Forbedring af landbrugsbedriftens indtjening på baggrund af viden om markedsudvikling og risici

Projektansvarlig: Klaus Kaiser

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Projektets formål er at forbedre landmændenes indtjening på baggrund af viden om markedsudvikling samt markeds- og bedriftsspecifikke risici. Målet er at give landmændene større indsigt i udviklingen af markedet for landbrugets produkter og omkostninger samt i sammensætningen af bedriftens risici.

Landbruget er udsat for mange risici, der kan true bedriftens økonomi, men som også kan skabe muligheder for styrkelse af bedriftens konkurrenceevne, når risiciene håndteres i tide. Derfor indsamles og struktureres kvalificeret viden om udviklingen i landbrugets prisforhold, og på baggrund af dette udarbejdes prisprognoser. Viden om prisudviklingen og udviklingen i produktionsforholdene samles og formidles i form af budgetkalkuler for landbrugsprodukterne, hvilket er vigtig information for landmændene ved planlægning af den fremadrettede produktion såvel på taktisk som strategisk niveau. Risikobilledet for landbrugsbedrifterne er omfattende og komplekst. Derfor formidles der på et kvalificeret grundlag, med udgangspunkt i en risikomodel, om risici samt anbefalinger til, hvordan de pågældende risici kan styres eller reduceres på bedrifts- eller driftsgrensniveau. Erfaringerne viser, at der hurtigt kan opstå en situation såvel nationalt som internationalt, der påvirker landmændenes økonomi. Derfor foretages der analyser og beregninger af konsekvenserne af sådanne situationer. Resultaterne formidles til landmændene, så de kan vurdere situationen for egen bedrift og eventuelt iværksættenødvendige handlinger.

Effekterne af projektets aktiviteter forventes at forbedre driftsresultatet på de heltidsbedrifter, der anvender projektets resultater, med i gennemsnit 54 t. kr. pr. bedrift. Det forventes, at 40 pct. af heltidsbedrifterne vil anvenderesultaterne fra projektet. Omfanget af anvendelsen vil afhænge af virksomhedens driftsgrene.

Projektresultater:

AP 1:

Artikler bragt i danske medier i 2021 om landbrugsøkonomiske forhold i projekt 7966
I artiklerne har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.

Budgetanbefaling for mælkeprisen i 2021
Dette notat indeholder en anbefaling til mælkeprisen til budgetteringen for 2021, en kort omtale af markedet samt en omtale af forventningerne til mælkeprisen på længere sigt. Opdateret 25-02-2021

Budgetanbefaling for mælkeprisen i 2022 - udgivet oktober 2021
Notatet indeholder en anbefaling til mælkeprisen til budgetteringen for 2022, en kort omtale af markedet samt en omtale af forventningerne til mælkeprisen på længere sigt.

Facebook-video: Prisprognoser og markedsvurdering, oktober 2021
Teaser for publikation om markedsvurdering og prisprognoser

Få et overblik over landbrugets indtjening
Hvordan klarer landbrugserhvervet sig fra år til år? SEGES opgør hvert år regnskabsresultaterne fra driften i det foregående år. 

Historiske regnskabsresultater 2006-2020
Regnearket med regnskabsresultater fra 2006-2020 er opdateret i august 2021.

Prisprognose for mælk
Revurdering af markedet for mælk og prisprognose og revision af mælkeprisprognose, november 2021.

Prisprognoser, februar 2021
Vurdering af markedet for landbrugsprodukter og prisprognose på landbrugets hovedprodukter. 

Prisprognoser, oktober 2021
Vurdering af markedet for landbrugsprodukter og prisprognose på landbrugets hovedprodukter.

Regnskabsresultater for 2011-2020 
Præsentation af landbrugets regnskabsresultater i et regneark, som viser resultaterne for landbrugets indtjening i årene 2011-2020.

Revision af budgetanbefaling for mælkeprisen i 2022
Budgetanbefaling for mælkeprisen i 2022. Opdateret 24. november 2021

Webinar om markedsudsigter
Præsentation for LF-medlemmer.

Webinar: Prisprognoser og foreløbige resultater, februar 2021
Præsentation af markedsvurdering og prisprognoser samt foreløbige resultater 2020.

Webinar: Prisprognoser og markedsvurdering, oktober 2021
Præsentation af markedsvurdering og prisprognoser samt foreløbige resultater 2020.

 

AP 2:

Aktuel prisudvikling kræver ekstra omtanke ved budgettering
Prisudviklingen i efteråret 2021 generelt og på en række materialer og hjælpestoffer specifikt, herunder energi og gødning, har været stærkt stigende. 

