Optimale næringsstofstrategier for handelsgødning

Projektansvarlig: Kristian Furdal Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at øge landmandens økonomiske afkast ved gødskning og samtidig mindske gødskningens miljøpåvirkning inden for de landbrugs- og miljømæssige rammevilkår. Målet er udvikling af nye og forbedrede uvildige gødskningsstrategier for en række almindelige danske landbrugsafgrøder. Herunder at fastsætte optimale kvælstofmængder og udarbejde et forbedret grundlag for kvælstofnormer. I projektet vil der blive gennemført et litteraturstudie for at undersøge effektivitet og optagelseshastighed af de forskellige kvælstoftyper. Dette sammenholdes med data opnået i dette projekts markforsøg. Der gennemføres ca. 60 markforsøg efter 12-14 forskellige forsøgsplaner i 7-8 forskellige afgrøder til afdækning af optimale gødskningsstrategier og mængder i disse afgrøder. I en del af forsøgene skal udviklingen af afgrøden følges nøje med hjælp af optagelser foretaget med et dronebåret, multispektralt kamera og med målinger fra jorden med forskellige afgrødesensorer for at kunne fastslå sammenhængen mellem afgrødeudvikling, høstudbytte og næringsstof behov.

Projektet har effekt på både landmandens økonomi og på miljøpåvirkningen. Ved at følge uvildige, fagligt velfunderede gødningsstrategier kan landmanden sikre, at det økonomiske udbytte er i top samtidigmed at miljøpåvirkningen minimeres. For hvert kg kvælstof, som udnyttelsen forbedres med, vil høstudbyttet øges med f.eks. 10-15 kg korn, og kvælstofudvaskningen vil falde med ca. 0,2 kg. Samlet set forventes det, at dækningsbidraget på bedriften kan øges med godt 100 kr. pr. ha.

Projektresultater:

AP1
Effektivitet af fast handelsgødning og ureaammoniumnitrat-baseret flydende gødning
Flydende kvælstofgødning er ofte helt eller delvist baseret på urea. For at modvirke risikoen for tab tilsættes der normalt en ureaseinhibitor, som forsinker omsætningen af urea til ammonium og ammoniak. JÖNSSON og HANSSON (2017) gennemførte forsøg i vinterhvede, hvor de brugte Limus, en urease inhibitor, tilsat granuleret og flydende urea. Disse resultater blev sammenlignet med gødning behandlinger uden brug af en inhibitor.

AP2

Stigende svovlmængder til vinterhvede
Resultater af 14 forsøg omkring strategier for delt tilførsel af kvælstof til vårbyg

Strategier for delt tilførsel af kvælstof til havre
Resultater af 7 forsøg omkring strategier for delt tilførsel af kvælstof til havre

Strategier for delt tilførsel af kvælstof til vårbyg
Resultater af 14 forsøg omkring strategier for delt tilførsel af kvælstof til vårbyg

Strategier for delt tilførsel af kvælstof til vinterhvede
Resultater af 19 forsøg omkring strategier for delt tilførsel af kvælstof til vinterhvede

AP3

Bor til vinterraps
Resultater af 4 landsforsøg som belyser bormangel i vinterraps

Eftergødskning af majs i 2021 kan være nødvendigt
Der kan være behov for eftergødskning af majs på JB 1 og 3. Eftergødskning bør ske, når majsen har 6-8 blade.

Efterafgrøder efter vinterhvede med stigende kvælstoftilførsel
Kort beskrivelse af FarmTest til teknik til spredning af efterafgrødefrø før høst

Gratis webinar: Kom godt i gang med gødskningssæsonen 2021
Kom med til det gratis webinar om gødskningsoptart. Få svar på dine spørgsmål om gødskning, og diskuter dem med kollegaer fra hele landet.

Gødskning af vinterraps i foråret 2021
Den kraftigt udviklede vinterraps i efteråret betyder, at kvælstofbehovet i foråret sandsynligvis er lavere end normalt.

Gødskning af vinterraps om efteråret
Tildeling af gødning til vinterraps i efteråret skal tjene det formål, at rapsen opnår en tilpas størrelse, inden vinteren stopper væksten. Kvælstof kan tilføres i nedfældet eller forsuret gylle eller i handelsgødning. I handelsgødning anvendes en NS-gødning, hvis der ikke er behov for fosfor eller kalium i sædskiftet. Ellers anvendes en NPKS-gødning.   I år skal man være særligt opmærksom på ændrede krav til forsuring af gylle ved undtagelse fra nedfældningskravet.

Gødningsseminarer 2021
Smugkig i nyeste gødningsforsøg.

Hold igen med kvælstof til kraftige rapsmarker
Forsøgene viser, at rapsens kvælstofbehov i de forsøg, hvor NDRE har været mindre end ca. 0,60 i efteråret, var omkring 200 kg kvælstof pr. ha i foråret.

Hvad betyder høje priser på kvælstof og fosfor for gødningsplanen i 2022?
Vi oplever stadigt stigende og historisk høje gødningspriser samt et begrænset udbud af gødning. Se eller gense webinaret om prisstigninger og hør, hvordan de stigende priser kan håndteres i praksis.

Hvad er kvælstofbehovet i vinterraps 2021?
Vinterraps er ikke omfattet af kvælstofprognosen og skal ikke lovmæssigt korrigeres til et lavere kvælstofbehov. Målinger af N-min i februar i vinterraps og en høj efterårsoptagelse tyder dog på, at det faglige kvælstofbehov i vinterraps er mindre end normalt i dette forår.

Hvordan påvirker efterårs- og vinterklimaet gødningsstrategien i 2021?
I efteråret og vinteren 2020/21 var varmere og tørrere end normalt, og det har betydning for gødskningsstrategien i foråret.

Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. Det er vigtigt at vinteren er overstået og jorden ikke er snedækket eller frosset dybt. I år er hvedemarkerne relativt kraftige fra efteråret, så derfor bør man prioritere en lidt mindre andel af kvælstoftilførslen ved første tildeling.

Indlæg på Plantekongres 2021
Nyt fra gødningsforsøgene

Kvælstofbehov for havre pa humusjord
Fire forsøg med stigende N tildeling til havre pa humusjord

Kvælstofbehov for vårbyg pa humusjord
Seks forsøg med stigende N tildeling til vårbyg pa humusjord

N-min i forsøg i majs målt 27. maj 2021 til belysning af behov for eftergødskning
Måling af N-min i fire forsøg i majs d. 27. maj viser, at der er sket en betydelig nedvaskning af kvælstof tildelt i handels-og husdyrgødning, hvilket udløser et eftergødskningsbehov.

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning i 2021
Artikel som samler gødninger til udsprøjtning fra forskellige producenter, for at give landmanden et nemt overblik.

Riskoen for manganmangel i vintersæd er på et normalt niveau i efteråret 2021
Læs mere om behovet for mangan i vintersæden i efteråret 2021, om gødningsstrategien, og hvilke manganmidler der er på markedet i denne sæson.

Se eller gense webinaret og download præsentationen 
Afgrøderne nåede at blive rigtig godt etableret i efteråret, og første del af vinteren var mild. Nu har vi sne og hård frost. Hvad betyder det for gødskningsbehovet? 

Årets danska gödslingsförsök i höstraps och efterverkan av mellangrödor
Indlæg på Svensk Planteavlskonference.