Bedre kvælstofudnyttelse og indtjening med satellitbestemt kvælstofoptagelse i kvælstofmodellen N-Tool-Precise

Projektansvarlig: Leif Knudsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre og optimere kvælstofudnyttelsen i den enkelte mark og dermed øge landmandens indtjening og minimere risikoen for kvælstofudvaskning. Målet er et nyt avanceret værktøj (N-Tool-Precise) til landmanden, der som noget nyt inddrager satellitmålt kvælstofoptagelse i afgrøden til justering af kvælstoftilførslen i løbet af vækstsæsonen. I dag kan man måle afgrødens refleksion af lys med satellit og herudfra beregne afgrødens aktuelle kvælstofoptagelse. I projektet vil præcisionen i forudsigelsen af både den enkelte marks kvælstofbehov og variationen indenfor marken blive forbedret væsentligt ved, som noget nyt, at kombinere satellitmålt kvælstofoptagelse i afgrøden med relevante digitale jord- og dyrkningsdata. I forhold til i dag, hvor satellitdata kun udnyttes til at beskrivevariationen indenfor marken, vil den store variation i kvælstofbehovet mellem marker kunne beregnes.

Projektet gennemføres som et 4-årigt GUDP-projekt i samarbejde med Aarhus Universitet. I projektet skaffes ved målrettede markforsøg grundlag for at udvikle en ny model (N-Tool-Precise), der kan fastlægge afgrødens optimale kvælstofbehov løbende i vækstsæsonen. I N-Tool-Precise inddrages satellitmålt kvælstofindhold i afgrøden, vækststadiet, optagelseshastighed af allerede tilført gødning og optimering af afgrødens proteinprocent. Effekten af en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehovet på udvaskningen af kvælstofkvantificeres.

Effekten er, at landmanden forventes at kunne høste 2-4 hkg mere pr. ha, og at kvalitetskravene til maltbyg medhensyn til proteinindhold vil kunne opfyldes på et større areal. Udvaskningen reduceres 2-4 kg kvælstof pr. ha på 40-50 pct. af landbrugsarealet. Resultatet er derfor både en gevinst for landmanden og miljøet.

Projektresultater:

AP1

Behov for eftergødskning af majs og kartofler 2021
Store nedbørsmængder i maj måned i Vest- og Sønderjylland kan udløse et behov for eftergødskning i majs og kartofler på grovsandet jord. SEGES vil omkring 1. juni redegøre for behovet.

Behov for eftergødskning af vårbyg 2021
De store nedbørsmængder i maj måned 2021 kan have resulteret i et tab af forårsudbragt gødning og udløse et behov for eftergødskning. Det kræver, at der er plads i ejendommens kvælstofkvote.

Biomasse i vinterhvede og vinterraps
Morgenmøde i vækstsæsonen.

Eftergødskningsbehov for afgrøder 2021
Der er faldet ekstremt meget nedbør i maj måned. På JB 1 og 3 vil der derfor være et behov for eftergødskning.

Eftergødskning på lerjord 2021
Tab af kvælstof ved denitrifikation forekommer, når jorden er vandmættet og der samtidig er organisk stof og nitrat til stede. Det vurderes, at tabet i 2021 på lerjord kan være så stort, at det påvirker afgrødernes kvælstofforsyning negativt.

Erfagruppemøde 27-4-21
Erfagruppemøde med SAGRO, præsentation af projekt og diskussion af optimal kvælstoftildeling.

Erfagruppemøde 10-5-21
Erfagruppemøde med velas, præsentation af projekt og diskussion af optimal kvælstoftildeling.

Erfagruppemøde maj 2021
Erfagruppemøde med SAGRO, præsentation af projekt og diskussion af optimal kvælstoftildeling.

Facebook-opslag
Nyt modul til kvælstofstyring i CropManager.

Kvælstofbehov for vinterhvede på humusjord
Fire forsog med stigende N tildeling til vinterhvede pa humusjord.

