Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)

Projektansvarlig: Flemming Gertz

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre en bæredygtig produktion og bedre rammevilkår for landbruget. Målet er at udvikle og demonstrere en ny lokalt baseret vandforvaltning, hvor landmanden og lokale aktører i langt højere grad end i dag får medindflydelse på vandmiljø- og indsatsplaner. Projektet forløb oprindeligt fra 2016-2019, men EU Interreg-projektets afslutning blev først udskudt til 2020 og siden til 2021.

Der ansøges Promilleafgiftsfonden for landbrug om medfinansiering til forlængelsen. Et væsentligt aspekt ved projektet er, at der indsamles erfaringer fra partnere i England, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark i forhold til at udvikle mere samskabende vandforvaltning. Der indsamles viden om forvaltningsstrukturer og værktøjer i bred forstand, der kan øge involveringsgraden. Der arbejdes med fire pilotområder ved Limfjorden, hvor der testes forskellige involverende koncepter, og der udveksles erfaringer med pilotområder i de øvrige lande. Der er oprettet et nationalt netværk, hvor bedre forvaltningsstrukturer diskuteres.

I 2020 er der etableret en national arbejdsgruppe som arbejder med at forbedre det lokale samarbejde mellem landbrug og kommuner med henblik på at optimere implementeringen af kollektive virkemidler, og dette arbejde fortsættes i 2021. Det forventes, at de erfaringer som indsamles, vil medvirke til at kvalificere de beslutninger, der tages om en fremtidig forvaltningsstruktur, som i højere grad understøtter de idéer, der ligger bag en mere helhedsorienteret lokal indsats. Dette på en måde, hvor indsats og innovation støttes via en ”bottomup” tilgang med udgangspunkt i optimering af rammevilkårene for danske landmænd. Effekten af projektet vil være lokalt tilpassede løsninger, som sikrer forbedret vandmiljø, en bæredygtig produktion og bedre rammevilkår for størstedelen af danske landmænd.

Projektresultater:

AP1

WaterCoG Partner Meeting
Præsentation fra WaterCoG Partner Meeting d. 26. april 2021

 

AP2

Ejerskab og involvering i vandplanlægning
Artikel i Vand & Jord

Fire videoer fra vandmiljøkonferencen
Videoer fra vandmiljøkonferencen 1. september 2021

Kunst og minivådområder
Avisartikel Sjællandske Nyheder

Kunst og minivådområder
Facebook-opslag

Kunst og minivådområder
Jordens talerør - en performancesamtale (lang video)

Kunst og minivådområder
Linkedin-opslag

Landbruget på vej med flere fjord-analyser
Artikel i Effektiv Landbrug

Nitrat strip demonstration
Vandmiljøkonference

N og P's forskellige påvirkning af fjorde (N- og P-begrænsning) samt kommentarer til beregning ift. tidslighed
Præsentation ved "Natur og vandmiljø i fokus", Online konference 20 april 2021

New political climate and environment deal for Danish agriculture with WaterCoG imprints
Artikel på WaterCoG website

Omtale af landbrugspakken
Artikel fra 25. oktober 2021

Omtale af vandmiljø-konference 1. september 2021
Facebook-opslag

Omtale af vandmiljø-konference 1. september 2021
Linkedin-opslag

Program ”Natur og vandmiljø i fokus”
Program fra d. 20. april 2021

Præsentation på afsluttende Watercog-konference
Program

Præsentation på afsluttende Watercog-konference
Præsentation

SEGES: Vandplaner skal være mere lokale
Artikel i LandbrugsAvisen

Succes from local catchment – based partnership in Denmark
Artikel fra d. 9. august 2021

Tema-aften om Vandområdeplaner - VP3 Nissum Fjord
Dagsorden til d. 21. juni 2021

Tema-aften om Vandområdeplaner - VP3 Nissum Fjord
Præsentation SAGRO, Holstebro d. 21. juni 2021

Vandplanlægning i Danmark bør gentænkes
Opslag på LinkedIn

Webinar om vandområdeplaner
Præsentation fra webinar d. 10. februar 2021

Årsstidernes betydning og vigtigheden af en lokal tilgang
Indlæg på konference VP3 afholdt af L&F

 

AP4

Demonstration af Nitratstrips i felten
VELAS, NordFyns kommune, Syddansk Universitet og SEGES

Mitigation measures final
Rapport

Mitigation measures final
Artikel fra 26. oktober 2021

Nitrat strips demonstration
Billeder

Nitrat strip demonstration
Workshop med landmænd 11. november 2021

Nitrat strip demonstration
Workshop med landmænd 18. november 2021

SEGES release new video about new Nitrate App
Nyhed til website

Transnational Online Workshop: Tools for improving co governance in water management
Online konference

Transnational Online Workshop: Tools for improving co governance in water management
Program

 

AP5

Analyse vedrørende Haderslev Fjord og opland
Præsentation

Analyse Kolding Fjord og opland
Præsentation

Final WaterCoG-report
Rapport

Fjord - og oplandsanalyser
Online-møde med DN

Fjord - og oplandsanalyser
Online-møde med Odense Kommune

Horsens Fjord- og oplandsanalyse
Præsentation fra møde med Horsens kommune d. 21. maj 2021

Kvælstof- og fosforkoncentrationer i udvalgte sjællandske vandløb
Rapport om vandkemi - Sjælland 

Møde oplandet Karrebæk Fjord
Agenda møde 7. januar 2021

Møde oplandet Karrebæk Fjord
Præsentation

Mødet i oplandet ved Ringkøbing Fjord
Program

Møde i oplandet ved Ringkøbing Fjord
Præsentation - Odense Fjord samarbejde.

Møde i oplandet ved Ringkøbing Fjord
Præsentation - Karakteristika ved fjord og opland.

Møde i oplandet ved Vadehavet
Billeder.

Møde i oplandet ved Vadehavet
Præsentation - Veje til en mere lokalt baseret vandforvaltning. 

Møde med Gudenåkommiteens Embedsmandsgruppe
Dagsorden til d. 12. april 2021

Møde med Gudenåkommiteens Embedsmandsgruppe
Præsentation fra møde med Gudenåkomitéens Embedsmandsgruppe d. 12. april 2021

Møde med LF Østjylland
Præsentation fra møde med LF Østjylland d. 22. marts 2021

Møde vedr. samarbejde om Limfjorden
Dagsorden

Møde vedr. samarbejde om Limfjorden
Præsentation fra møde d. 17. marts 2021

Ny pilot Aabenraa og Flensborg fjorde
Præsentation fra d. 15. juni 2021, LandboSyd

Præsentation af rapport fra national arbejdsgruppe under Styregruppe for kollektive virkemidler
Præsentation fra møde i oplandsprojektet d. 11. marts 2021

Samarbejdsmøde Odense Fjord
Dagsorden

Styregruppemøde Sund Vejle Fjord
Dagsorden

Styregruppemøde Sund Vejle Fjord
Præsentation fra styregruppemøde d. 1. marts 2021

Teknikermøde Sund Vejle Fjord
Præsentation fra møde med teknikergruppe "Sund Vejle Fjord" d. 15. marts 2021

VOS Styregruppe Vandoplandsplan Lillebælt/Jylland
Præsentation med VOS Lillebælt Jylland, Sønderborg d. 10. juni 2021

Workshop vedrørende Limfjord
Præsentation vedr. næringsstoffer, klorofyl, CTD og opland

 

AP7

Præsentation på afsluttende WaterDrive konference
Præsentation

Præsentation på afsluttende WaterDrive konference
Program