Virkemidler til en handlingsorienteret bæredygtig landbrugsproduktion

Projektansvarlig: Anna Marie Thierry

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er at sikre, at landmændene har et evidensbaseret grundlag for valg af omkostningseffektive virkemidler til bedriften, der bidrager til landbrugets bæredygtige udvikling. Målet er at udvikle evidensbaserede virkemiddelkataloger for bæredygtighed, der kan danne grundlag for landmandens prioritering af omkostningseffektive virkemidler til bedriften via en manuel eller digital løsning.

Der udarbejdes et eller flere virkemiddelkataloger for bæredygtighed, der ud fra en omkostningseffektiv og helhedsorienteret tilgang beskriver virkemidler for såvel konventionel som økologisk produktion. Virkemidlerne beskrives ud fra deres direkte effekt på udvalgte bæredygtighedsindikatorer samt eventuelle indirekte effekter på andre tiltag. Der inddrages en følgegruppe samt case-landbrug, der skal bidrage med faglig vurdering og kvalificering af virkemidlerne.

For at fremme den digitale integration af oplysningerne i virkemiddelkatalogerne, i eksisterende og kommende bæredygtighedsværktøjer eller managementprogrammer, foretages der en afdækning af landmændenes og forskellige interessenters krav og forventninger til bedriftens bæredygtighedsrapportering. Endvidere kortlægges virkemidlernes praktiske anvendelsesmuligheder, hvilket skal bidrage til, at der foretages den bedst mulige integration af virkemidler til nuværende og kommende bæredygtighedsværktøjer og managementprogrammer.

Projektet forventes at bidrage til en reduktion af klimagasemissionen med ca. 11.100 ton CO2 ækvivalenter. Projektet vil derudover kvalificere landmandens valg af omkostningseffektive virkemidler inden for klima og bæredygtighed. Endelig vil projektet understøtte landmændene i deres ledelse og udvikling af en bæredygtig drift."

Projektresultater:

AP 1

Arbejdsdokument til identificerede virkemidler - bæredygtighed
Bruttoliste over virkemidler til en bæredygtig udvikling.

Artikel om 11 konkrete tiltag til din ESG-rapport
Nyt katalog med virkemidler til bæredygtig udvikling i griseproduktion giver dig viden og inspiration til arbejdet med ESG på din bedrift. Kataloget er udviklet af SEGES Innovation.

Biodiversitet: Måling af indsatser på ejendomsniveau
Hvordan planlægger og målsætter landbruget sin bæredygtighed inden for biodiversitet og indsatser for at bremse tabet af biodiversitet? For at kunne svare på det spørgsmål er der behov for at udvikle retvisende metoder.

Fagligt Forum #1
21-04-2021 Dagsorden og Powerpoint-præsentationer fra mødet  - Virtuelt møde.

Fagligt Forum #2
06-10-2021 Dagsorden og Powerpoint-præsentationer fra mødet - Virtuelt møde.

Fagligt Forum #3
07-12-2021 Dagsorden og Powerpoint-præsentationer fra mødet - Virtuelt møde.

Klima og bæredygtighed
Oplæg for svinesektorens ekspertgruppe for undervisere 26/5-2021.

Klima og bæredygtighed på bedriften
Oplæg for landbrugsrådgivere 4/10-2021.

Teknisk beskrivelse af virkemidler - Virksomhedsledelse
Dokument der beskriver 14 virkemidler for i alt seks indikatorer for virksomhedsledelse, der vurderes vigtige for bæredygtig udvikling.

Virkemiddelkataloger
Artikel om anvendelsen af virkemidler til bæredygtig udvikling.

Virkemiddelkataloger
Virkemiddelkatalog til bæredygtig udvikling - Grisestalden.

Virkemiddelkataloger
Virkemiddelkatalog til bæredygtig udvikling - Kvægstalden.

Virkemiddelkataloger
Virkemiddelkatalog til bæredygtig udvikling - Marken.

Virkemiddelkataloger
Virkemiddelkatalog til bæredygtig udvikling - Økonomi og virksomhedsledelse.

Virkemidler til biodiversitet
Rapport indeholdende konkrete virkemidler til biodiversitet på bedriften. Rapporten er udarbejdet af Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Virkemidler til en bæredygtig udvikling
Oplæg for erfagruppe 7/12-2021.

AP2

Arbejdsdokument til identificerede virkemidler - klima
Bruttoliste over virkemidler - klima.

Artikel om fordring med rapsfrø
Brian har købt til et års forbrug af rapsfrø.

Artikel om hyppig udslusning
Artiklen er publiceret på svineprodution.dk og på facebook.

Video om fodring med rapsfrø
Brian har købt til et års forbrug af rapsfrø.

Video om hyppig udslusning
Hyppig gylleudslusning hos Jens Gudike Fly.

Virkemiddelkatalog klima
Virkemidler til reduktion af bedriftens drivhusgasudledning.

Virkemidler reduceret kvælstoftildeling
Excelark til beregninger.

AP3

Datakilder og datastrømme
Oversigt over datakilder og datastrømme for beregning af en række bærerdygtighedsindikatorer og virkemidler.

Eksempel på kernefortælling
Eksemplet viser en udfyldt kernefortælling fra en case-landmand i anonymiseret form.

ESG-ledelsesrapport: Skabeloner og eksempel
Skabeloner ESG-ldelsesrapport for gris, mælk, slagtekyllinger og planteavl samt udfyldt eksempel.

ESG på Gråsten Landbrugsskole
PowerPoints fra besøg på landbrugsskole (formmiddag).

ESG på Gråsten Landbrugsskole
PowerPoints fra besøg på landbrugsskole (eftermiddag).

Gris eksempel på udfyldt ESG-ledelsesrapport
Eksempel på udfyldt ESG-ledelsesrapport fra griseproduktion.

Invitation og forventningsafstemning til landmænd
I invitationen er der beskrevet hvad landmanden kan forvente at få ud af projektet, samt hvad projektgruppen forventer at landmanden bidrager med.

Mælk eksempel på udfyldt ESG-ledelsesrapport
Eksempel på udfyldt ESG-ledelsesrapport fra mælkeproduktion.

Notat ESG-workshop 1
Formål, dagsorden og udbytte af workshop om ESG-afrapportering fra landbrug.

Notat ESG-workshop 2
Formål, dagsorden og udbytte af workshop om ESG-afrapportering fra landbrug.

Notat interessentanalyse
Projektets arbejde med at afdække, hvilke interesser de primære interessenter ud over landmændene har i landbrugsvirksomhedens bæredygtighedsprofil og på et overordnet plan skitsere, hvordan krav og forventninger til landmandens rapportering vil kunne indfries.

Notat på proces med landmænd og interessenter
Notatet beskriver, hvordan landmænd og andre interessenter er blevet inddraget i forhold til virkemidler og bæredygtighedsrapportering.

Opsamling på virkemidler valgt af case-landbrug
Skematisk opstilling af virkemidler valgt af case-landbrug samt planen for yderligere arbejde.

Procesbeskrivelse for case-landmænd
Beskrivelse af processen for case-landmænd i projektet, herunder tidlinje, udbytte, møderække mm.

Vejledning til kernefortælling fra HEA
Vejledning til kernefortælling, som postes på manualside på LI.

Workshop med fagligt ansvarlige
Præsentation af proces for case-landmænd for fagligt ansvarlige på temaer for bæredygtighed.