Videreudvikling og optimering af målrettede dræn- og lavbundsvirkemidler

Projektansvarlig: Irene Asta Wiborg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at muliggøre en realisering af det uudnyttede kvælstofpotentiale på 7.500 ton N pr. år ved nye eller optimerede dræn- og lavbundsvirkemidler samt at kvantificere den afledte fosforeffekt. Målet er at udvikle og dokumentere NP-effekten af nye og optimerede dræn- og lavbundsvirkemidler, herunder kortlægge det nationale potentiale samt udvikle og demonstrere nyt rådgivningsværktøj.

Aktiviteter: (i) Videreudvikle koncepter for omkostningseffektive drænvirkemidler via et stærkt tværdisciplinært innovationsnetværk der inddrager nationale og internationale aktører, (ii) feltmonitering af fem N- og P-drænvirkemidler etableret i regi af ”Innovationsplatform for drænvirkemidler 2019”, (iii) forbedre implementerings grundlaget for den målrettede drænvirkemiddelsindsats, (iv) udvikle vejledning og rådgivningsværktøj til afbrudte dræn som nyt dræn-/lavbundsvirkemiddel, (v) og evaluere strategi til vurdering af risiko for P-tab ved vådområdeprojekter samt konkretisere forslag til tiltag, der kan minimere risikoen for tab af P ved realisering af vådområdeprojekter.

Effekter: Øge kvælstofeffekten af den nationale mini-vådområde indsats fra 900 til 1.800 ton N pr. år ved udgangen af 2021. Med udgangen af 2023 vil projektet bidrage til en realisering af det fulde potentiale på 7.500 ton Npr. år, samt en kvantificering af afledte effekter på fosfor og drivhusgasemissioner.

Projektresultater:

  

AP2

Increase of constructed wetlands efficiency by adding bacteria
Erhversprojekt Aarhus Universitet.

Innovationsmøde om fosforfilter
Dagsorden for mødet den 13. april.

Innovationsworkshop om fosforfilter i felten
Programmet for dagen - 6. maj.

Studietur til Belgien i regi af NuReDrain
Program for turen.

Studietur til Belgien i regi af NuReDrain
Præsentationen - Danish innovation and development of drain filter solutions.

MVO-drænfilter løsninger og aktiviteter med AU
Dagsorden for mødet den 12. oktober.

MVO-drænfilter løsninger og aktiviteter med AU
Præsentation til mødet den 12. oktober.

Studietur til Belgien i regi af NuReDrain
Notat.

Workshop med feltbesigtigelse af forsøg med nye og optimerede drænvirkemidler
Programmet for dagen den 12. februar.

 

AP3

About smaller and bigger kidneys: Riparian zones as nutrient buffers ind Denmark
Abstract til SWS konferencen den 17. juni 2021.

About smaller and bigger kidneys: Riparian zones as nutrient buffers ind Denmark
Programmet til SWS konferencen den 17 juni 2021.

About smaller and bigger kidneys: Riparian zones as nutrient buffers ind Denmark
Præsentation den 17. juni på SWS konferencen.

Effektivisering af minivådområder og udvikling af nye mulige drænvirkemidler 
Dansk landbrug skal realisere en kvælstofreduktion på 10.800 ton inden 2027. Derfor arbejder SEGES med at forøge de nuværende drænvirkemidlers effektivitet samt udvikle nye højeffektive drænvirkemidler, hvor det er ambitionen, at de bliver godkendt i den nærmeste fremtid.

Environmental measures and the catchment officers in Denmark
Præsentation til Waterdrive-møde den 21. juni.

Fosforfilter- et muligt fremtidigt drænvirkemiddel?
Det samlede fosfortab fra danske landbrug blev i 2020 estimeret til omtrent 683 ton pr. år af Aarhus Universitet i rapporten "Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark". Heraf udgør fosfortransporten via dræn 162 ton om året. Som følge af dette forventes det, at netop reguleringen af fosfor vil få særlig opmærksomhed i 3-generations vandplanerne. Derfor tester SEGES forskellige fosforfiltre, som har potentielle til at blive fremtidige drænvirkemiddel, der effektivt kan begrænse fosfortabet.

Implementing surface flow constructed wetlands in Denmark using a new layout design
Abstract til SWS konferencen den 17. juni.

