Værdiskabelse med græsprotein (Græs-prof)

Projektansvarlig: Erik Fog

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at bane vejen for, at produktion af græsprotein bliver et nyt attraktivt forretningsområde for dansk landbrug og øger den danske produktion af foderprotein. Målet er at skabe bedst mulig økonomi i græsprotein gennem udvikling af optimale indsatsfaktorer i produktionen og udvikle højere produktværdi. Projektet er opdelt i seks arbejdspakker (AP), hvor der i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder udvikles på følgende områder, som i tidligere projekter har vist sig som udfordrende for græsproteinfremstillingen.

AP 1: Screener arter og sorter af græs og kløver for højt proteinudbytte. AP2: Udvikler optimal høstteknik af helt og frisk græs uden kontakt med jorden og med så skånsom marktrafik og effektiv transport til bioraffinaderi som muligt. AP3: Afprøver og udvikler neddelingsudstyr, der kan snitte det hele græs umiddelbart før saftpresning på raffineringsanlægget. AP 4: Tester taninindholdet i forskellige fraktioner fra proteinfremstillingen og undersøger, om der kan udvindes et koncentrat, der kan sælges til behandling mod indvoldsorm, og derved skabe en højværdi-sideproduktion. AP5: Beregner Product Environmental Footprint (PEF) af græsprotein og af foder med græsprotein med henblik på deklaration ved salg af foder med græsprotein. AP6: Formidling af projektets fremdrift og resultater.

Effekter: Den primære effekt vil være en begyndende produktion af græsprotein til foder. Der forventes at blive produceret 9.000 tons græsprotein-koncentrat i 2024. Over en tiårig periode forventes en omlægning af 100.000 ha fra korndyrkning til græs til proteinfremstilling. Derved vil årligt kunne produceres 250.000 tons græsprotein, og samtidig opnås: 780.000 tons CO2-ækvivalenter mindre udledning pr. år, 6.000 tons mindre kvælstofudledning, og med en merpris på de klima- og miljørigtige produkter vil det kunne give en øget indtjening i husdyrbruget på 133 mio. kr. årligt og 152 mio. kr. i ekstra biogasproduktion.

Projektresultater:

AP1

Græs til protein - sorter og forretningsmodel
I projektet Græs-prof arbejdes der med udvikling af græssorter med højt proteinindhold og desuden etablering af forretningsmodeller.

AP2

Høst af kløvergræs til protein
Artikel om projektets forsøg med høstmetoder for græs til bioraffinering. Bragt i Maskinbladet.

AP3

 

AP4

Bioaktive stoffer i græsafgrøder kan styrke dyrenes sundhed
Kronik i Økologisk.Nu om forsøg i Græs-profprojektet.

AP5

 

AP6

Anden neddelingsteknik kan hæve proteinudbyttet
Artikel på projekthjemmeside

Anden neddelingsteknik kan hæve proteinudbyttet
Nyhedsbrev om neddelingsartikel

Bæredygtighed - konkrete tiltag i landbruget 
Præsentation på webinar om europæisk proteinnetværk.

Græsprotein og biogas
Præsentation på webinar om fosfor i fremtidens landbrug.

Høst af kløvergræs til protein
Artikel om projektets forsøg med høstmetoder for græs til bioraffinering. Bragt på projektets hjemmeside.

Høst af kløvergræs til protein
Nyhedsmail fra projekt Græs-prof

Synergy between LIN and Danish innovation activities
Præsentation på webinar om fremtidens bæredygtige landbrug.