Grundvandsbeskyttelse – den rigtige løsning for landmanden

Projektansvarlig: Rikke Krogshave Laursen/Britt Heftholm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet er at sikre behovet for grundvandsbeskyttelse er fagligt funderet, samt at landmændene får en godproces og vælger en acceptabel og langsigtet løsning, når hele/dele af jorden pålægges dyrkningsrestriktioner ifm. grundvandsbeskyttelse. Målet er faglige værktøjer, som sikrer, at løsninger, erstatningsfastsættelse m.m. er tilpasset den enkelte landmands bedrift, samtidig med at grundvandet inden for boringsnære beskyttelsesområder(BNBO) og indsatsområder beskyttes.

Projektets aktiviteter er rettet mod at afhjælpe og finde løsninger på udfordringer, som landmænd og landbrugsrådgiver har i forbindelse med processen omkring grundvandsbeskyttelse. Aktiviteterne tager derfor udgangspunkt i virkelige cases inden for BNBO og indsatsområder, hvor landmænd skal til at indgå frivillige aftaler medkommuner og vandforsyninger for at beskytte grundvandet. Casene følges for at indsamle viden og erfaringer om udfordringer, løsninger, processen, erstatning m.m. Denne viden anvendes til at sikre, at værktøjerne, som udvikles i projektet, støtter op om landmændenes og landbrugsrådgivernes behov. Værktøjerne, der udvikles, vil blandt andet være et virkemiddelkatalog, et beslutningsstøttetræ, principper for erstatningsfastsættelse samt metoder til at kunne vurdere beskyttelsesbehovet. Værktøjerne vil blive testet i udvalgte case-områder og løbende forbedret på baggrund af feedback fra landmænd og landbrugsrådgivere. Værktøjerne og den i projektet generede viden vil blive formidlet og delt med landmænd, landbrugsrådgivere og andre interessenter via møder og workshops samt andre formidlingsaktiviteter. Værktøjerne understøtter landmænd med jorder inden for et BNBO eller indsatsområde samt deres landbrugsrådgivere, så proces, virkemidler, erstatningsfastsættelsen m.m. er baseret på et solidt fagligt grundlag. På sigt vil dette bidrage til, at landbrugets anvendelse af pesticider reduceres.

Projektresultater:

AP2

Begrænset tilskud ved pesticidfri arealanvendelse
Hvis din jord bliver berørt af rådighedsindskrænkninger om pesticidfri arealanvendelse, har det betydning for tilskudsmuligheder nu og i fremtiden.

Beslutningsstøtte til forløbet omkring grundvandsbeskyttelse i BNBO og indsatsplan
Beslutningsstøttetræet giver overblik over de processer, du skal igennem, når du har et areal, der er udpeget som BNBO eller arealet bliver omfattet af en indsatsplan.

Liste med virkemidler til grundvandsbeskyttelse
Liste med virkemidler til alternativ produktion/ indtjeningsmulighed eller ekstensivering

Virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord
Første udgave af virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord er netop blevet udgivet og klar til at blive tager i brug af landmænd og konsulenter.

 

AP3

Beder- og Egedal-sagerne: Seneste praksis om erstatningsfastsættelse ved drikkevandsbeskyttende rådighedsindskrænkninger
Der har ikke tidligere været meget praksis for erstatningsfastsættelse ved drikkevandsbeskyttende rådighedsindskrænkninger, men dette er i år blevet behandlet i Egedal- og Beder-sagerne. SEGES giver dig her et overblik over de principper for erstatningsfastsættelse, som blev fastslået i sagerne.

De juridiske og økonomiske principper for erstatningsfastsættelse ved drikkevandsbeskyttende rådighedsindskrænkninger
Juridisk grundlag/hjemmel – påbud/forbud og frivillige aftaler.

Frivillige aftaler med lodsejere skal indgås på markedsvilkår
Når kommuner og vandforsyningsselskaber indgår frivillige aftaler med lodsejere, skal de sikre, at betalingen sker på markedsvilkår. På den måde sikrer man, at en lodsejer ikke bliver mødt med et tilbagebetalingskrav.

Lodsejers økonomi ved beskyttelse af grundvand
Beskyttelse af grundvand til bl.a. drikkevandsformål kan påvirke landmandens dyrkningsmuligheder, da landbruget er lodsejer på en stor del af de arealer, der søges inddraget som beskyttelsesområder for drikkevand. Få overblik over, og læs mere om proces og princip for erstatning ved ophør af anvendelse af pesticider.

