Jordfordeling – Danmarks største puslespil

Projektansvarlig: Mads Lægdsgaard Madsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at optimere fordelingen af arealer til gavn for landmandens økonomi og produktion samt klima, biodiversitet og miljø. Målet er at udarbejde redskaber og modeller, der gør landmænd og rådgivere i stand til at implementere arronderings- og multifunktionel jordfordeling i lokalområdet.

Et særligt screeningsværktøj videreudvikles og gøres operationelt, så det støtter den enkelte landmand i at få overblik over de produktionsmæssige og de natur-, miljø- og klimamæssige potentialer. Der udarbejdes metoder til at give landmanden overblik over økonomiske og juridiske konsekvenser ved jordfordeling og metoderne efterprøves konkret på bedrifter i demonstrationsområder. Der udvikles en basis online-platform for både traditionel arronderingsjordfordeling og mulitfunktionel jordfordeling, hvor landmænd og andre aktører kan indberette arealer, som kan tages ud til jordfordeling. Jordfordeling og multifunktionel jordfordeling indbefatter mange aktører, og samarbejdet mellem disse aktører styrkes i et samarbejdsforum, hvor parterne støttes i at bruge projektets værktøjer og modeller og i at skabe godproces for landmænd involveret i jordfordeling.

Værktøjer og modeller, der er udarbejdet i 2020 og som udarbejdes i 2021 afprøves i projektets ca. 5 demonstrationsområder, og efterfølgende tilpasses værktøjer og modeller ud fra de praktiske erfaringer, som samles blandt landmænd, konsulenter og andre aktører. Der sættes fokus på multifunktionel jordfordeling og resultaterne fra projektet ved at formidle på en række forskellige platforme og ikke mindst kommunikeres projektets modeller og resultater med udgangspunkt i landmandserfaringer fra demonstrationsområderne. Lokale landbrugsrådgivere og øvrige aktører indgår i arbejdet i områderne. Effekterne vil være, at ca. 50 landmænd indenfor demonstrationsområderne ved udgangen af 2021 har påbegyndt en proces med multifunktionel jordfordeling og at ca 200 ha organogen lavbundsjord er bragt i spil til multifunktionel jordfordeling.

Projektresultater:

AP 1

Landskabets potentiale – hvilke konkrete gevinster findes i et multifunktionelt jordfordelingsprojekt? 
Værktøj.

Processen i jordfordelings- og miljøprojekter gøres digital
Et nyt digitalt værktøj, som både kan screene et projektområde for relevante GIS-lag og give lodsejere mulighed for at indikere, hvilke af deres marker, som de ønsker at bringe i spil i en eventuel jordfordeling eller miljøprojekt.

 

AP 2

Motivationsfaktorer for jordfordeling - spørgeskemaundersøgelse og interviews med lodsejere
Lodsejere fra 4 forskellige projektområder er inviteret til at besvare en spørgeskemaundersøgelse og deltage i interviews om motivationsfaktorer og barrierer for at indgå i en jordfordeling.

Multifunktionel jordfordeling kan give bedre arronderet jord
Artikel i Mark - Jordfordeling: En undersøgelse har vist, at lodsejere motiveres til jordfordeling af hensyn til både landbrugsdrift, natur og klima.

Workshop angående værditab på landbrugsjord 10. november - Indbydelse
SEGES afholdt 10. november en workshop for en række aktører omkring værdisætning af landbrugsjord. Her finder du indbydelsen.

Workshop angående værditab på landbrugsjord 10. november - Notat
SEGES afholdt 10. november en workshop for en række aktører omkring værdisætning af landbrugsjord. Notatet her samler op på dagens indhold og vigtigste pointer.

Økonomiske konsekvensberegninger på oplandsniveau
Dette notat giver et indblik i metoden for at lave en samfundsøkonomisk konsekvensberegning på oplandsniveau. Dette baserer sig på en cost-benefit-analyse, der inddrager både goder, der er markedsomsatte og ikke-markedsomsatte goder. 

Økonomiske konsekvenser for lodsejere ved jordfordeling
Jordfordeling vil have økonomiske konsekvenser for såvel den enkelte lodsejer som det omgivende samfund. Artiklen præsenterer metode til at estimere økonomiske konsekvenser på bedriftsniveau.

 

AP 3

Jordfordeling herunder multifuntionel jordfordeling - Regler, proces og juridiske/økonomiske barrierer
Den store efterspørgsel på arealerne i Danmark kræver, at de udnyttes bedst muligt og gerne til flere formål. I den sammenhæng fremhæves multifunktionel jordfordeling ofte som en løsningsmulighed. Denne guide giver dig et overblik over de juridiske og økonomiske barrierer, du skal være opmærksom på.

Løsningsforslag til konkrete potentielle juridiske barrierer for multifunktionel jordfordeling
SEGES har afholdt interviews med lodsejere og oplandskonsulenter i fem demonstrationsområder for multifunktionel jordfordeling rundt omkring i Danmark. SEGES har på den måde forsøgt at afdække de potentielle juridiske barrierer, som de fem demonstrationsområder konkret står overfor.

Opmærksomhedspunkter om juridiske barrierer ved multifunktionel jordfordeling
Vi giver dig her et overblik over nogle af de regler, der kan være relevant, hvis du skal indgå i jordfordeling, herunder multifunktionel jordfordeling.

