Cirkulær økonomi – et vigtigt element i den fremadrettede landbrugsproduktion

Projektansvarlig: Søren Bisp

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er, med afsæt i cirkulær økonomi, at udbygge landmandens grundlag for øget indtjening og finansiering ved en bedre udnyttelse af såvel bioressourcer, der produceres eller indkøbes, som andre inputvariable, der indgår i produktionen. Målet er for fem driftsgrene at kortlægge og værdiansætte de forskellige led i produktionen, og på den baggrund at udarbejde et virkemiddelkatalog for cirkulær økonomi i landbruget, der bidrager til en bedre økonomisk og/eller miljømæssig bundlinje.

Bæredygtigt forbrug og produktion er afgørende for at mindske det globale træk på naturressourcerne, og her er cirkulær økonomi et vigtigt element, hvor produkter og materialer indgår i kontinuerlige kredsløb. Overgang til cirkulær økonomi spiller en vigtig rolle i EU’s kommende initiativer, herunder EU-Taksonomien. Det er derfor afgørende, at landmændene har overblik over, hvilke tiltag de kan iværksætte inden for dette område. Der tages udgangspunkt i fem case-landbrug, der repræsenterer forskellige driftsgrene, hvor der foretages en kortlægning af udvalgte produktionsprocesser samt en beskrivelse af ressourcer, produkter, materialer, maskiner mv., der anvendes i processerne. Efterfølgende afdækkes værdien af produkter og ressourcer, der indgår i processerne. Værdien kan komme til udtryk enten i forhold til den økonomiske og/eller den miljømæssige bundlinje. Ved fastlæggelse af værdiansættelsen indgår fx produktmængder, omkostninger, indtægter og værdi af CO2-ækvivalenter. På baggrund af dette udarbejdes et virkemiddelkatalog for cirkulær økonomi i landbruget, hvor der for hver af driftsgrenene, gives eksempler på mulige tiltag fx i form af et lavere ressourceforbrug, der kan forbedre det økonomisk udbytte og/eller den miljømæssige bundlinje fx ved en lavere klimabelastning. Der formidles løbende om projektet resultater via forskellige formidlingskanaler.

Effekten er, at landmændene med afsæt i cirkulær økonomi kan opnå en bedre ressourceudnyttelse, hvilket vil skabe grundlag for øget indtjening og finansiering på den enkelte landbrugsbedrift.

Projektresultater:

AP 1

DLBR-seminar om cirkulær økonomi - det vi hørte - det vi lærte …
17/11 Opsamling - Det vi hørte og det vi lærte - fra seminar afholdt for 30 DLBR-rådgivere fra det meste af landet. Tema: Landmandsrådgivningen og den cirkulære økonomi.

Faktaark til landmænd
Information om cirkulær økonomi.

Infobrev til landmænd
Information vedr. projekt Cirkulær økonomi - et vigtigt element i den fremadrettede landbrugsproduktion og vedr. besøg på bedrifter.

Præsentation fra workshoppen "Cirkulær økonomi - veje for landbruget"
Invitation til virtuel workshop 29. juni 2021 og PowerPoint og opsamling fra workshoppen. Formål: Baseret på landbrugsdata at diskutere forretningsmuligheder og barrierer/hæmmere for forretning.

Seminar om landmandsrådgivning og den cirkulære økonomi
17/11 Seminar afholdt sammen med Fjordland. Fokus på hvordan rådgivere kan forholde sig og arbejde med cirkulær økonomi for bæredygtighed og forretning ude hos landmanden. Invitation og præsentation fra mødet.  

