Landbrugsproduktion under hensyn til natur, miljø og samfund

Projektansvarlig: Winnie Heltborg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere ammoniakemissionen og øvrige miljøpåvirkninger med mindst mulige omkostninger for landbrugsproduktionen. Målet er at anvise metoder til reduktion af miljøpåvirkninger. Metoderne skal være praktisk anvendelige for landmændene, og der skal tages højde for juridiske og økonomiske forhold vedanvendelse af metoderne. I AP1 er fokus på at skabe et korrekt grundlag for bestemmelsen af indholdet af næringsstoffer i husdyrgødningen på landsplan, da indholdet i husdyrgødningen bestemmer kravet til harmoniareal og til tilladt indkøb af handelsgødning på den enkelte bedrift. Grundlaget vil også anvendes til at evaluere ammoniakfordampningen på landsplan. Der er desuden fokus på at give den enkelte landmand mulighed for at minimere kravet til harmoniarealved foderkorrektion, så en indsats for at reducere fosfor og/eller protein i foderet kan belønnes med laverekrav til jord. Der vil blive vejledt i de bedste metoder til at reducere foderets indhold af protein, så proteinreduktion kan gennemføres så vidt muligt uden omkostninger for landbruget. I AP2 er fokus på virkemidler til begrænsning af emission fra stald, lager og mark. Nyt grundlag for BAT og krav til emissionen samt muligheder forvalg af teknologi og omkostningseffektive tilpasninger af gødskningspraksis beskrives og formidles. I AP3 er fokus på reguleringens betydning for den sårbare natur samt på at sikre øvrige krav til produktionen også er kendt for derigennem at give grundlaget for en helhedsorienteret strategi for tilpasning eller udvikling af produktionen. Der vil også være fokus på at formidle mulighederne for at søge tilskud til natur- og miljøtiltag, der danner grundlaget for en helhedsorienteret strategi for tilpasning eller udvikling af produktionen.Projektet vil tilvejebringe viden, der understøtter, at landmanden kan reducere ammoniakemissionen omkostningseffektivt. Herved kan værdien af den samlede landbrugs- og fødevareeksport tilvejebringes ved en mere positiv branding.

Projektresultater:

AP1

Betydning af udvikling i råprotein og fosfor i foderrationer til malkekøer i relation til fosforloftet
Omlægning til non-GM-fodring på konventionelle malkekvægbedrifter vil med de nuværende fosforlofter betyde, at kravet til harmoniareal stiger betydeligt især for undtagelsesbrug. 

Datagrundlag for normtal til slagtekalve
Data fra praksis om slagtekalves produktivitet og foderets indhold af protein, fosfor og kalium.

Datagrundlag for produktivitet og foderets indhold af protein, fosfor og kalium fra malkekøer og opdræt 2020
Data om fodring af malkekvæg fra praksis som indgår i fastsættelsen af normer for næringsstoffer i gødningen.

Det rette niveau af amoniosyrer og protein til slagtegrise
Indlæg fra Grisekongres om proteinreduktion og ammoniak.

Frivillig aftale om ammoniakreduktion hos slagtesvin
Foredrag om den frivillige aftale om ammoniakreduktion ved lavere proteinforbrug til slagtesvin for ca. 200 deltagere til fodringsseminar afholdt som webinar d. 28. april 2021.

Her får du gode råd til, hvordan du undgår forurening med vand fra plansilo eller ensilageplads
Facebook-opslag fra d. 8. november 2021

Kapital 2 Svin, ab dyr i DCA Rapport "Normtal for husdyrgødning
Notat hentet fra Århus Universitets hjemmeside om baggrunden for svinenormtal 2020/21.

Normtal 2021
Normtal for husdyrgødning for 2021/22 publiceret på Aarhus Universitets hjemmeside

Næringsstoffer i foder til slagtekalve 2020
Artikel til Nyhedsbrev Slagtekalve om næringsstoffer i foder til slagtekalve 2020, især råprotein og fosfor.

Problematikker omkring normtal for indhold i grise og grisegødning
Indlæg fra "Det overordnede gødningsnormudvalg" i november. Om problematikker ved for gamle data i normtal for grisegødning.

Stor græsoptagelse
Den mulige græsoptagelse for forskellige dyrekategorier skal bruges i en ny beregning af såkaldt græssende enheder (GE).

Virkemidler til bæredygtig griseproduktion - hvor får man mest for pengene
Indlæg fra Grisekongres om bæredygtighed og grise. 

 

AP2

Beskrivelse af metode til monitorering af råproteinindhold i foder til malkekøer
Ifølge den frivillige aftale om reduktion af råprotein i foderet til malkekøer skal udviklingen i råproteinindhold følges ved at opgøre foderkontroltal fra praksis hvert halve år.

