Fremtidens anvendelse af organogene jorde

Projektansvarlig: Frank Bondgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at fremme en omkostningseffektiv anvendelse af organogene jorde med en optimering af anvendelsen i forhold til produktion, klima, miljø og natur. Målet er at udvikle metoder, der kan understøttelandmanden i at finde frem til de bedste anvendelser af de organogene jorde. Projektet har fokus på den nuværende og fremtidige arealanvendelse af organogene jorde mht. klima, natur, miljø og landbrugsproduktion, samt samarbejde og involvering i udvalgte case områder.

Der arbejdes i 2021 videre med scenarier i udvalgte områder og eksempler på bedriftsniveau med udgangspunkt i kortlægningen af organogene jorde i 2020. Der er forskellige metoder til at optimere biodiversiteten på lavbundsjorde, som skal indgå som nye fremtidige naturarealer. En del af lavbundsjordene vil have været dyrkede marker, når de inddrages i vådområde- og lavbundsprojekter. Mulighederne for optimering af biodiversiteten i udtagne områder beskrives og formidles. Over tid vil mere vild natur indfinde sig, og der vil potentielt ske en kulstofopbygning i jorden, hvis vandspejlet hæves, samtidig med dette sikres der en høj klimaeffekt. Der udvikles en første udgave af en beslutningsstøttemodel, da det er meget vigtig tidligt i processen at få afgjort om naturen på arealerne reelt kan tåle en høj vandstand. De etablerede paludikulturer følges og observeres i 2020-2022.

Forsøgene skal viseudbyttepotentiale og proteinindhold i forskellige sumpkulturer og efterfølgende danne grundlag for anslåede dækningsbidrag i afgrøderne. Beregninger for vurdering af driftsøkonomi og indtjening fra eksisterende arealanvendelse efterprøves ved brug af data og erfaringer fra f.eks. demonstrationsområder. Disse beregninger omfatter tilpassede afgrødekalkuler og estimater for udvikling i jordværdi ved overgang til vådområder eller anden alternativarealanvendelse, herunder paludikultur. I pilotområderne fortsættes de gode samarbejder - med fokus på klima-, natur- og miljø indsatser i lokalområdet, samt udtagning af lavbundsjorde og jordfordeling. Projektets effekter vil være at den fremtidige anvendelse af organogene jorde samlet set giver størst muligværdi til gavn for klima, natur og miljø samt for de landmænd, der ejer arealerne. Effekten vil være en øgning i planlagte og gennemførte projekter for organogene jorde på min. 20 pct. årligt i forhold til nuværende niveau.

Projektresultater:

AP1

Ansøgninger til Klima-lavbundsprojekter åbner 1. februar 2021 
Engangserstatninger til tørvejorde med 6 procent kulstof og derover. Webinar 4. februar i Miljøstyrelsen.

Beregn klimaeffekten ved udtag af lavbundsjord
På Miljøstyrelsens regneark findes et værktøj til at beregne klimaeffekten ved udtag af lavbundsjord. Det er afgørende for drivhusgasudviklingen, hvor højt vandet står i jorden. Derfor er der fokuseret på metoder til at opgøre dette.

Beslutningsstøttemodel på kulstofrige landbrugsjorde
Kulstofrige landbrugsjorder – hvordan kan de bruges fremadrettet? Naturbeskyttelse, klimavirkemiddel, fortsat produktion, paludikulturer, udtagning, klimakreditter, ekstensivering, skov, solcelleparker er nogle af mulighederne. SEGES giver et overblik med forbehold, da meget er uafklaret.

De kulstofrige lavbundsjorde i Danmark - anvendelse, placering og potentiale for udtag
 Foreløbig rapport om de organogene jordes naturpotentialer, og hvordan disse eventuelt kan fremmes, når der også gøres en indsats for klima og/eller miljø.

Hvor ligger de kulstofrige landbrugsjorde, hvad bruges de til og hvad kan man med en jordprøve?
Præsentation ved møde den 04.03.2021 med plantecheferne omkring udtagning af kulstofrige landbrugsjorde, med fokus på deres beliggenhed og anvendelse.

Nyt lavbundsværktøj giver overblik over afgrødesammensætning
Med et nyt simpelt GIS-arbejdsområde kan du få overblik over hvilke afgrøder der dyrkes i et potentielt lavbundsprojektområde.

Se opdateret kort over tørvejorde på landmand.dk
SEGES har opdateret applikationen tørvejorde på landmand.dk.

Visualisering af multifunktionelle anvendelsesmuligheder af organogene jorde
Plakat til rådgivningscentre, banker og realkreditselskaber.

 

AP2

Foreløbige konklusioner om organogene arealers potentiale for natur
Det kræver normalt en målrettet indsats at skabe natur af en høj kvalitet på hidtil intensivt dyrkede og drænede arealer. De aktuelle lavbundsordninger understøtter kun i begrænset omfang indsatser, der ville gavne på de udtagede arealer. Sådanne indsatser skal derfor ske frivilligt evt. via andre ordninger.

Organogene jordes potentiale for natur
Rapport om naturpotentiale og mulige indsatser.