Notat om praksis for erstatningsfastsættelse
Erfaringer med erstatningsfastsættelse i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.

Økonomi ved beskyttelse af grundvand
Beskyttelse af grundvand til bl.a. drikkevandsformål kan påvirke landmandens dyrkningsmuligheder. Få overblik over proces og princip for erstatning ved ophør af anvendelse af pesticider mv.

 

AP4

Notat omkring BNBO afgrænsning og tTEM's potentiale til bedre at fastlægge afgrænsning af BNBO
Når BNBO og indsatsområder afgrænses er størrelsen af arealerne afhængige af jordens fysiske forhold. tTEM metoden er testet for, om den kan hjælpe til en bedre afgrænsning.

Artikel omkring tTEM's potentiale til afgrænsning af BNBO
Når BNBO og indsatsområder afgrænses er størrelsen af arealerne afhængige af jordens fysiske forhold. tTEM metoden er testet for, om den kan hjælpe til en bedre afgrænsning.

 

AP5

Demonstration af projektaktiviteter v/video om kortlægning af jordlagene med tTEM-metoden
SEGES arbejder med, at både landmandens interesser og at grundvandsbeskyttelsen sikres. I den forbindelse tester vi en ny metode til at bestemme jordlagene. Se mere i videoen for demonstration af projektets aktiviteter eller læs mere på SEGES temaside omkring grundvand.

Facebookopslag
2 Facebookopslag om hhv. hjælp til at komme godt igennem processen, når du har et areal, udpeget til grundvandsbeskyttelse og et om grundvandsbeskyttelse og naturtiltag. 

Følgegruppemøde 13.10.21 - Dagsorden
Dagsorden til følgegruppemødet den 13.10.21.

Følgegruppemøde 13.10.21 - Præsentation
Præsentation af status på arbejdet til 1. følgegruppemøde.

Følgegruppemøde 13.10.21 - Statusrapport
Statusrapport på arbejdet i følgegruppen.

Høring om bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i offentlig høring med svarfrist d. 29. august 2021. I høringsmaterialet kan du se, om du har arealer, der er udpeget.

Ideer og innovative løsninger og indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse
Notatet giver et overblik over lovgivning, løsninger og processer, som der arbejdes med i forhold til beskyttelse af grundvand. Emnerne er samlet ved deltagelse i workshops og møder. En overordnet tilgang til beskyttelsen af grundvandet er at finde løsninger, som går hånd i hånd med arealanvendelser, som er økonomisk rentable eller har naturmæssig værdi. 

Information omkring BNBO - vedrører BNBO mig?
Der er fuld gang i arbejdet fra kommunerne med at risikovurdere BNBO-arealerne rundt i hele landet. Du kan tjekke, om du har BNBO areal på dine marker.

Pesticider: Nye midler giver flere fund
Artikel fra MARK 11, Råd & Viden.

Pesticidvarslingssystemet VAP bekræfter godkendelsen af propyzamid og triazol-svampemidler
Afprøvningen af Kerb og svampemidler med indhold af triazoler i VAP viser fund af propyzamid og metabolitten 1,2,4-triazol over kravværdien, men fundene ligger inden for rammen af godkendelsesordningen for pesticider.

Præsentation på erfamøde for drikkevandsbeskyttelse og indsatsplanlægning
Præsentation af SEGES' arbejde med at lave en hjemmeside til lodsejere der er ramt af rådighedsindskrænkelser i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Præsentation på erfamøde for drikkevandsbeskyttelse og indsatsplanlægning
Præsentation af foreløbigt arbejde omkring geofysisk kortlægning.

Video: Grundvandsbeskyttelse med naturprojekt
Hvordan kan du kombinere grundvandsbeskyttelse med naturtiltag på din bedrift? Det giver Rikke Rørby Graversen, specialkonsulent hos SEGES, et bud på i denne video. Du kan også klikke dig videre til vores virkemiddelkatalog på Landbrugsinfo.

Workshop 16.11.21 - Dagsorden
Dagsorden til workshop med centrale interessenter for erfaringsudveksling og indspil til udvalgte emner for det videre arbejde.

Workshop 16.11.21 - Præsentation
Præsentation til workshop med centrale interessenter for erfaringsudveksling og indspil til udvalgte emner for det videre arbejde.