Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder

Projektansvarlig: Rikke Krogshave Laursen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at få vand væk og sikre optimal produktion på dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder. Målet er handleplaner for afvanding, som sikrer, at dyrkningsmulighederne opretholdes gennem rentable, helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger, der er fagligt funderet og anerkendt af landmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektets aktiviteter opererer inden for tre indsatsområder, hvor afvandingsproblemstillinger påvirker landbrugsproduktionen:1) kyst- og vandløbspåvirkede landbrugsarealer; 2) vandlidende højbundsjorder; og 3) det vådere vejr. For hver af de tre indsatsområder vil omfanget og karakteren af problemerne med vandlidende og oversvømmelsestruede landbrugsjorder blive kortlagt ved at koble eksisterende GIS-data, satellitbilleder og viden om klimaforandringernes udvikling m.m. På baggrund af kortlægningen vil årsagerne hertil og konsekvenserne i forhold til bl.a. klima, miljø, natur, arealanvendelse og produktion samt økonomiske og juridiske konsekvenser blive vurderet og beskrevet. Samtidig vil virkemidler og tilpasningsmuligheder i forhold til at undgå eller reducereudfordringerne med vand i de tre indsatsområder blive fundet. Via modeller, som simulerer vands strømningsveje, vil udvalgte virkemidlers klimaeffekt i forhold til at tilbageholde vand og reducere presset på vandløbene blive undersøgt. Andre virkemidlers effekt testes ”i marken” ved at følge og monitere landmænds dræn- og klimatilpasningsprojekter. Den genererede viden vil blive indarbejdet i handleplaner tilknyttet hvert af de tre indsatsområder. For at sikre handleplanernes praktiske anvendelse fremlægges og diskuteres de løbende medlandmænd, myndigheder og andre aktører.

Projektet vil bidrage med faglig viden om, hvordan de dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder sikres mod for meget vand. Denne viden udgør beslutningsgrundlaget for handleplanerne, der skal sikre de langsigtede effekter via implementering af klimatilpasningsløsninger, der reducerer det udbyttetab, som vand på landbrugsjorder forårsager.

Projektresultater:

 

AP1

Erfaringer med fjernstyret båddrone til opmåling og kontrol med vandløb
Faktaark om anvendelsesmuligheder af fjernstyret Båddrone til opmåling af- og kontrol med vandløbsskikkelser. Opmålinger med droner og satellitter er et felt i konstant udvikling. SEGES har indsamlet erfaringer om et af de sidste skud på stammen i forhold til skikkelseskontrol i vandløb.

Guide til identificering af årsager til vandlidende højbundsjorder
Læs hvordan du finder årsagen til, at din højbundsjord er vandlidende: Hvor kommer vandet fra? Har du strukturproblemer i form af en tilslemmet jordoverflade, et vandstandsende jordlag eller generelt vanskelig tekstur og struktur? Læs også om tips til at finde og undersøge gamle dræn.

Notat om Kortlægning af vand på marker vha. SENTINEL og HIP data
I dette notat undersøges sammenhængen mellem data fra det Hydrologisk Informations- og Prognose-system (HIP) for den terrænnære grundvandsstand, udviklet af GEUS, og et vådhedsindeks beregnet ud fra satellitdata udviklet af henholdsvis VanderSat (Holland) og GeoMatrix AB (Litauen).

Notat om nedbørsudvikling 1987-2020
Notatet beskriver nedbørsudviklingen generelt. Både overordnet tendens de seneste 100 år, men særligt med data over de seneste 34 år. Med Brønderslev som case er undersøgt, om landmanden får færre dage til markarbejde, grundet ændrede nedbørsforhold.

Notat om screening for vandlidende jorder og terrænnært grundvand
Notat om afsøgning af muligheder for kortlægning af vandlidende jorder, samt beskrivelse af erfaringer og procedure.

Stort potentiale i nye måleværktøjer til vandløb
I en ikke alt for fjern fremtid kan det blive nemmere at få udført opmålinger i vandløb. Der er nemlig en teknologisk udvikling på vej, der kan give bedre grobund i forhold til vandløbsvedligeholdelse. Artikel Maskinbladet marts 2021.

Tjek dine jordes dyrkningssikkerhed
Mange danske markers dyrkningssikkerhed er i stigende grad udfordret. Artiklen beskriver, hvordan du kortlægger, om din jord er dyrkningssikker. Artiklen er skrevet af Stinna Susgaard Filsø og Janne Aalborg Nielsen, og er publiceret i fagbladet MARK april 2021.

