Optimerede afgrøder til fremtidens effektive og klimavenlige landbrug

Projektansvarlig: Nanna Hellum Kristensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at øge dansk landbrugs produktivitet, og mindske påvirkningen af klima og miljø. Det opnås ved at øge afgrødernes næringsstofudnyttelse, og produktivitet pr. arealenhed, og derved reducere klimaaftrykket pr. produceret enhed. Målet er at identificere generne bag den genetiske variation i korn, græs,kartofler og hestebønner for hurtig rodvækst umiddelbart efter såning, for dyb rodvækst i vækstsæsonen, og forproteinudbytte i korn.

Projektet er 3-årigt, og blev startet op i 2020. Projektets aktiviteter er opdelt i 3 arbejdspakker. I arbejdspakke 1 blev den dybe rodvækst i 2020 undersøgt i græs og vinterhvede i Radimax-anlægget og i markforsøg med vinterhvede. I 2021 fortsættes både radimax-forsøgene og markforsøgene, og udvides medmarkforsøg med græs. I arbejdspakke 2 er den hurtige rodvækst undersøgt i vårbyg og hestebønner i 2020 med henholdsvis rodbokse og rodrør. I 2021 skal den hurtige rodvækst kvantificeres for græs ved at screeneudvalgte græssorter i rodrør. I arbejdspakke 3 blev der i 2020 opformeret krydsningspopulationer med det formål at udvikle sorter med både højt proteinindhold og udbytte. Populationerne skal i 2021 testes i markforsøg. Projektet undersøger således sorternes egenskaber, herunder rodvækst og proteinindhold. Informationen bliver formidlet til en årlig workshop med forædlerne, og forædlerne implementerer informationen i forædlingen. Herudover genotypes sorterne, og den genetiske information bruges til en hurtigere og mere målrettet forædlingsprocesmod sorter med højt proteinindhold og tørkerobuste sorter.

Projektet vil bidrage med forbedret udnyttelse af næringsstoffer og vil reducere næringsstoftabet til vandmiljøet. De robuste sorter med både højt udbytte og proteinindhold vil ligeledes forbedre primærproduktionens bruttoindkomst med omkring 500 mill. kroner.

Projektresultater:

AP1:

Dansk græs erstatter klimabelastende sojafoder
Artikel til Nordea Invest Magasinet om forædling af robuste græssorter

Kan vi forbedre afgrødernes rodvækst og deres udnyttelse af vand og kvælstof?
Artikel til Landbrugsinfo om udviklingen af sorter med forbedret rodvækst og næringssofudnyttelse

Kort video om Radimax-anlægget
Fremtidens afgrøder skal tilpasset et mere ekstremt klima med flere tørkeperioder. Se mere om det i denne video  

Notes on 2021 imaging campaigns grass
Notat om rodmålinger i græsgennemført i Radimaxanlægget

Notes on 2021 imaging campaigns wheat
Notat om rodmålinger i hvede gennemført i Radimaxanlægget

Semi-field root phenotyping: Root traits for deep nitrate uptake
Videnskabelig artikel om effekten af dybe rødder på kvælstofudnyttelsen

Uddybende video om Radimax-anlægget
SEGES arbejder sammen med forskere og planteforædlere om at udvikle fremtidens afgrøder, som er tilpasset et mere ekstremt klima med flere tørkeperioder. I denne video kan du tage med til Radimax-anlægget ved Københavns Universitet og se, hvordan vi tester forskellige sorter af blandt andet hvede og græs

Webinar om kalk og rødder
Power points til webinar. Effekt af kalk og fosfor på rodudvikling

 

AP2:

Genetiske data for rodmålinger af 200 våbyglinjer, leveret til forædlerne
Genomisk estimeret forædlingsværdier (GEBV) for 200 vårbyglinjer for rodegenskaberne total length, median number of roots, network area, volume og root surface area.

The Cystosine methylation landscape of spring barlev revealed by a net reduces representation bisultfite sequencing pipeline, WellMeth
Videnskabeling artikel

 

AP3:

Differentielle karaktertræk mellem sorter til forædlerne
Status på protein, udbytte, kvælstof mv. i forædlingslinjer

Proteinindhold i dansk vinterhvede
De foreløbige resultater tyder på, at der er forskel på, hvordan gener er udtrykt i sorter med forskelligt proteinindhold, også for gener, som vi ved, er involveret i senescens-processen

Status på genetisk kortlægning af proteinindhold
Notat om genetisk kortlægning af protein i vinterhevde

Status på kvantitative data for senescence - udvikling, udbytte og kerneproteinindhold i populationer
Notat om fænotypiske værdier i krydsningspopulationer

The genetics underlying wheat grain protein content – where are we heading?
Reviewartikel om genetik og proteinindhold i hvede

 

Alle AP:

Workhop med forædlere
Præsentationer af resultater fra de forskellige arbejdspakker i Optidrop og Radibooster