AP 2, 3 og 4 afrapporteres samlet i anonymiserede gårdrapporter pr. driftsgren

Cirkulær økonomi i landbruget - Metode og perspektiver
Cirkulær økonomi på en landbrugsbedrift - Datakilder, modeller for beregning og perspektivering for brug af analyse.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - konventionel mælkeproduktion - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - Mælkeproduktion økologi - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - Planteavl - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - Rugeæg - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - Slagtegrise - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Gårdrapport for cirkulær økonomi - Smågrise - Anonymiseret
Gårdrapport for cirkulær økonomi beskriver produkter og produktionsaktiver samt strømme af bioressourcer og tekniske materialer (flow-diagrammer). Endvidere estimeres værdi af strømmene og der præsenteres nuværende og fremtidig aktivitet for cirkulær økonomi på gården.

Virkemidler for cirkulær økonomi i landbruget
Der er indsamlet tiltag og virkemidler for cirkulær økonomi på de deltagende caselandbrug. Disse præsenteres samlet i et virkemiddelkatalog.

AP 5 

Afrapportering af Facebook- og LinkedIn-opslag
En samlet oversigt over de Facebook- og LinkedIn-opslag der er udarbejdet i projektet.

Cirkulær økonomi
11/11 Video. Oplæg om cirkulær økonomi bragt på Facebooksiden ”Fremtid, forretning og bæredygtighed – for landmænd”.

Cirkulær økonomi
21/4 Præsentation for Fagligt Forum i Virkemiddelprojektet. 

Cirkulær økonomi
Basisinformation om projektet og om hvordan vi i projektet anskuer cirkulær økonomi. 

Cirkulær økonomi: For os handler det om sund fornuft
Video fra caselandmand. Hvad er cirkulær økonomi i praksis for dig som landmand?

Cirkulær Økonomi ifølge en producent, en projektchef og en landmand
Video: Hvad er Cirkulær Økonomi egentlig? – hvordan er det relevant i forhold til landbrugserhvervet? Hør svarene fra tre personer der har et indgående kendskab til Cirkulær Økonomi i praksis. Her giver en producent, en projektchef og en landmand hver især deres bud på svaret.

Cirkulær Økonomi ifølge en rådgiver, en fagspecialist og en direktør
Video: Hvad er Cirkulær Økonomi egentlig? – hvordan er det relevant i forhold til landbrugserhvervet? Hør svarene fra tre personer der har et indgående kendskab til Cirkulær Økonomi i praksis. Her giver en rådgiver, en fag-specialist og en direktør hver især deres bud på svaret.

Læserbrev om Cirkulær Økonomi
5/11 LandbrugsAvisen - Læserbrev der giver et billede af situationen på caselandbrugene samt påpeger nødvendigheden af samarbejder for at der kan flyttes mere i landbruget.

Nyt grundlag på vej for cirkulær økonomi i landbruget
Pressemeddelelse med henblik på projektomtale i LandbrugsMedierne.

8/10 og 28/10 Nyhedsbrev til DLBR og ledende økonomikonsulenter.

Skal Lyngbygård producere til isolering og tøj?
Video fra caselandmand. Skal Lyngbygård producere til isolering og tøj?

VIDENSPREDNING

Cirkulær Økonomi
Videnspredning på LinkedIn Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Godsejer er med i ny undersøgelse om cirkulær økonomi i landbruget
Projektomtale m. Lyngbygård Gods som landbrugscase. På baggrund af PM. Artikel på landbrugsavisen.dk.

Godsejer skal være med til at afdække cirkulær økonomi i dansk landbrug: "Det er sjovt at tænke i de baner"
Journalistisk artikel om CØ med fagligt stof fra projekt og landmandsstof fra Lyngbygård Gods. Artikel på agriwatch.dk. 

Kun mere samarbejde kan udløse mere cirkulær økonomi i landbruget
Debatindlæg til AgriWatch o.lign. - der på baggrund af workshop lægger op til samarbejder for at skabe cirkulær økonomi i landmandens værdikæder.

SEGES: Nyt grundlag på vej for cirkulær økonomi i landbruget
Projektomtale m. Lyngbygård Gods som landbrugscase. På baggrund af PM. Artikel på maskinbladet.dk.