til registreringsnettet for rapsjordlopper 2021
Igen i år kan konsulenter tilmelde sig registreringsnettet for rapsjordlopper i vinterraps via gule fangbakker.

Udviklingen af lys bladplet i vinterraps i registreringsnettet i 2021
Angrebene af lys bladplet var overvejende svage i 2021, men i enkeltmarker forekom mere udbredte angreb.

Udviklingen af svampesygdomme i majshelsæd i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2021
Majsøjeplet optrådte i 2021 med overvejende svage til moderate angreb. Angrebene af majsbladplet var meget svage.

 

Vejledning til indberetning i korn

Vejledning i indberetning af lys bladplet

AP3

Resistensudvikling i Danmark 2021 og IPM demobrug - konferenceindlæg
Udbredelsen af herbicidresistens er hurtigt stigende i Danmark, og der bliver stadig færre herbicider på markedet. Det betyder, at vi i rådgivningen har et stort fokus på at implementere IPM i praksis, så landmændene kan undgå de værste følger af resistente ukrudtbestande.

Resistensudvikling i Danmark 2021 og IPM demobrug - Præsentation
Udbredelsen af herbicidresistens er hurtigt stigende i Danmark, og der bliver stadig færre herbicider på markedet. Det betyder, at vi i rådgivningen har et stort fokus på at implementere IPM i praksis, så landmændene kan undgå de værste følger af resistente ukrudtbestande.

Udvikling af resistens i Danmark
Præsentation ved IPM tema dag.