Formidling af ny viden til økologiske landmænd

Projektansvarlig: Jette Riis

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at indsamle, opdatere og formidle ny og aktuel viden til det økologiske landbrug, der kan øge kompetencerne, fremme produktionen og øge de økologiske landmænds konkurrenceevne. Målet er, at alle økologiske landmænd kan indhente aktuel økologifaglig viden, hvorved de til stadighed er opdateret om regler, vilkår og faglig viden indenfor alle økologiske produktionsgrene. I projektet indsamles og formidles ny og aktuel viden til den økologiske landmand indenfor det økologifaglige fagfelt.

Projektet er opdelt i to arbejdspakker. I AP 1 formidles om aktuel faglig viden og resultater fra afsluttede projekter indenfor økologisk planteproduktion og husdyrproduktion. I AP2 formidles om gældende økologiregler og vilkår for den økologiske produktion. I 2021 indsamles og formidles viden om følgende emner: Skovlandbrug, Fuglebekæmpelse i afgrøder, Økologiske havefrø, Formidling om naturindsatser, Arbejdsplanlægning og arbejdssikkerhed i økologiske frilandsproduktioner endelig gennemføres en analyse af data indenfor den økologiske kvægproduktion, som kan fremme konkurrenceevnen. Der vil blive formidlet gennem digitale kanaler, og landmændene vil få tilbud om deltagelse på faglige workshops, markvandringer og demonstrationsaktiviteter.

Projektet vil bidrage til at indhente og udbrede viden om økologiske temaer ved deltagelse i kongresser og konferencer nationalt og internationalt, herunder Økologikongres 2021, hvor en stor videnstand etableres. Projektets effekt er, at aktuel faglig viden vil være med til at sikre og optimere produktionsapparatet i den primære sektor og dermed sikre den nødvendige indtjening. Desuden sikres det, at den økologiske produktion tager hensyn til en bæredygtig produktion med hensyn til miljø, klima, natur og dyrevelfærd.

Projektresultater:

AP 1
Blindstrigl dine marker senere og med forsigtighed
Det kolde og tørre forår, vi oplever i år, påvirker timingen for, hvornår du bør blindstrigle dine marker.

Et spadestik dybere - gennemgang af Albrecht-analysen
Artikel i Gartnertidende nr. 7

Facebookopslag på facebooksiden "SEGES Økologi" 2021
Samlet oversigt over facebookopslag i 2021 i projektet "Formidling af ny viden til økologiske landmænd" på Facebooksiden "SEGES Økologi".

Fjerkræ må lukkes ud igen fra i morgen
Facebookopslag på SEGES Økologi.

Få succes med at få gode og kraftige efterafgrøder
Webinar 17.03.2021: Efterafgrøder har stor betydning for den samlede økologiske produktion. På webinaret her forklarer Lars Egelund Olsen (SEGES Økologi Innovation) på baggrund af erfaringer og forsøg, hvad der skal til for at få efterafgrøderne til at lykkes.

Få succes med at få gode og kraftige efterafgrøder
PowerPoint show fra webinar 17.03.2021.

Gips – Svovl til Økologer
Gips bør overvejes som svovlgødning til raps og kløvergræs.

Grovfoder til grise
Inspiration til brug af grovfoder til økologiske grise og frilandsgrise.

Hold din viden ajour på økologi webinarrække
Corona har sat en stopper for større fysiske møder, men det skal ikke forhindre ny faglig viden i at nå ud til økologerne. Du kan nu holde din viden opdateret på gratis webinarer.

Hvad er status i din og dine kollegers øko-vinterraps
PowerPoint show fra webinar 18.02.2021.

Hvad er status i din og dine kollegers øko-vinterraps
Webinar den 18.02.2021 om øko-vinterraps.

Kulstofberegninger - de faglige udfordringer
Oplæg ved Landmandspanelmøde.

Landmand versus ukrudt - vinder du?
Facebookopslag på SEGES Økologi.

Madaffald - En ressource eller et problem
Oplæg for brancheforeningen "Genanvend Biomasse".

Madaffald - En ressource eller et problem
Oplæg ved netværksmøde for DLBR konsulenter.

Marked for salgsafgrøder
Præsentation ved Aktuel Økologi januar 2021.

Markvandring d. 22. juni, Lolland
Annonce vedr. markvandring i de økologiske sortsforsøg ved Holeby, Lolland.

Markvandring d. 30. juni, Sønderjylland
Uddelingsbilag til markvandring i sortsforsøg i vårbyg og havre ved Rødekro, Sønderjylland.

Miljøtiltag med potentiale til at reducere ammoniak-emission fra åbne grisestalde
Det kan være svært at styre ammoniak-emmisionen fra åbne økologiske slagtesvinestalde. De tiltag der vurderes at have det største potentiale omhandler rene gulve, næringsstoffer i foderet og styret gødeadfærd.

Pixibog om klima og økologi
Hvad er op og hvad er ned mht. klimapåvirkningen fra det økologiske landbrug? Det får du et bud på i denne folder.

Program for markvandring i Sønderjylland d. 30. juni 2021
Fremvisning af sortsforsøg i vårbyg og havre.

Slagtefund hos økologiske og konventionelle malkekøer
Der er flere fund af leverbylder og leverikter hos økologiske slagtekøer, mens konventionelle køer har flere trykninger og flere tilfælde af fedtlever. Det viser data fra 744 tusinde køer slagtet i årene 2016-2019.

Svovlgødninger til økologiske afgrøder
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, så effekterne på vækst og udbytte kan kontrolleres.

