Kvælstofreduktionsmål for landbruget – marine miljømål

Projektansvarlig: Flemming Gertz

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre rammer for et konkurrencedygtigt landbrug og god tilstand i marine vandområder. Projektets mål er at foretage vandmiljøspecifikke dataanalyser og tilstandsbeskrivelser af kystvande under inddragelse af lokal viden, samt at arbejde for udvikling af marine virkemidler. Projektet medvirker til at sikre faglighed i fastsættelse af næringsstofreduktionsmålene for kystvandene, som gør at landmanden i oplandet ikke reguleres unødigt hårdt. Projektet ses i sammenhæng med projektet ”Målrettet vandmiljøindsats” støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbruget, hvor der arbejdes på at finde løsninger i oplandet, og hvor transport af næringsstoffer til fjordene vil blive opgjort. I 2021 fortsættes arbejdet fra 2020, men med nye fjorde.

Projektets kerne (AP1) er en databehandlingsproces, hvor rådata bearbejdes og sammenstilles. De tidslige udviklinger i kemiske, fysiske og biologiske parametre beskrives. Der udarbejdes sammenhænge mellem data, der laves en datafortolkning og de hydrografiske/biologiske systemer beskrives, så de fjordspecifikke økosystemer forstås, og de eventuelle problemer og løsninger kan adresseres. Herunder vil der være fokus på den tidslige målretning samt, hvilke andre marine virkemidler end kvælstofvirkemidler (AP2), som kan bidrage til forbedring af miljøtilstanden. Relevante lokale vidensaktører inddrages med henblik på at udvide den samlede viden om vandområdet og sikre, at denne involverende proces bidrager til en bred funderet forståelse af fjordens tilstand og mulige løsningspotentialer. Sidst vil resultater og metoder blive kommunikeret til alle lokale og relevante nationale aktører (AP3).

Effekterne vil som udgangspunkt slå i gennem i tredje vandplanperiode, dvs. fra 2022. Direkte effekt vil være bedre kreditstatus i banker/kreditforeninger, højere jordpris og mulighed for investeringer. Dette som følge af optimerede løsninger for hvert enkelt fjordområde, hvor det ensidige fokus på kvælstofreduktion er afløst af en bredere pallette af lokalt tilpassede og omkostningseffektive løsninger.

Projektresultater:

AP1

Miljøtilstand i Kattegat
Rapport om vandmiljøtilstand i centrale del af Kattegat

Miljøtilstand i Lillebælt
Bilag om Vandmiljøtilstand i Lillebælt

Miljøtilstand i Lillebælt
Rapport om Vandmiljøtilstand i Lillebælt

Rapport om vand- og stoftransport ved Skagerrak-Kattegat fronten
Model for vand- og stoftransport ved Skagerrak-Kattegat fronten er opsat. Netto- og bruttotransport af næringstoffer fra Skagerrak til Kattegat er beregnet

 

AP2

Mariager fjord - fosfor og fældning af fosfor som virkemiddel
Notat om muligheder for forbedring af tilstand i Mariager Fjord ved fosforreduktion og fældning af fosfor med aluminium

Marine virkemidler og presfaktorer (delt præsentation)
Præsentation på temadag ATV om Nature Based solutions

Notat: Merudledning af P - konsekvenser
Notat om konsekvenser for vandmiljøet ved merudledning af P i forbindelse med etablering af vådområder, lavbund mv

 

AP3

Fagligt grundlag for kvælstofmål er ikke på plads
Artikel Altinget, April 2021

Faglig kommentarer til miljøtilstand i Hjarbæk Fjord
Artikel i Landbrugsavisen 

Fjord- og oplandsanalyser
Møde på Centrovice med DN d. 5. januar 2021

Fjord- og oplandsanalyser
Online møde med Odense Kommune d. 20. januar 2021

Fjord- og oplandsanalyser
Workshop med Landbosyd og kommuner om analyser.

karakteristika for fjord og opland
Indlæg ved Stormøde om Nissum Fjord.

Karakteristika for fjord og opland
Indlæg ved Stormøde om Ringkøbing Fjor.

Miljøtilstanden for en række danske fjorde
Artikel på LandbrugsInfo.

Muligheder for forbedring af tilstand i Hjarbæk Fjord
Artikel i Viborg Folkeblad d. 19. juli 2021

N og P’s forskellige påvirkning af fjorde (N- og P-begrænsning) samt kommentarer til beregninger ift. tidslighed
Præsentation på natur og miljøkonference

Vandområdeplaner og N-reduktionskrav
Præsentation på regionmøde for planteavlere.

Vandudskiftning er en vigtig, men overset faktor for miljøet i danske fjorde
Vandets opholdstid i en fjord har stor betydning for fjordens miljøtilstand. De store afstrømninger af kvælstof i efteråret og vinter fra landbruget har i mange fjorde kun minimal betydning for miljøtilstanden om sommeren.

Årstidernes betydning med eksempler fra virkeligheden og vigtigheden af en lokal tilgang
Præsentation på online vandmiljø konference.

Årstidernes betydning med eksempler fra virkeligheden og vigtigheden af en lokal tilgang
Webinar med 171 deltagere bredt fra landbrug, forskning og myndigheder

Årstidernes betydning, vandudskiftning
Linkedin omtale