Artikel om anvendelse og individuel tilpasning af kalkuler 
Budgetkalkulerne giver et bud på økonomien under en række gennemsnitlige forhold og forudsætninger, og tilpasning af kalkuler til egne forhold giver derfor et mere retvisende billede, særligt når forholdene på den enkelte bedrift afviger meget fra de gennemsnitlige forudsætninger.

Beregn økonomien i krydsningskvier med helt nye budgetkalkuler
Med helt nye budgetkalkuler kan du beregne, om det kan betale sig at opfede krydsningskvier eller krydsningsstude til rødt oksekød – f.eks. kombineret med naturpleje, afgræsning af ekstensive arealer eller udnyttelse af ældre landbrugsbygninger.

Budgetkalkuler
De samlede, opdaterede budgetkalkuler.

Budgetkalkuler for 2022 og 2023 i Farmtal Online
Notat på LandbrugsInfo om nye kalkuler i Farmtal Online

Forudsætning for mælkeprisen i Farmtal Online
Mælkepriserne i FTO er baseret på forudsætningerne nedenfor. De dækker over, hvad den gennemsnitlige mælkeproducent kan forvente at få pr. kg standard mælk. Forudsætninger er sammenlignet med arla-prisen.

Generelt om budgetkalkuler
Beskrivelse af formål, anvendelse og indhold af budgetkalkuler.

Normtal for omkostninger 2022
Notat om griseproducenternes normtal for 2022.

Note til prognosepriser for svin
Grisenotering svarer til den officielle ugenotering som danske slagterier afregner slagtegrise efter.  

Opdaterede budgetkalkuler tager højde for ændrede produktionsforhold
De nye opdaterede budgetkalkuler fra SEGES er, som altid, korrigeret med øje for de ændringer, der er i alle grene af landbrugsproduktionen. I år er særligt de økologiske prognoser rettet til.

Regneark med afgrødekalkule ved lavbundsjord
Eksempel på tilpassede afgrødekalkuler

Særligt om kalkuler for grovfoder
Beskrivelse af kalkuler for grovfoder – konventionel – udarbejdet september 2021

Særligt om kalkuler for konventionelt fjerkræ
Beskrivelse af kalkuler for konventionelt fjerkræ - udarbejdet september 2021

Særligt om kalkuler for konventionelle grise
Beskrivelse af kalkuler for konventionelle grise – udarbejdet september 2021

Særligt om kalkuler for konventionelt kvæg
Beskrivelse af kalkuler for konventionelt kvæg – udarbejdet september 2021

Særligt om kalkuler for salgsafgrøder
Beskrivelse af kalkuler for salgsafgrøder – konventionel – udarbejdet september 2021

Særligt om kalkuler for økologiske grise 
Beskrivelse af kalkuler for økologiske grise – udarbejdet oktober 2021

Særligt om kalkuler for økologisk kvæg
Beskrivelse af kalkuler for økologisk kvæg – udarbejdet september 2021

Vejledende grovfoderpriser for 2021-2023
Til vurdering af  økonomien på den enkelte bedrift anvendes så vidt muligt de specifikke priser og omkostninger på den enkelte bedrift. I mangel af bedre kan disse vejledende priser anvendes.

Økonomi i afgrøder og sædskifter
Opdateret version 2.1 af regnearket "Økonomi i afgrøder og sædskifter" med ajourførte priser og omkostninger fra seneste version af budgetkalkulerne.

Økonomi i afgrøder og sædskifter
Opdateret version 2.2 af regnearket "Økonomi i afgrøder og sædskifter" med ajourførte priser og omkostninger fra seneste version af budgetkalkulerne.

Økonomi i afgrøder og sædskifter
Opdateret version 2.3 af regnearket "Økonomi i afgrøder og sædskifter" med ajourførte priser og omkostninger fra seneste version af budgetkalkulerne.
 

AP 3:

Artikler bragt i danske medier i 2021 om landbrugsøkonomiske forhold i projekt 7966
I artiklerne har Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, SEGES bidraget med hhv. skriftlige og mundtlige indlæg, kommentarer og grafiske oversigter.

CAP2027
Økonomiske konsekvenser af EU's nye landbrugsreform.

Chartbook
Ejendomsmarkedet.

Det europæiske smågrisemarked 2021
Rapport om det europæiske marked for grisekød og smågrise, der er i forandring.

