Kvælstofudvaskning målt med sugeceller – langsigtede effekter af ændret kvælstoftildeling

Projektansvarlig: Betina Nørgaard Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere kvælstofudledningen fra dyrkningsfladen mest omkostningseffektivt ved at forbedre viden om den langsigtede sammenhæng mellem kvælstoftilførsel, udbytte, kvalitet og udvaskning. Målet er at fortsætte fem fastliggende markforsøg med tilførsel af stigende kvælstofmængder, således at op til 8 års udvikling i udbytte- og udvaskningseffekter dokumenteres og kan formidles bredt ud.

I projektperioden gennemføres hvert år fem markforsøg med tilførsel af stigende mængder kvælstof. Forsøgene fortsætter flere års fastliggende forsøg fordelt over hele Danmark. I forsøgene måles kvælstofudvaskningen vedhjælp af sugecelleteknikken. Resultaterne formidles i Oversigt over Landsforsøgene og gennem artikler og præsentationer. I 2022 er der således opnået resultater fra 6-8 års forsøg. Herudfra udarbejdes en dataanalyse medhenblik på at undersøge, om der en trend i udviklingen over årene i effekten af stigende mængder kvælstof på udbytter, kvælstofoptagelse og udvaskning, og om denne trend kan kvantificere den langsigtede effekt af ændret kvælstoftilførsel. For alle SEGES’ forsøg med sugeceller udført siden 2015 beregnes udvaskningen med den nyudviklede udvaskningsmodel NLES5. Den beregnede udvaskning sammenlignes med de målte udvaskninger, og det undersøges, om der er systematiske afvigelser specielt med hensyn til marginaludvaskning. Resultaterne afrapporteres og diskuteres med de ansvarlige for NLES5-modellen.Der beregnes opdaterede estimater på merudvaskningen fra husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning på både kort og lang sigt. Estimaterne baseres på data fra et sugecelleforsøg med flere års tilførsel af stigende mængder kvælstof i både handelsgødning og husdyrgødning samt nyeste forskningsresultater på området.

Effekten er et potentielt fald i kvælstofudledningen til havmiljøet, og effekten vurderes som forskellen mellem forsøgsresultaterne og den modelberegnede udvaskning.

Projektresultater:

AP1

Er kvælstofudvaskningen fra vintersæd større end fra efterafgrøder?
Præsentation til webinar om kvælstofudvaskning i vintersæd og efterafgrøder.

Kvælstofhusholdningen og de 4 R’er
Der arbejdes med kvælstofhusholdning og -udvaskning over hele verden. På den amerikanske konference ASA-CSSA-SSSA International Annual Meeting blev de 4 R’er flere gange nævnt som et middel til at højne kvælstofudnyttelsen i marken.

Kvælstofudvaskning ved stigende kvælstofmængder
Resultater fra fem forsøg med udvaskning ved stigende mængder kvælstof. Belyser marginaludvaskning på forskellige jordtyper og sædskifter. 

Lav kvælstofudvaskning i udvaskningsåret 2020-2021
Kvælstofudvaskningen fra rodzonen er stærkt afhængig af det enkelte års afstrømning. I udvaskningsåret 2020/2021 var både afstrømning og udvaskning generelt lav i SEGES’ sugecelleforsøg.

Kvælstofudvaskning i marken – Hvordan måler vi den
Markvandring og indlæg i sugecelleforsøg med konsulenter fra Sagro.

Resultater fra sugecelleforsøg
Præsentation af sugecelleforsøg til relevante forskere.

AP2

IFS Fertilizer conference 2021
Program for IFS fertilizer conference.

AP3

Kvælstofudvaskning modelleret og bestemt ved sugeceller i SEGES’ forsøg
For alle forsøg, som SEGES har gennemført med sugeceller de sidste seks år, beregnes den forventede udvaskning fra alle forsøgsled ved den empiriske udvaskningsmodel NLES5. Resultaterne af NLES5-beregningerne sammenlignes med de målte udvaskninger. 

AP4

Kvælstofudvaskning og husdyrgødning i SEGES’ sugecelleforsøg
SEGES’ forsøg med måling af udvaskning ved brug af husdyrgødning viser, at udvaskningen fra svinegylle ligger på samme niveau som ved brug af handelsgødning.

Merudvaskning ved brug af husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning
Merudvaskningen fra husdyrgødning sammenlignet med handelsgødning er undersøgt både i litteraturen og i SEGES forsøg. 

Udvaskning ved anvendelse af husdyrgødning 
Et forsøg med udvaskningseffekt af tilførsel af husdyrgødning på både udvaskning og udbytte.