 

AP2

Baggrundsnotat for litteraturstudie af klimakonsekvenserne af vandlidende og oversvømmede landbrugsjorder
Litteraturstudie/konsekvensanalyse af klimagasdannelse i vandlidende og oversvømmede landbrugsjorder: højbundsjord, kulstofrig jord og kystnær jord.

Første version beregningsværktøj til vurdering af værdi af dræning
Dette er en prototype af beregningsværktøjet. I løbet af 2022 vil denne blive anvendt som grundlag for yderligere udvikling. Denne version er ikke anvendelig til almindeligt brug.

Hvilken praksis gælder for grødeskæring af offentlige vandløb?
Artikel om, hvornår der må foretages eller kan kræves grødeskæring i offentlige vandløb.

Infografik: Drænings betydning for emission af lattergas
I mineraljorder vil emissionen af lattergas øges, når jordens indhold af ilt falder, såfremt der er kvælstof og organisk materiale til stede i jorden. Derfor er effektiv dræning afgørende på mineraljord.

Infografik: Konsekvenser af dårlig dræning
Infografik viser en jordprofil der er vandmættet i topjorden og i dybden, med tekstfelter der forklarer de forskellige mekanismer der påvirkes.

Kort gennemgang af første version beregningsværktøj til vurdering af værdi af dræning
Formålet med beregningsværktøjet er at sætte information om tabt produktionsværdi i system og anvende observationer og information til at vurdere, hvornår det kan betale sig at dræne.

Manual til kontrol af vandløbsregulativer
Formålet med denne manual er at danne et overblik over de mest almindelige danske vandløbsregulativtyper, samt hvordan overholdelsen af det enkelte regulativ kontrolleres. Manualen er baseret på tilgængelig litteratur fra hhv. Miljøstyrelsen og Miljøministeriet.

Notat litteraturstudie for konsekvenser af vandlidende jorder
Litteraturstudie/konsekvensanalyse af de forskellige faktorer i planteproduktionen der påvirkes af dårlig dræning.

Overblik over retsgrundlaget for etablering af søer
Når man ønsker at etablere en sø, skal man være opmærksom på, at reguleringen er spredt. Hvilke regelsæt der præcist gælder, forsøger artiklen at give et generelt overblik over, så landbrugeren sikrer at etableringen foretages korrekt.

 

AP3

Case: Forskellige drænproblemer kræver forskellige løsninger
Landmand Steen Jensen har de seneste år oplevet, at der var ringe afgrødevækst i de vandlidende pletter i markerne, og at markerne ofte var ufarbare. Selvom det var i små lokale områder af marken, problemerne opstod, kunne det gøre resten af dyrkningsfladen svær at køre på i foråret. Det resulterede ofte i en senere gylletildeling end planlagt.

Case: Sandlommer i jorden kan være en joker i drænarbejdet
Da landmand Steen Jensen skulle have drænet sin mark, var den nærliggende løsning at lægge ekstra drænrør i den vandlidende lavning. Men en graveprøve afslørede en sandlomme på bakkekammen, hvilket ændrede projekteringen markant.

Demonstration af virkemidler i marken v/video om dræning på Steen Jensens jorde
Video om drænvirkemidler på Steen Jensens mark ved Roslev.

Dobbeltprofil i Lilleåen: Erfaringer fra de seneste 20 år
Omkring 1989 blev der etableret et dobbeltprofil i Lilleåen for at undgå oversvømmelser. Nu kigger Miljøtekniker i Favrskov Kommune, Christian O. Christensen, tilbage på de opnåede erfaringer med virkemidlet.

Forundersøgelse af Grenåens opland
En forundersøgelse af Grenåens opland indeholdende bl.a.: Oversigt over vandløbssystem, arealanvendelse, topografi, naturtyper og kulstofrige lavbundsjorde.

Hydrogeologisk model for Grenåens opland, Status 2021
Statusnotat om modelarbejdet i 2021 med Grenå modellen som hovedfokus. 

I Kollerup Enge er vandløbsrestaurering blevet en schweizerkniv
I Favrskov Kommune er man fremsynet og har genskabt forbindelse mellem vandløb og eng i Kollerup Enge ved Lilleåen. Projektet beskytter Hadsten mod oversvømmelser, tab af næringsstoffer, reducerer klimagasudledningen og giver forbedrede levesteder for dyr i området.

Rapport om litteraturstudie af udvalgte virkemidler til forbedrede forhold på vandlidende landbrugsjorder
Formålet med denne rapport er at afdække virkemidler til at sikre optimal produktion på dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorder. Virkemidlerne i denne rapport er tiltænkt et eller flere af de tre indsatsområder.

Vidensark Dobbeltprofil
Vidensark, der beskriver muligheder, effekter og begrænsninger ved brug af dobbeltprofiler til håndtering af stigende vandmasser i vandløb.