Hvor ligger fremtidens griseproduktion henne?
Online Indlæg om Udviklingen i den internationale griseproduktion - Netværksmøde i Danish Pig Academy, 19. november 2021

Landbrugets økonomi, finansiering og gæld, februar 2021
Landbrugets økonomiske situation med fokus på finansiering og gældsforhold samt SEGES ratingmodel.

Notat om bidragssatser
Realkreditinstitutternes bidragssatser over for landbruget i 2020.

Notat om grøn omstilling
Konsekvenser af regeringsoplæg.

Notat om grøn omstilling hele landet
Konsekvenser af grøn omstilling i hele landet.

Notat om grøn omstilling i 6 oplande
Konsekvenser af regeringsoplæg i 6 oplande.

Notat om jordprisændringer under grøn omstilling
Overvejelser vedr. konsekvenser for jordpriser under grøn omstilling i 6 oplande.

Præsentation for AgroPartner
Survey om økonomi og virksomhedsledelse i dansk landbrug.

Præsentation for Byens Ejendom
Ejendomsmarkedet, ejerformer og finansiering.

Præsentation for medlemmer af L&F
Landbrugets økonomi.

Præsentation - Grøn omstilling
Konsekvenser af regeringsoplæg til grøn omstilling.

Præsentation - Grøn omstilling i 6 oplande
Konsenvenser af regeringsoplæg i 6 oplande.

Præsentation - Grøn omstilling hele landet
Konsenvenser af grøn omstilling i hele landet.

Strukturudvikling og konkurrenceevne i international griseproduktion
Præsentation af Udviklingen i den internationale griseproduktion på Grisekongressen 2021.

Survey - Økonomi og virksomhedsledelse
Undersøgelse af praksis for økonomi og virksomhedsledelse.

Udviklingen i den internationale griseproduktion 
Fagligt Nyt - Præsentation på Scandic Bygholm Park, d. 21. september 2021.

Udsigter for landbrugets økonomi, januar 2021 
Landbrugets økonomiske situation.

AP 4:

Facebook-opslag om risikoafdækning
Opslaget i Facebook-gruppen Økonomi & Ledelse i Landbruget 26-12-21 linker til opsamlingsartikel på LI om risikostyring.

Få styr på dine risici i landbrugsvirksomheden
Hvordan bliver din økonomi, likviditet og overlevelsesevne påvirket, hvis prisen på foder stiger, hvis prisen på svinekød, mælk og korn falder, hvis renten stiger eller ejeren bliver ramt af sygdom i en længere periode? Det skal du have overblik over både praktisk og økonomisk.

Mindsk dine produktionsrisici ved at skabe en god arbejdsplads
Det er dyrt at ansætte nye medarbejdere, og derfor skal du skabe en god arbejdsplads, som gør det let at fastholde de nuværende medarbejdere.

Sådan afdækker du de menneskelige risici for dit landbrug
Hvis du ikke afdækker de menneskelige risici på din bedrift, kan det betyde store omkostninger og i enkelte tilfælde true din virksomheds overlevelse.

Sådan afdækker du din finansielle risiko i landbruget
Det er vigtigt, at du afdækker din finansielle risiko. Ellers kan du i værste fald risikere, at din rentebetaling stikker helt af, at dine afdrag tager al din likviditet og måske mere til, eller at betalinger i udenlandsk valuta bliver afregnet i et noget andet beløb i danske kroner, end du forventede, da du indgik handlen.

Sådan afdækker du din produktionsrisiko i landbruget
Har du ikke afdækket dine produktionsrisici, kan eksempelvis skader på produktionsapparatet, sygdom i besætningen eller mangel på jord betyde alvorlige tab for din virksomhed, fordi du ikke kan producere den forventede mængde varer.

Sådan afdækker du markedsrisiko for ændringer i produktpriser
Ændringer i afsætnings-, indkøbs- og jordpriser kan indebære store markedsrisici for landbrugsvirksomheder. Derfor skal du afdække risikoen i det omfang, det er muligt.

Sådan afdækker du din markedsrisiko på forsynings- og afsætningssikkerhed
Forsynings- og afsætningssikkerhed har stor betydning for din virksomheds rentabilitet, fordi det kan give store tab, hvis du pludselig ikke har afsætning for dine varer, eller du omvendt ikke kan producere det ønskede, fordi du mangler forsyninger til produktionen.

Video: Sådan afdækker jeg mine råvarepriser
Se med, når Søren Højer fortæller, hvordan han afdækker markedsrisiko for ændringer i produktpriser