Grass4ever – forlængelse af græsmarkernes varighed

Projektansvarlig: Torben Spanggaard Frandsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Projektets formål er at fremme en konkurrencedygtig og miljømæssig bæredygtig græsproduktion.

Målet er at øge græsmarkernes varighed for at opnå mindre risiko for kvælstofudvaskning ved omlægning og øget kulstofbinding ved et øget græsareal i Danmark. Projektet bygger videre på forsøg og resultater fra projektet Klimavenlig græsproduktion, der udarbejdes i 2020, da forsøg med varighed af græsmarker kræver flerårige projekter.

Mål og formål for projektet søges løst ved nedenstående aktiviteter:

  1. Forsøg med etablering, isåning og varighed af græsblandinger som grundlag for anbefalinger for valg af korrektgræsblanding og management for at opnå længere varighed af græsmarkerne
  2. Afprøvning og dokumentation af nye mere skånsomme teknikker til udbringning af afgasset gylle og rågylle til græs for derved at øge varigheden af græsmarken.
  3. Programmering og videreudvikling af et værktøj til beregning af merværdien af græssorter, så den genetiske fremgang udnyttes maksimalt, herunder sorter med større persistens. Det sker på baggrund af analyser af data fra sortsafprøvningen af græsmarksplanter siden 2008.
  4. Videreudvikling af beslutningsstøtteværktøjer i græs, så de er lettilgængelige på smartphones og mobile enhederfor at sikre en endnu mere ressourceeffektiv produktion.
  5. Markforsøg med afprøvning af forskellige strategier for tildeling af kalium, når den primære gødskningskildeer afgasset husdyrgødning, da kalium er væsentlig for græssets overvintringsevne og dermed græsmarkenslevetid.

Projektet vil resultere i en reduktion i klimabelastningen med 88.000 ton CO2-ækvivalenter og øge landmændenesindtjening med årligt 16 mio. kr. Endelig vil projektet resultere i konkrete anbefalinger for hvordander opnås en større varighed af græsmarkerne, samt et beslutningsstøtteværktøj der sikrer udnyttelse af den genetiske fremgang indenfor græsdyrkning.

Projektresultater:

AP1

Betydning af fordøjelighed, proteinindhold og kløverandel for mælkeproduktion
Præsentation af de vigtigste parametre i græsblandinger for mælkeproduktion ved grovfoderseminar 2021

Cutting strategies in grass clover mixtures
Præsentation af resultater med slætstrategier for skandinaviske græsrådgivere 

Får du maksimalt udbytte af din kløver græsmark?
Facebook-opslag fra d. 21. april 2021

Nye forsøg viser, at forskellen i økonomisk merværdi mellem græsblandinger er små
Facebook-opslag fra d. 26. april 2021

Resultater af markforsøg 2021
Resultater af markforsøg med slætblandinger i 4. brugsår, isåning i græsblandinger og teknik til udbringning af kvæggylle og afgasset gylle til græs

Slætstrategier i nye slætblandinger
Præsentation af forsøgsresultater med nye slætblandinger ved grovfoderseminar 2021

Sådan opnår du to ton protein i græsmarken
Præsentation af forsøgsresultater på økologikongres 2021

Økonomi i slætblandinger
Præsentation af den samlede økonomiske effekt på bedriftsniveau i forskellige slætblandinger ved grovfoderseminar 2021

Værdi af forskellige græsblandinger beregnet som scenarier i FMS
Med udgangspunkt i forsøgsudbytter fra 9 forskellige græsblandinger er der lavet beregninger i FMS, som viser forskellen i bedriftens samlede indtjening.

Værktøj: Sådan udarbejder du en slætstrategi for græs
Med en god slætstrategi kan du påvirke kvaliteten og udbytteprofilen af årets græsslæt.

 

AP2

Dyrkning af kløvergræs
Præsentation af forsøgsresultater med gylleudbringning m.v. ved grovfoderseminar 2021

 

AP3

Nu gør prototypen Sortsvalg græs det lettere for dig at vælge de bedste græssorter 
Facebook-opslag d. 3. maj 2021

Prototype af Sortvalg græs gør det lettere at vælge de bedste græssorter
SEGES har udarbejdet en prototype på et værktøj, der gør det lettere at vælge de bedste græssorter på baseret på oplysninger om din bedrift, og beregne den økonomiske merværdi.

Sortvalg græs
Præsentation af den statistiske model bag sortsvalg græs ved grovfoderseminar 2021

Vælg græsblanding til kvægfoder efter dine dyrkningsforhold
Forskellen i økonomisk merværdi mellem græsblandinger til kvægfoder er små. Derfor bør dit fokus være på at vælge den blanding, der passer bedst til bedriftens dyrkningsforhold.

Økonomisk konsekvensberegning i sortsvalg græs
Præsentation af modellen og økonomisk forskel på græssorter ved grovfoderseminar 2021

 

AP4

Analyser af slætgræs 2021
De seneste analyser af frisk græs viser generelt højt proteinindhold og markant lavere sukkerindhold end eksempelvis sidste år. Fordøjeligheden af organisk stof varierer fra 79 til 85, så de tidligste marker skal høstes så snart vejret tillader det.

Cropmanager: Afgræsningsprognosen kan nu indregne tørkestress
Afgræsningsprognosen er en hjælp til at planlægge afgræsningen. Prognosen kan nu korrigere græsvæksten på baggrund af markens vandbalance i CropManager

Græsset gror lystigt og det er snart tid til 1. slæt
Facebook-opslag d. 18. maj 2021

 

AP5

Kvæggylle dækker ofte behovet for kalium til slætgræs
Der er sjældent økonomi i at supplere slætgræs med kalium, når man grundgøder med kvæggylle, viser nye forsøg. Det er værd at have in mente, når du i denne tid disponerer gødning til det kommende grovfoder-år.