Vidensark Drænskakter
Vidensark, der beskriver problemet med dårlig jordstruktur, hvordan drænskakter kan rette op på det, og hvilke forebyggende tiltag man kan lave.

Vidensark Grubning
Vidensark, der beskriver problemer med vandstandsende jordlag, hvordan det undersøges, og hvordan grubning foregår.

Vidensark Vådområde
Vidensark, der beskriver muligheder, effekter og begrænsninger ved brug af vådområder til håndtering af stigende vandmasser i vandløb.

 

AP5

Derfor er dræning en god investering
Dræning: Brug udbyttekort til at komme på forkant med dræningsbehovet. Udbyttetabet viser sig før, du får problemer med farbarheden.

Erfaringsplatform for afvanding (Dræning)/ Inspirationsside om håndtering af vand
Hjemmeside med interaktivt kort der viser erfaringer med afvandings- og drænvirkemidler rundt omkring i Danmark.

Facebook - 3 opslag
Der var i alt 3 Facebookopslag i projektet.

Følgegruppemøde den 19.11.21 - Dagsorden
På følgegruppemødet blev projektets aktiviteter præsenteret, og projektgruppen fik indspil til udvalgte emner til brug for det videre arbejde.

Følgegruppemøde den 19.11.21 - Præsentation
På følgegruppemødet blev projektets aktiviteter præsenteret, og projektgruppen fik indspil til udvalgte emner til brug for det videre arbejde.

Klimatilpasning i markbruget - for meget vand og mere tørke - Præsentation
Oplæg med konkrete bud på hvad landmanden kan gøre for at tilpasse sig perioder med hhv. tørke og for meget vand. Præsentation af Stinna Susgaard Filsø og Rikke Krogshave Laursen, SEGES på online konference "Planter i Fokus" d. 13/1-2021.

Kravene til drænsystemerne stiger
Dræning: Mere nedbør, intens regn, gamle drænsystemer og tunge maskiner. Det udfordrer alt sammen dyrkningssikkerheden. Derfor er mange landmænd i gang med at omdræne eller overvejer det. Overvej dimensioneringen og vurder, om jorden over drænrørene kan lede vandet hurtigt ned til drænene. Artikel i Mark 7, Juli 2021.

Møde for studerende 01.11.21
Møde for studerende fra AU, hvor formål med projektet samt baggrund og udfordringer blev præsenteret, og de studerende havde mulighed for at stille spørgsmål. 

Præsentation af implementerede virkemidler i modelmiljøet på DHI kursus
"Natural catchment management - model study in Northern Jutland, Denmark". Oplæg på DHI kursus om implementering af virkemidler til håndtering af vandmængder i et opland, i en koblet MIKE SHE - MIKE HYDRO River model af Gerå i Nordjylland.

Præsentation af metoder til at undersøge vandproblemer
Oplæg på engelsk til webinar "Nordic Soil Health" for andre konsulenter, samt landmænd og forskere. Oplægget handlede om specifikke metoder til at finde ud af, om dårlig dræning skyldes dræningssystemet eller et pakket jordlag. 

Præsentation af projekt for vandløbserfagruppe
Oplæg om projektet "Vand væk fra dyrkningsmæssigt værdifulde landbrugsjorde" for landbrugskonsulenter på erfagruppemøde for vandløb d 31/8 2021. 

Rapport v/studerende fra AU
De studerende fra AU har brugt vores vidensdeling i projektet i deres flotte afsluttende rapport om "The effect of climate change on the hydrological cycle, and its consequences on Danish farmland".

Sådan får du vandet væk fra markerne
Vandproblemer: Det er vigtigt at vide, hvor vandet kommer fra, for at kunne udpege de rigtige løsninger til at få det væk. Kommer det fra oven, fra neden, fra vandløb, fjord eller havstigning?

Tjek at dine vandløb bliver passet, som de skal
Vandløb: Kommunerne er ansvarlige for at vedligeholde og kontrollere de offentlige vandløb, men du kan selv være med til at sikre, at bestemmelserne i vandløbsregulativet overholdes.

Workshop for Gerå Lodsejere og landbrugsrådgivere 25.11.21 - Præsentation
Workshop omkring projektarbejdet og herunder modelarbejde med Gerå oplandet som case-område for lodsejere og landbrugsrådgivere i området. Fokus på ny teknologi til opmåling af vandløb og helhedsorienterede løsninger som testes i modelmiljøet. 

Workshop for Grenå opland 09.12.21 - Præsentation
Præsentation fra workshop med landbrugsrådgivere, kommune og Naturstyrelsen. Workshoppen blev afholdt for input til videre arbejde, synergier og barrierer i området Grenå opland.