Udvikling af algoritmer til graduering af næringsstoftildeling

Projektansvarlig: Torkild Birkmose

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at sikre, at så mange landmænd som muligt kan høste de fulde fordele af deres teknologi til gødningsudbringning, og at mangel på dokumenterede algoritmer til udarbejdelse af tildelingsfiler ikke bliver flaskehalsen for udbredelsen af præcisionsgødskning i Danmark. Målet er at udvikle og demonstrere brugervenlige algoritmer til graduering af næringsstoffer i landbrugsafgrøder, som kan implementeres i programmer, som kan udarbejde tildelingsfiler. Det er således målet, at præcisionsgødskning bliver mainstream i Danmark  løbet af 3-5 år.

I projektet vil dansk og udenlandsk faglig viden om forskellen i behovet for kvælstof i områder af marken medforskellige karakteristika blive nærstuderet løbende. Målet med studiet vil være at få uddraget og kondenseret netop den del af litteraturen, som kan anvendes til udarbejdelse af operationelle tildelingsalgoritmer. Der vil blivegennemført supplerede forsøg og undersøgelser i marker med stor variation med henblik på at udfylde huller i den tilgængelige viden og dermed forbedre grundlaget for at udarbejde tildelingsalgoritmer. Allerede eksisterende og ny viden vil blive udnyttet til at udarbejde nye og forbedrede tildelings algoritmer til vintersæd og andreafgrøder. Der vil bl.a. blive udarbejdet en rapport om gradueret kvælstoftildeling, og baggrundsartikler om udarbejdelsen af operationelle tildelingsalgoritmer.

Som afslutning på det 3-årige projekt vil der blive afholdt en workshop, hvor projektets resultater vil blive præsenteret og diskuteret i forhold til præcisionsgødskning generelt. Det forventes, at præcisionsgødskning anvendes på 3-400.000 hektar om 3-5 år, og at præcisionsgødskning hermed bliver mainstream i Danmark som det første land i verden. Nettoværdien af præcisionsgødskningen er mindst 20-25 mio. kr. for landbruget, og nitratudvaskningen vil falde ca. 1.200 tons om året.

Projektresultater:

AP2
Specialopgørelse af forsøgene i 07003 serierne
Rapport over statistiske sammenhænge mellem baggrundsparametre, kvælstoftilførsel og udbytte i vinterhvede.

Undersøgelse af om der er forskel på at hente satellitdata via L1C eller L2A
Der er to forskellige måder at hente satellitdata på. Forskellen ligger i efterbehandlingen af billederne hos ESA (Europæiske rumagentur). Data hentes altid med L1C og derefter kan der renses for atmosfæriske forstyrrelser med L2A.

AP3
Delopgave tildelingskort tilrettet maskiner og mark
Satellitdata er fast i nord / syd retning og har en pixelstørrelse på enten 10. Da det er pixlen under traktorens GPS -modtager, der bestemmer den tildelte mængde gødning, undersøgte vi, hvad det betyder for den samlede mængde gødning, hvis pixels roteres i samme retning som sporene i forhold til, at de er placeret nord / syd.

Forslag til system til brugerstyring af omfordelingsalgoritmer
SEGES har udarbejdet en muck up i Excel, som illustrerer, hvordan tilførselsalgoritmer kan gøres brugerstyrede.

Sammenhæng mellem satellit- og dronemålt NDRE
Mange modeller er udviklet ud fra dronemålinger, fordi det ikke er muligt at anvende satellitmålinger i parcelforsøg. Modellerne skal dog opskaleres til satellit, hvorfor det i denne rapport belyses om NDRE målt med drone kan oversættes til NDRE målt med satellit. 

Variation i biomasse i frøgræs - rajgræs og rødsvingel - og mulig omfordeling
I frøgræsavl ønsker man at gøde, så der opnås en ensartet biomasse, som går ensartet i leje før afgrøden bliver spildsom. Det er undersøgt, om der er tilstrækkelig målbar variation i marker med henholdsvis almindelig Rajgræs og Rødsvingel på de tidspunkter, man ønsker at gøde.


AP4

Facebook-opslag
Nyeste statstik på præcisionsjordbrugere.

Gradueret N-tildeling og modeller bag
Indlæg om potentialet for præcisionsgødsking for landbrugsskolelærere.

Indlæg om gradueringsmodeller på seminar i Foulum
Den 4. november afholdt Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen et seminar om præcisionsjordbrug, hvor SEGES holdt indlæg om danske erfaringer med præcisionsgødskning.

Indlæg om resultater af nye forsøg med gradueret kvælstof
Den 17.november deltog SEGES i et møde på SLU i Skara, Sverige, hvor resultater af nye gradueringsforsøg blev præsenteret og diskuteret med svenske forskere.

Indlæg om resultater af nye forsøg med gradueret kvælstof
Indlæg på Kontaktmøde for firmaer den 8. december.

Kalium kan med fordel gradueres til stivelseskartofler
Kalium er vigtigt for kartoffeludbyttet. For meget kalium koster dog på stivelsesprocenten. Derfor er præcis dosering til stivelseskartofler nødvendig. CropManager har en algoritme, der kan tilpasse kaliummængden til det optimale niveau i alle dele af marken.

Nye forsøg bakker op om Robin Hood model
Artikel i Mark, 2022 nr. 1.

Principper for omfordeling af kvælstof
Indlæg om potentialet for præcisionsgødsking for landmænd og konsulenter.

Resultater af forsøg med gradueret tilførsel af kvælstof til vinterhvede
Afrapportering af forsøg i Landsforsøgene, 2021

Video om Poul fra Odder som graduerer gødskningen med CropManager
Vi møder Poul, som fortæller om, hvorfor han prioriterer.  

Video om resultaterne i Landsforsøgene
Vi fortæller i denne video om vores udvikling af algoritmen for kvælstof-graduering, som vi anvender i Landsforsøgene i Østjylland. Alt tyder på, at Robin Hood-modellen virker.    

Workshop: Fastsættelse af kvælstof på og mellem marker
Med afsæt i nye resultater for positionsbestemt tilførsel af kvælstof. Workshoppen er for planteavlskonsulenter, landmænd, firmaer, forskere, styrelser mv., der er interesseret i baggrunden for at omfordele kvælstof indenfor marken og mellem marker.