Sådan vurderer du overvintringen af din økologiske vinterraps
Her får du nogle tips til, hvordan du i det tidlige forår tjekker om forholdene i din rapsmark er så gode, at rapsen skal overleve. Hvis rapsen er for svag, kan det bedre betale sig at nedpløje den som en efterafgrøde og så en ny afgrøde.

Undervisning på kursus: Det Økologiske Akademi
Om alternative organiske gødningsprodukter.

Valg af økologiske efterafgrøder
Efterafgrøder er vigtige i økologisk jordbrug. Tjen op til 80 kg N pr. ha og forbedr samtidig jordens frugtbarhed.

Vejledning til bælgplanter i sædskiftet
Vejledningen er en opdatering af en vejledning udarbejdet i projektet "Bælgplanter i pagt med de underjordiske", der var støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Vigtige fokuspunkter ved økologisk dyrkning af havre
Havre er en dyrkningssikker afgrøde under økologiske forhold med et stabilt udbytte. I en opgørelse af 15 års forsøgsresultater ligger de fleste økologiske forsøg med udbytter på 3-5 tons pr. ha.

Vinterhvedesorter med brødkvalitet i OrganicXseeds
Artikel på LandbrugsInfo om tilgængelige vinterhvedesorter i OrganicXseeds.

Økologisk havefrødyrkning
Rapport til Landbrugsinfo.

Økologisk investeringsstøtte
Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 3.

AP2
Dispensationen til at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til økologiske grise forlænges til 1. januar 2022
Brancheanbefalingen er midlertidigt indstillet pga. mangel på økologisk proteinfoder pga. Coronakrisen.

Dobbelt tilbageholdelsestid ved behandling med medicin i økologiske kvægbesætninger med eksempler på midler til goldbehandling
Når der bruges veterinær medicin i økologiske besætninger, skal den definerede generelle tilbageholdelsestid for det anvendte præparat ganges med to for at få den økologiske tilbageholdelsestid.

Fjerkræ og andre fugle må igen komme ud
Lørdag den 29. maj ophævede Fødevarestyrelsen kravet om at gæs, høns, ænder og kalkuner skal være lukket inde og under tag.

Frøblandinger til økologer
Opdatering af artikel på LandbrugsInfo vedr. nye muligheder for pligtige efterafgrøder.

Grønne krav og økomarker, der fragår bedriften
Marker, som uventet fragår en økologisk bedrift i efteråret og overgår til konventionel drift, skal nu opfylde de grønne krav for at få den grønne støtte udbetalt.

I hele 2021 er det tilladt at bruge 5 % ikke-økologisk proteinfoder til øko-grise
Brancheanbefalingen om 100% økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet.

Importforbud for frø, sædekorn, skovfrø og planter fra Storbritannien
Landbrugsstyrelsen oplyser i en nyhed d. 7. januar 2021 at der fra 1. januar 2021 er importforbud for frø og sædekorn samt skovfrø og –planter fra Storbritannien til EU som følge af Brexit.

Kom godt fra start som ny økolog
Vigtige tips og erfaringer om forskellige produktionsformer indenfor økologien.

Læggekartofler til økologisk landbrug
Artiklen beskriver praksis for dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler og regler for hjemmeproducerede læggekartofler på økologiske- eller omlægningsarealer.

Majs-udsæd til økologer
Introduktionen af OrganicXseeds har betydet, at der er kommet flere udbydere af økologisk majs-udsæd. Vær dog opmærksom på sorternes tidlighed under danske forhold.

Mindre økologiske bedrifter afmeldes Register for Gødningsregnskab
Landbrugsstyrelsen varsler nu, at de afmelder alle, der frivilligt er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Små økologiske bedrifter under ti hektar, som modtager husdyrgødning og/eller kvælstoftillæg under Økologisk arealtilskud, er nødt til at tilmelde bedriften igen efter 1. august 2021.

Mulighed for øget anvendelse af gødningsprodukter baseret på kød- og benmel
Kød- og benmel er et bilag 1 produkt, der kan anvendes på økologiske arealer med krav om dokumentation af behovet.

Nye bestemmelser om frø, småplanter, stiklinger og læggekartofler til økologisk produktion fra 2022
Nyhedsartikel på LandbrugsInfo om  nye regler for planteformeringsmateriale.

Nye EU-regler for produktion af økologisk julesalat og spirer
Nyhedsartikel til LandbrugsInfo vedr. nye EU-regler om produktion af økologisk julesalat og spirede frø. 

OrganicXseeds - den danske frødatabase
Opdatering af artikel på LandbrugsInfo vedr. ny historiksøgning og dato for ændring af statustekster

OrganicXseeds - din indgang til bestilling af udsæd
Artikel bragt i Økologi Inspiration til jordbruget nr. 1, 2021.

Regler for gødning ved omlægning til økologi
Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet for de generelle regler, der gælder for alle bedrifter.

Regler for gødning ved omlægning til økologi
Opdateret faktaark.

Status på økologisk majs udsæd i OrganicXseeds
Landbrugsstyrelsen har ændret praksis på en række områder og det er vanskeligt at give klare retningslinjer for, hvordan man forholder sig ved dispensationsansøgninger.

Unødvendig påmindelse til økologer om at indberette forbrug af sprøjtemidler
Økologer, der har opfyldt kravet i fællesskema 2020, kan se bort fra det brev som miljøstyrelsen netop har sendt ud.

Ændringer vedr. udsæd og læggemateriale fra første års omlægningsmarker 
Som situationen ser ud lige nu, er der risiko for, at udsæd og læggemateriale fra marker i første omlægningsår ikke kan anvendes på økologiske marker fra 1. januar 2022.