Alternativer til glyphosat i planteproduktionen

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er rettidigt at kunne anvise brugbare alternative løsninger til de udfordringer, som i dag løsesmed glyphosat. Projektets mål er at finde, beskrive og gennem forsøg afprøve alternativer til glyphosat i planteproduktionen for at afbøde et stort økonomisk tab. Glyphosat skal i 2022 regodkendes i EU, og der kan være en risiko for at et politisk flertal stemmer for at udfaseaktivstoffet i Europa. Det vil betyde et enormt tab for dansk planteproduktion, der anvender glyphosat til bekæmpelse af rodukrudt, resistent græsukrudt, i pløjefri dyrkning og til mange andre formål. Derfor er det vigtigt allerede nu, at kunne udpege alternative bekæmpelsesmetoder til glyphosat anvendelsen. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse bliver et vigtigt alternativ, hvor forskellige typer af muligheder skal afprøves. Derudover er der udfordringer med pløjefri dyrkning, hvor mekanisk bekæmpelse inden såning skal afprøves. I øjeblikket er der ikke et reelt alternativ til glyphosat inden for planteværnsmidler, men enkelte midler har dog en effekt, der skal afprøves. En af de store udfordringer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse er indførelsen af mange ekstra efterafgrøder i landbruget. Det bliver vanskeligt at placere den mekaniske rodukrudtsbekæmpelse i sædskifterne, uden at det kolliderer med en efterafgrøde. Det undersøges, om efterafgrøder kan være et positivt bidrag til at hæmme rodukrudt i sædskiftet. Når landbruget går fra et klimaeffektivt produkt til rodukrudtsbekæmpelse til et noget mere belastende alternativ med mekanisk bekæmpelse, skal der beregnes på den øgede påvirkning af klimaet. Dertil kommer, at kvælstofudvaskning også påvirkes af øget jordbearbejdning. I de mange afprøvninger i projektet gives svar til landmænd og rådgivere om mulige alternativer til glyphosat. Derudover giver det klarhed over de udfordringer, som et glyphosatforbud vil have for dansk landbrug. Effekten er i tide, at kunne afbøde det store økonomiske tab, som dansk planteproduktion står over for uden glyphosat.

Projektresultater:

AP1

Afprøvning af alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning
Der er i forsøg afprøvet alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning før såning i efteråret. Glyphosat er effektivt til at bekæmpe etableret og nyfremspiret ukrudt, men der er afprøvet alternativer med intensive harvninger og lette øverlige harvninger fra høst og frem mod såning.

AP3

Landmænd oplever ikke opformering af kvik og rodkrudt i eftergrøder
Spørgeskemaundersøgelse blandt 30 landmænd viser, at de fleste ikke oplever opformering af kvik og rodukrudt efter eftergrøder.

Har efterafgrøder betydning for opformering af kvik og rodukrudt i efterårsperioden?
Facebook opslag - SEGES i marken.

AP4

Udfordringer og begrænsninger i lovgivning om jordbearbejdning ift. at kunne anvende alternativer til glyphosat i fremtiden
Hvis glyphosat bliver ulovligt at anvende i fremtiden, så forventes det at alternativer til bekæmpelse af ukrudt vil blive dyrere. Et af alternativerne, der kan bringes i spil, vil være mekanisk jordbearbejdning i efteråret med de muligheder og begrænsninger, som ligger inden for lovgivnings rammer. 

AP5

Brug af glyphosat til høsthjælp i foderkorn og vinterraps skal minimeres
Oplysningskampagne for målrettet forbrug af glyphosat. Det er vigtigt at anvende glyphosat mest fornuftigt i marken. Det er vigtigt at anvende alternativer til det nuværende forbrug af glyphosat, hvor det kan lade sig gøre.

Vurdér dit behov for glyphosat i stubmarken
Oplysningskampagne for målrettet forbrug af glyphosat. Det er vigtigt at anvende glyphosat mest fornuftigt i marken. Det er vigtigt at anvende alternativer til det nuværende forbrug af glyphosat, hvor det kan lade sig gøre.