Implementing surface flow constructed wetlands in Denmark using a new layout design  
Præsentation den 17. juni på SWS konferencen.

Minivådområder – foreløbige resultater
Rapport.

Saturated and integrated buffer zones as novel drainage mitigation measures in Denmark
Abstract til INTECOL 2021 online konference.

Saturated and integrated buffer zones as novel drainage mitigation measures in Denmark
Programmet til INTECOL 2021 online konference.

Saturated and integrated buffer zones as novel drainage mitigation measures in Denmark
Præsentation på INTECOL 2021 online konference.

Saturated Buffer Zones – Preliminary results
Rapport.

Sediment and reactive filter to remove particulate and dissolved phosphates: case study Denmark
Program til NuReDrain Final Conference Webinar.

Sediment and reactive filter to remove particulate and dissolved phosphates: case study Denmark
Præsentation af på NuReDrain Final Conference Webinar.

Test of compact drainage filter system for phosphorus
Rapport.

Videreudvikling og optimering af målrettede dræn og lavbundsvirkemidler
Programmet til Oplandskonsulentdag den 30. september 2021.

Videreudvikling og optimering af målrettede dræn og lavbundsvirkemidler
Præsentation til Oplandskonsulentdag den 30. september 2021.

 

AP4

Afbrudte dræn: Vejledning
Vejlednings- og beslutningsværktøj til implementering af afbrudte dræn. Det beskrives hvordan visse områder egner sig godt til dette virkemiddel, og hvordan strømnignsvejene har stor betydning for virkemidlets effekt. UDKAST.

Dræn og lavbundsvirkemidlers klimaeffekter
Notat.

Fosforrisikovurderinger og virkemidler ved vådområdeprojekter
Hvordan vurderes det potentielle fosfortab fra lavbundsprojekter, og hvordan håndteres eventuelle fosfor-risici? Denne artikel gennemgår udfordringerne ved den gamle vurderingsstrategi, og hvilke ændringer, der arbejdes på i fremtiden med fokus på afværgeforanstaltninger.

 

AP5

Drænvirkemidlers vandkvalitet - ilt og temperatur
Artikel til Vand & Jord (nr. 2 i 2022).

Drænvirkemidlers vandkvalitet - ilt og temperatur
Webkortløsning til oversigt over målesteder og deling af resultater.

Implementering af virkemidlet ”Afbrydning af dræn” (små vådområder)
Vurdering af mulighederne for at gennemføre projekter med afbrydning af dræn i små vådområder under eksisterende tilskudsordninger som alternativ til etablering af minivådområder

Offentlige tilgængelige drænkort i Danmark
Beslutningsværktøj

Webinar om drænvirkemidler vandkvalitet - ilt og temperatur
Dagsorden.

Webinar om drænvirkemidler vandkvalitet - ilt og temperatur
Præsentation. 

 

AP6

Forsøg med bakterier i minivådområde: SoMe opslag
Et forsøg med naturlige bakterier skal undersøge, om effekten af minivådområder kan optimeres i vinterhalvåret.

Forsøg med bakterier i minivådområde: Video på seges.tv
Et forsøg med naturlige bakterier skal undersøge, om effekten af minivådområder kan optimeres i vinterhalvåret.

GIS-tools for catchment based approach and nutrient management
Programmet for internationale online konference den 14. september 2021.

GIS-tools for catchment based approach and nutrient management
Præsentation på international online konference den 14. september 2021.

Lær af andre landmænds erfaringer med minivådområder
Artiklen sammenfatter generelle råd og essensen af 12 landmænds erfaringer. Få gode råd til minivådområdets placering, håndtering af overskudsjord, vedligehold af minivådområdet samt valg af pumpe.

Ny platform for drænvirkemidler
Kvælstofeffekten af konkrete drænvirkemidler i hele landet bliver nu synliggjort på nyudviklet, digital platform.

Ny platform viser effekten af drænvirkemidler
Over 100 drænvirkemidler er etableret i Danmark siden 2010, og der kommer hele tiden flere til. Landmændenes store indsats bliver nu synliggjort igennem en nyudviklet, digital platform, som viser de konkrete drænvirkemidler rundt om i landet og deres samlede bidrag til det nationale kvælstofreduktionsmål.

Samtykkeerklæring til digital platform for drænvirkemidler
Samtykkedokument.

Status på opdatering af platform for drænvirkemidler
Statusnotat.