Potentialet for biodiversitet ved udtagning af lavbundsjorde
Indlæg om mulighederne for at skabe natur og biodiversitet på organogene arealer.

Potentialet for biodiversitet ved udtagning af lavbundsjorde
Program til dokumentation for deltagelse.

Studietur til Holland den 1.-3. september. Artikel
Klimaindsatsen på de kulstofrige landbrugsjorde i Holland

Studietur til Holland den 1.-3. september. Program
Studietur til Holland for at se hvordan de kulstofrige landbrugsjorde håndteres i relation til klimaindsats, vandtilbageholdelse, dyrkningsformer og produktion.

 

AP3

Demonstrationsforsøg med paludikulturer i Store Vildmose og Vejrumbro
Etablering af dumhamre, rørgræs og strandsvingel. Høstudbytter og proteinanalyser.

Dyrkning af paludikulturer
Hvis lavbundsjorden sættes under vand, er det slut med at dyrke landbrugsafgrøder. Her kan i stedet dyrkes paludikulturer, som fx dunhammer, rørgræs, standsvingel eller rajsvingel. Paludikulturer har positive klima-, miljø- og naturmæssige effekter.

Dyrkning af paludikulturer - timelaps
Timelaps af paludikultur ved Vejrumbro med dunhamre

Facebookopslag: Kan vi dyrke på de udtagne landbundjorde til gavn for klimaet?
Vi står for at udtage og genoversvømme en del af de kulstofrige landbrugsjorde, men på nogle af arealerne kan der måske dyrkes en mindre og klimavenlig produktion af såkaldte paludi-kulturer. Tag her med til Store Vildmose og se de første forsøg med dyrkningen af paludikulturer, hør om fordele og de udfordringer det kan give ved denne produktionsform. 

Greifwald Mire Centre afholder virtuel konference om tørvejorde, klimagasser, biodiversitet og dyrkning af paludikulturer i hele verden
Du har nu mulighed for at deltage i den virtuelle konference Renewable resources from wet and rewetted peatlands, som arrangeres af Greifwald Mire Centre i Tyskland.

Rapport fra forsøg med paludikultur i St. Vildmose og Vejrumbro
Forsøgsdesign og forsøgsbeskrivelse. Etablering af dumhamre, rørgræs og strandsvingel. Høstudbytter og proteinanalyser.

 

AP4

Afgrødekalkuler tilpasset JB11
Afgrødekalkuler for de hyppigst dyrkede afgrøder på kulstofrige lavbundsjorde, tilpasset udbytte- og gødningsnorm for JB11

Et notat som beskriver kalkuler for biomasseproduktion
Biomasseproduktion på organogene jorde.

Rutediagram –  Økonomi ved beslutning om  udtagning af  lavbundsjord
Brug rutediagrammet og find vej til korrekt økonomisk vurdering ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord. 

Rutediagram i forbedret layout -– Økonomi ved beslutning om  udtagning af  lavbundsjord
Brug rutediagrammet og find vej til korrekt økonomisk vurdering ved udtagning af kulstofrig lavbundsjord. 

Undersøg økonomien ved udtagning af lavbundsjord på din bedrift
Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er effektive til reduktion af klimabelastning. Der kan opnås tilskud . De økonomiske konsekvenser afhænger af bedriftens specifikke forhold. Derfor er det vigtigt at du undersøger dine egne forhold udtagning af lavbundsjord.

 

AP5

Demonstrationsområde ved Assens,Velas
Afrapportering af demonstrationsområdet ved Haarby Å  g Voldtoftemade. Velas har igangsat landmænd og lodsejer i klimaindsatsen på de organogene jorde.

Demonstrationsområde ved Driftsmosen, Agerbæk, Varde. Sagro
Afrapportering af demonstrationsområdet ved Driftsmosen, Agerbæk, Varde. Sagro har igangsat landmænd og lodsejer i klimaindsatsen på de organogene jorde. 

Facebookopslag: Kan vi dyrke på de udtagne landbundjorde til gavn for klimaet?
Vi står for at udtage og genoversvømme en del af de kulstofrige landbrugsjorde, men på nogle af arealerne kan der måske dyrkes en mindre og klimavenlig produktion af såkaldte paludi-kulturer. Tag her med til Store Vildmose og se de første forsøg med dyrkningen af paludikulturer, hør om fordele og de udfordringer det kan give ved denne produktionsform. 

Kan vi dyrke klimavenligt ved de udtagne landbundsjorde?
Video på SEGES TV

Muligheder for udtagning af kulstofrige landbrugsjorde i Danmark
Rapporten kortlægger anvendelsen af de kulstofrige landbrugsjorde i Danmark og afdækker, hvor der via frivillig lodsejerinvolvering kan findes relevante og egnede arealer til udtagning. Konklusionerne vil løbende blive udbygget med flere analyser.

Møde med Landboforeninger i Sønderjylland
Møde om vådområder og udtagning af kulstofrige landbrugsjorde.

Workshop med miljøchefer i case område ved Assens. Notat
Workshop med miljøchefer i hele Danmark

Workshop med miljøchefer i case område ved Assens. Program
Workshop med miljøchefer i hele Danmark