Prognoser for vurdering af bedriftens fremtidige økonomiske situation

Projektansvarlig: Vibeke Hjorslev Rasmussen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er at give landmanden en række velkvalificerede bud på, hvordan bedriftens resultat vil udvikle sig i forskellige scenarier, som kan danne grundlag for prioritering af de mest rentable aktiviteter. Målet er en prototype på et prognoseværktøj, som landmanden kan anvende i en beslutningssituation.

Prognoseværktøjet vil indeholde en række forskellige relevante scenarier baseret på bedriftens aktuelle resultater. Der udvikles og afprøves en prototype på et prognoseværktøj, som skal give landmanden mulighed for at vurderede fremtidige økonomiske konsekvenser i en beslutningssituation, hvor der er flere alternative løsninger i spil. Prototypen vil fx kunne anvendes, når landmanden – med udgangspunkt i de konkrete resultater og aktuelstatus – skal vurdere, om der skal ske korrigerende indsatser i fx produktionen eller på omkostningssiden. Det sker med udgangspunkt i en række forskellige beslutningsscenarier, der afdækkes i samarbejde med en gruppe af landmænd. For hvert beslutningsscenarie beskrives behovet for data, og der foretages en kvalificering af det eksisterende datagrundlag med henblik på at udvikle en prognosemodel for det pågældende scenarie. Baseret på bedriftens egne og andre bedrifters datasæt udvikles prototypen, som skal give landmanden en række forslag til, hvad der kommer til at ske fremadrettet, og hvordan det vil påvirke bedriftens resultat. Forslagene vil tage udgangspunkt i bedriftens muligheder og i forventningerne til udviklingen i fx priser på både kort og langt sigt. Modellen anvender avancerede matematiske modeller og kunstig intelligens, og derfor udarbejdes en vejledning i brug af prototypen, som skal sikre, at landmanden opnår den ønskede økonomiske effekt. Igennem projektperioden vil viden og delresultater, der opnås igennem projektets aktiviteter, blive formidlet løbende.

Effekten er, at landmanden vil få en væsentlig forbedret mulighed for at træffe de mest rentable beslutninger om de kommende handlinger og aktiviteter på bedriften. Det vil have positiv effekt på bedriftens økonomiske resultat og vil sikre bedriftens fremtidige konkurrenceevne.

Projektresultater:

AP 1:

Afdækning og beskrivelse af typiske beslutningssituationer
De udvalgte beslutningsområder i de første to workshops viser mange beregningsmodeller, men ingen, der giver mulighed for en tværøkonomisk vurdering. 

Dagsorden for opstartsworkshop for eksterne landbrugskonsulenter 
Introduktion til projekt samt workshop med landbrugsrådgivningsvirksomheder.

AP 3:

Notat om de værktøjer, der findes på nuværende tidspunkt til planlægning indenfor planteproduktion.

AP 7:

Video: Derfor er markmand Martin Rohde digital
Hør Martin Rohde fortælle, hvorfor digitale værktøjer er løsningen for ham.

Video: Derfor er griseproducent Anders Kappel digital
Hør Anders Kappel fortælle, hvorfor digitale værktøjer er løsningen for ham.