Kvælstofbehov i vinterhvede bestemt ud fra  NDRE-målinger
På baggrund af 60 forsøg med stigende mængder kvælstof til vinterhvede med 2-6 dronemålinger i hvert forsøg er der udviklet en model til at forudsige restbehovet for kvælstof i st. 37.

Kvælstofbehov i vårbyg bestemt ud fra NDRE
På baggrund af 19 forsøg med stigende mængder kvælstof til vårbyg med 2-3 dronemålinger i hvert forsøg er der udviklet en model til at forudsige restbehovet for kvælstof i st. 32.

Kvælstofprisens betydning for den optimale kvælstofmængde i korn og raps
Kraftigt stigende gødningspriser kan betyde, at kvælstoftilførslen skal reduceres med 20-25 kg pr. ha i 2022 alt efter, hvilke priser, der købes gødning og sælges korn til.

Kvælstofstyring i CropManager
Til CropManager er der udviklet et modul til kvælstofstyring. Med dette kan man holde styr på timing og mængder af kvælstof til vinterhvede så kvælstoffet udnyttes bedst muligt.

Nyt værktøj til at bestemme N-behov i hvede
Artikel i MARK nr. 5, Råd & Viden.

Optimalt tidspunkt for afsluttende gødskning af vinterhvede
De fleste steder nærmer vinterhveden sig stadie 37, og det er dermed det optimale tidspunkt at tilføre den sidste kvælstof. Samtidigt er det omkring dette tidspunkt, hvor man bedst kan vurdere, om den planlagte kvælstofmængde skal ændres og om kvælstoffet skal omfordeles imellem marker eller inden for markerne.

Tre forsøg med vårbyg indikerer forskelle i sorternes evne til at udnytte kvælstof
En undersøgelse viser, at når kvælstofmængden er begrænsende vil nogle sorter have en bedre kvælstofudnyttelse og opnå et højere kerneudbytte. Et veludviklet rodnet i overjorden kan være medvirkende til en bedre kvælstofudnyttelse.

Vinterhvedens kvælstofforsyning vurderet ud fra NDRE
Vurderet ud fra NDRE i vinterhvedemarker i slutningen af maj 2021 er vinterhvedens kvælstofforsyning i 2021 god.

Workshop SLU: In-Tool-Precise
Vinterhvede og In-Tool-Precise: Storskala Maltbyg.

AP2

Hvordan rammes proteinindholdet i maltbyg
Analyse af gennemførte forsøg fra 1994-2020 med vårbyg viser, hvordan kvælstoftilførslen kan  justeres så proteinindholdet rammes rigtigt.  

Model til omfordeling af kvælstof til maltbyg
Det er undersøgt, om en omfordeling af kvælstof i maltbyg ud fra variationen i vegetationsindekset NDRE i st. 32 kan bidrage til et højere udbytte og en proteinprocent, der bedre matcher kravene til maltbyg. 

Omfordeling af kvælstof til maltbyg
På baggrund af 5 storskalaforsøg i maltbyg er der udviklet en model til at omfordele en mindre kvælstofmængde i st. 32.

AP3

Vækststadieudviklingen i vinterhvede vises nu i CropManager
I forhold til planlægning af gødningsudbringelse eller anvendelse af planteværn kan det være nyttigt at kende afgrødens aktuelle vækststadie. I CropManager kan du nu følge vækststadieudviklingen i dine vinterhvedemarker.

Workshop: Fastsættelse af kvælstof på og mellem marker 
Med afsæt i nye resultater for positionsbestemt tilførsel af kvælstof. Workshoppen er for planteavlskonsulenter, landmænd, firmaer, forskere, styrelser mv., der er interesseret i baggrunden for at omfordele kvælstof indenfor marken og mellem marker.

AP4

Korrektion af NDRE for eventuel uoptaget kvælstof fra 2.  gødningstildeling – dokumentation
Notat om forsøgsgrundlag til funktion der beskriver, hvordan NDRE kan korrigeres for uoptaget gødning.

AP6
Regulering af N-tildeling fra satellit
Indlæg på virtuel Plantekongres.