Spørgsmål og svar vedr. juridiske barrierer i forbindelse med jordfordeling
Vi har opdateret vores Q&A i forbindelse med revisionen af den juridiske guideline.

Vær opmærksom på ejendomsvurdering og grundskyld, når du deltager i en jordfordeling
Det er vigtigt at være opmærksom på forholdene omkring ejendomsvurdering og grundskyld, når man som ejer af en landbrugsejendom deltager i en jordfordeling og/eller et klima-lavbundsprojekt.

Video: SEGES rådgiver om jordfordeling
Spørgsmålene kan være mange, når det gælder jordfordeling.

 

AP 6

Afslutningsrapport ved As Vig
Afslutningsrapport ved As Vig med beskrivelse af projektområdet v/Velas.

Afslutningsrapport ved Hvidbjerg Å/Åkær enge i Thy
Afslutningsrapport med beskrivelse af projektområdet ved Hvidbjerg Å/Åkær enge i Thy. LandboThy.

Afslutningsrapport Ramme Å
Afslutningsrapport med beskrivelse af projektområdet ved Ramme Å. Fjordens (tidl. Lemvigegnens Landboforening).

Afslutningsrapport Tim Å
Afslutningsrapport med beskrivelse af projektområdet ved Tim Å. Sagro.

Naturpotentiale ved As Vig
Der er et stort potentiale for et stort sammenhængende naturområdet med særligt fokus på effektiv forvaltning af de eksisterende rigkær i området.

Naturpotentiale ved Høvsøre og Ramme Å
Der et potentiale for at lave et stort sammenhængende naturområde med fokus på engfugle.

Naturpotentiale ved Tim Å
Der er potentiale for at forbedre de eksisterende naturværdier ved at genoprette hydrologi og effektiv forvaltning.

Naturpotentiale ved Åkjær i Thy
Der er et stort potentiale for et stort sammenhængende naturområdet med særligt fokus på genoprettelse af naturtypen Rigkær.

 

AP 7

DN-præsident enig: Landmænd møder benspænd - Artikel i LandbrugsAvisen
Staten har afsat 2,6 mia. kr. til udtagning af lavbundsjord, men bureaukratiet er en stor barriere. Det mener Maria Reumert Gjerding, præsident for DN.

God idé, mener formand: Særlige konsulenter skal sætte skub i lavbundsindsats - Artikel i LandbrugsAvisen
Landbrugsaftalen afsætter penge til nye udtagningskonsulenter, som skal hjælpe med at få sat skub i udtagning af 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorde. 

Inddrag landbrugsrådgivernes ekspertise i vådområde-, lavbunds-, natur- og jordfordelingsprojekter 
SEGES har i en lille flyer samlet en række gode argumenter for at inddrage landbrugsrådgivere i projekter i det åbne land. Brug flyeren i jeres samarbejde med kommuner eller Naturstyrelsen, og tilpas den gerne med lokale cases. 

Jordfordeling fangede straks min interesse - Artikel i LandbrugsAvisen
Mælkeproducent Ole Jespersen er den største lodsejer i jordfordelingsprojektet ved As Vig og positivt stemt.

Jordfordeling møder muren - Artikel i LandbrugsAvisen
Multifunktionel jordfordeling ved As Vig.

Landbrugsrådgivere er gode til at skubbe klima- og miljøprojekter i gang
I dag er det kommuner og Naturstyrelsen, som har ansvaret for at sætte gang i nye miljø og klima-projekter. Erfaringer fra otte demonstrationsområder viser, at inddragelse af landbrugsrådgivere kan have afgørende betydning for, at projekter bliver til virkelighed.

Lodsejere, landboforening og kommune drøfter lavbundsjord - Artikel i LandbrugsAvisen
Østjysk Landboforening og Hedensted Kommune samarbejder og udvikler konceptet om multifunktionel jordfordeling.

Mange grunde til jordfordeling
Dronen flyver ned til landmænd, som tænker i jordfordeling.

Ny brochure: Multifunktionel jordfordeling - måske er det noget for dig?
SEGES har udgivet en ny brochure, som er en guide til dig, der overvejer at gå med i en jordfordeling især en multifunktionelle jordfordeling for første gang. 

Når jordfordeleren kommer på besøg - video
Lodsejere, som indgår i en jordfordeling, får undervejs i processen besøg af en jordfordeler.  Der skal tales om jord, muligheder og penge, og der kan stå meget på spil. Se videoen, hvor en jordfordeler og en landmand fortæller om processen.

Præsentation fra møde med AU den 18.11.21
Præsentation om Land Reform – new development tracks.

Præsentation fra møde med Collective Impact den 29.10.21
Præsentation om arbejdet med multifunktion jordfordeling.

Test din viden om jordfordeling
Digitale spørgsmål, hvor deltagere får besked om han svarer rigtigt eller forkert.

Video: Screenings- og jordfordelingsværktøj
Sådan bruger du jordfordelingsværktøjet.

Ønske 1: Nationale midler - Artikel i LandbrugsAvisen
Afsæt midler på Finansloven.

Østjysk Landboforening styrer slagets gang 
I Hedensted Kommune har de afsat 200.000 kr. til at udvikle en ny måde at lave multifunktionel jordfordeling.