Smart Afgasset Gødning (SMARAGD)

Projektansvarlig: Lars Villadsgaard Toft

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at optimere landbrugets økonomi og reducere miljøpåvirkningen ved at optimere udnyttelsen af næringsstofferne i afgasset husdyrgødning/biomasse. Målet med projektet er at bygge og demonstrere et koncept som øger udnyttelsen af næringsstoffer i afgasset biomasse, ved at gøre det muligt for landmænd at bestille og modtage en næringsstofsammensætning, der matcher bedriftens behov.

Projektet har modtaget tilskud fra GUDP i 2018 og gennemføres som et samarbejde mellem SEGES, Vestjysk og Nature Energy Biogas. Konceptet demonstreres hos de knap 90 landmænd, der leverer husdyrgødning til Videbæk Biogas. I projektet demonstreres og valideres online analyse af næringsstofindhold i gylle og afgasset biomasse. I 2021 vil der desuden blive udført markforsøg i vinterhvede, hvor gødningseffekten af afgasset biomasse og andre væskefraktioner fra Videbæk Biogas vil blive målt. Derudover demonstreres og evalueres et koncept for levering af brugertilpasset gødning fra biogasanlægget, der i så vid udstrækning som muligt opfylder afgrødernes næringsstofbehov.

I Mark Online, som anvendes på ca. 85 pct. af landbrugsarealet, beregner planteavlskonsulenten et optimalt N:P:K-forhold for den enkelte modtager i forbindelse med gødningsplanlægningen. Målet med optimeringen er, at der skal anvendes så lidt handelsgødning som muligt på modtagernes bedrifter. Landbruget køber hvert år handelsgødning for mere end 2 mia. kr., og de udbringer knap 40 mio. ton husdyrgødning. Af driftsøkonomiske årsager er det helt afgørende, at gødningsressourcerne anvendes optimalt. Ved at tilpasse den afgassede til bedriftens behov, kan landmanden reducere sit indkøb af handelsgødning og sikre at planterne opnår en optimal tildeling. Desuden optager planterne afgasset gødning bedre end frisk gylle og dybstrøelse, hvilket giver et større afkast på markerne.

Projektresultater:

AP1

Fiberfraktion fra gylleseparering er en god gødning
Flere biogasanlæg producerer fiberfraktion i større mængder, når de separerer den afgassede gylle. På landsplan er fiberfraktionen måske en lidt overset gødningstype.

 

AP2

Markforsøg afgasset gylle
Afgasset biomasse er en stadig mere udbredt gødningstype. I denne præsentation vises resultater fra helt nye Markforsøg med afgasset biomasse.

Udbringning af afgasset og separeret gylle i vinterhvede.
Der er i 2021 gennemført fire forsøg, hvor gødningseffekten af afgasset gylle og forskellige behandlinger af afgasset gylle er undersøg i vinterhvede.

Video: seminar om afgasset biomasse
Afgasset biomasse er en stadig mere udbredt gødningstype. I denne video præsenteres hovedpointer fra deltagere og oplægsholdere fra seminar om afgasset biomasse.

 

AP3

Designergylle: Leverandører bør efterspørge væskefraktionen
Designergylle: Det er den koncentrerede væskefraktion, som indeholder det største potentiale i designergylle.

Online analyse af indhold af næringsstoffer
Online analyse kan hjælpe med at bestemme næringsstofindholdet mere præcist i både afgasset biomasse og gylle. I denne præsentation gøres der status på erfaringerne med TveSkaegs NMR-enhed.

Program til seminar om afgasset biomasse
14. november 2021.

Seminar om afgasset biomasse
På dette seminar gøres status for udnyttelsen af afgasset biomasse fra danske biogasanlæg og der præsenteres forskellige muligheder for at forbedre gødningskvaliteten af den afgassede biomasse.

Workshop om desingergylle
SEGES afholdt d. 29/11 en workshop om de konkrete funktioner, der skal indarejdes i BiogasOnline.

 

AP4

Beregning af ammoniakeffekt ved separering af gylle
Gylle der udbringes til græs og ubevokset jord skal nedfældes eller forsures. Teknologierne er imidlertid behæftet med en række driftsmæssige og økonomiske konsekvenser. Der er derfor ønske om at kunne udbringe separeret gylle uden krav om nedfældning eller forsuring.  

Evaluering af tveskæg (NMR) 
Teknologisk Institut har i foråret 2021 udført parallelanalyser med hhv. kemisk analyse ved Eurofins og NMR-analyse med Tveskæg, af en række gylleprøver fra Landsforsøgene 2020 og fra biogasanlæg, samt 3 gentagelser af ringanalysen.

Nyttiggørelse af fiberfraktion
Fiberkfraktion har hidtil været en lidt overset gødningstype. I denne præsentation beskrives fordele og ulemper ved at bruge produktet.

Opfølgning på næringsstofflow
Opdaterede beregninger af de økonomiske muligheder ved at levere målrettede designergylle produkter til leverandørerne til Nature Energy Videbæk Biogas.

Præsentation af SMARAGD projektet
I denne præsentation præsenteres SMARAGD-projektet og der gøres status på nyttiggørelsen af husdyrgødning i biogasanlæg.

Sammenligning af NMR-analyse (tveskæg) og kemisk analyse
Der er udført parallelanalyser af en række gylleprøver med hhv. kemisk analyse ved Eurofins og NMR-analyse med Tveskæg for at opnå basis for sammenligning af resultater på enkeltprøveniveau. Dette er blandt andet for at undersøge muligheden for brug af Tveskæg på biogasanlæg og i forbindelse med Landsforsøgene.

Video: Afgasset gylle - En vej til optimeret kvælstofudnyttelse 
Afgasset gylle er en velegnet gødning, men afgasningen øger risikoen for ammoniakfordampning. Landmandens økonomiske gevinst ved at bytte gylle med et biogasanlæg afhænger bl.a. af kvælstofudnyttelsen. Derfor udføres markforsøg, der skal bruges til at evaluere forskellige teknikker, der kan øge kvælstofudnyttelsen i marken.