Emission factors affecting soil NH3 losses from mineral fertilizers
The review focuses on soil-derived NH3 emissions from mineral fertilizer and the main factors influencing applied N losses. 

Husk serviceeftersyn af plansilo og siloplads på kvægbedriften
Flere kommuner har sat fokus på håndtering af overfladevand fra ensilagepladser og - siloer, fordi det kan være anledning til forurening. Få styr på, at din plads klarer et eftersyn.

Notat om deltagelse i fælles europæisk informationsmøde om BAT Kvægstalde
Workshop med deltagelse af 8 europæiske lande, hvor erfaringer med håndtering af BAT og tilgængelige teknologier blev drøftet

Status på Danmarks internationale forpligtelse til at reducere emissionen af ammoniak
Det forventes, at Danmark når målet på en reduktion i emissionen af ammoniak på 24 pct. som følge af allerede vedtagen regulering, frivillige aftaler og en nedlagt minkbranche. Der forventes derfor ikke umiddelbart ny regulering med henblik på at reducere emissionen yderligere på kort sigt.

 

AP3

Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
I Natura 2000-områder gælder en særlig anmeldelsesordning, som forpligter lodsejere til at anmelde driftsændringer til kommunen, inden aktiviteterne iværksættes. SEGES har hos Miljøstyrelsen fået afklaret spørgsmål til, hvilke driftsændringer du skal anmelde.

AgroGIS-kort, der viser Miljøstyrelsens seneste to versioner af kort over kategori 1,2 og 3 natur, som anvendes i husdyrregulering
Hent Miljøstyrelsens seneste to visninger af vejledende kort for kategori 1,2 og 3 til eget GIS-system og se forskellene mellem lagene. 

Basisviden om ammoniakregulering af husdyrbrug
For dig som har brug for grundlæggende viden om generel og specifik regulering af ammoniak efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Brugerbetaling omfatter IE-husdyrbrugs indberetning af PRTR-data
Tilsynsmyndighedens opgaver i forbindelse med husdyrbrugs indberetning til forureningsregister af data om ammoniakudledning, er pr. 1. januar 2021 omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.

De seneste offentliggjorte data for kvælstof og ammoniakdepositionen over Danmark
Find og download data over baggrundsbelastningen til ansøgning og miljøkonsekvensrapport for ændringer og udvidelser af husdyrbrug.

Du kan sætte viden om natur og naturforbedringer som mål for miljøledelsen med et Naturtjek
Med et Naturtjek bliver du guidet til at lave lige præcis den indsats, der giver allerstørst effekt for naturen og biodiversiteten på dit IE-brug.

Er klimahensyn og biodiversitets-hensyn hinandens modsætninger?
Debatindlæg om natur- og klimaindsatser og produktionshensyn på Naturmødet

Estimering af kvælstofbelastning af søer og vandhuller i det åbne land
For at kunne estimere tilførslen af kvælstof via udvaskning til en sø eller et vandhul i marken skal op-landet afgrænses og rodzoneudvaskning, transportveje og retention bestemmes

Faktaark: Forstå vigtigheden af aminosyrer til grise
Faktaark

Faktaark: Metoder til reduktion af ammoniakfordampningen i marken
Faktaark

Faktaark: Metoder til opsamling og reduktion af ammoniakfordampning i grisestalden
Faktaark

Faktaark: Normtal for næringsstoffer i grisegødning
Faktaark

Forslag til Natura 2000-planer er forsinkede
Forslag til Natura 2000-planer kommer tidligst i høring i november

Har du overlap mellem markareal og registreret natur?
Landbrugsstyrelsen anvender kortet med vejledende registrering af §3 beskyttet natur som administrationsgrundlag for en række forskellige støtteordninger, som Økologisk Arealtilskud og tilskud til målrettede efterafgrøder, samt i kontrol af krydsoverensstemmelse

Husdyrbrug og kontinuitetsbrud: Ansøgning afbryder ikke perioden,  der fører til kontinuitetsbrud efter husdyrbrugloven
Kort artikel om, hvad man forstår ved kontinuitetsbrud efter husdyrbrugloven, og om at uret tikker videre, mens kommunen sagsbehandler indgivne ansøgninger

Husdyrgødningsbekendtgørelsen 1. august 2021
Den gamle bekendtgørelse er delt i en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, som viderefører reglerne om indretning og placering af stalde og opbevaringsanlæg og en ny gødningsanvendelsesbekendtgørelse om anvendelse af gødning, harmonikrav og fosforarealkrav.

Husdyrgodkendelser, naturudpegninger og brugergruppe
Præsentation ved Miljøchefmøde d. 18. maj 2021

Husdyrreguleringen: Kommunernes forskelligartede praksis
Notatet skal bruges til drøftelse af hvorledes miljøkonsulenter og landbrugere fremover kan navigere i den komplekse husdyrregulering på tværs af kommunale skel.

Husdyrsparring
30 minutters sparringsmøde via Teams med lokale miljøkonsulenter d. 26. april 2021

Husdyrsparring
30 minutters sparringsmøde via Teams med lokale miljøkonsulenter d. 3. september 2021

Husdyrsparring
30 minutters sparringsmøde via Teams med lokale miljøkonsulenter d. 7. oktober 2021

Husdyrsparring
30 minutters sparringsmøde via Teams med lokale miljøkonsulenter d. 25. november 2021

Husdyrsparring
Referat fra mødet d. 24. juni 2021

IE-husdyrbrugs indgivelse af dokumentation for miljøledelsessystem mv.
Fristen for den årlige indberetning af oplysninger til kommunen er flyttet til 31. december. Derudover er den ændrede formulering af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §50 pr. 1. januar 2021, alene udtryk for præcisering.

Kortene over kategori 1, 2 og 3 natur, der anvendes i husdyrreguleringen er opdateret.
Opdateringen er foretaget på baggrund af et udtræk, den 29. januar 2021 af registrerede naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

Krav om miljøkonsekvensrapport for bestående husdyrbrug ved ansøgning efter husdyrbrugloven § 16 a
En ansøgning efter §16 a udløser automatisk et krav om en miljøkonsekvensrapport, vurderer Erhvervsjura hos SEGES.

Kvælstofdepositionens betydning for søer og vandhuller i agerlandet - opdateret
Mange søer i det åbne land er kvælstofstofmættede og yderligere ammoniaktilførsel ændrer ikke tilstanden. Derfor er det ikke proportionelt at stille vilkår for merbelastningen af disse søer ved miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Find viden og information om regler, der gælder for husdyrbrug. Det er regler om miljøtilladelse og miljøgodkendelse, herunder revurdering og regulering af ammoniak. Det er også regler om anmeldelse, om placering og indretning af anlæg og om anvendelse af gødning.

Miljøgodkendelser
Præsentation ved Miljøchefmøde d. 23.09.2021

Mulighed for brug af artikel 32 på naturarealer
Hvis du har lavet, eller overvejer at lave et naturprojekt, hvor tiltagene er direktivimplementerende, så er det muligt at søge tilskud via undtagelsesbekendtgørelsen i artikel 32, såfremt du har fået retmæssig udbetalt enkeltbetaling på arealet i referenceåret.

Ny bekendtgørelse om anvendelse af gødning 1. aug. 2021
Den nye bekendtgørelse overtager de regler fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, der handler om anvendelse af gødning, harmonikrav og fosforarealkrav. 

Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse pr. 1. januar 2021
De specifikke VVM-regler, der gælder for husdyrbrug, er præciseret, så teksten ligger tæt op ad VVM-direktivets tekst. Der er ikke tale om en ændret retsstilling. Desuden er §§ 50 og 55 justeret.

Om husdyrbrug og ammoniakreduktionskrav i Radioavisen
Linkedin - opslag

Om klimahensyn og biodiversitet
Linkedin - opslag

Opdatering: Har du overlap mellem markareal og registreret natur?
Landbrugsstyrelsen anvender kortet med vejledende registrering af §3 beskyttet natur som administrationsgrundlag for en række forskellige støtteordninger, som Økologisk Arealtilskud og tilskud til målrettede efterafgrøder, samt i kontrol af krydsoverensstemmelse.

Organisering af arbejdet omkring MGK
Præsentation ved Miljøchefmøde d. 17. marts 2021

Se hvor er det muligt at placere store husdyrbrug i Danmark
Vi har fremstillet et landsdækkende kort, der gør det muligt at foretage en indledende screening af egnede placeringer for store husdyrbrug.

Vil den reducerede ammoniakemission fra landbrug have positiv indvirkning på naturen?
Notat, der belyser natureffekterne af de forventede ammoniakreduktion

Virkemidler til reduktion af landbrugets ammoniakfordampning
Det danske landbrug er et af de mest miljøvenlige og klimaeffektive i Europa, men det må ikke blive en hvilepude. Derfor bliver der løbende indført nye krav og virkemidler til at reducere ammoniakfordampning. Se 4 faktaark i artiklen 

Ændringer i husdyrbrugloven pr. 1. januar 2021
De fleste af ændringerne er præciseringer. Hensigten er, at lovens tekst skal være mere lig VVM-direktivets tekst. Der er ikke tale om ændret retsstilling.