Så aktuel viden i planteproduktionen

Projektansvarlig: Mia Sørensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er at opretholde danske landmænds stærke konkurrence position i forhold til at drive en produktion, som er solid økonomisk, kvalitets- og miljømæssigt. Målet er, at landmanden til alle tider kan træffe sine praksisnære og strategiske beslutninger på det mest opdaterede faglige grundlag. Projektets aktiviteter centrerer sig om formidling af tidsmæssigt aktuel viden, når der er brug for den i marken, og faglig aktuel, så det er den nyeste og mest opdaterede viden. Selve formidlingsaktiviteterne understøttes naturligt af vidensindsamling og bearbejdning af viden. Aktiviteterne er delt op emnemæssigt, men udføres i praksis, så de støtter op om hinanden på tværs. I arbejdspakke (AP) 1 og 2 fokuseres på den helt praksisnære og tidsaktuelle formidling henvendt henholdsvis til planteavl generelt og til grovfoderproduktionen. Der er et stort fokus på managementmæssig timing og tilpasning til den aktuelle vejrsituation samt til sygdoms- og skadedyrssituationen. I AP 3 behandles produktionsøkonomiske forhold med det formål både at danne grundlag for langsigtede strategiske beslutninger og for de kortsigtede tvunget af uforudsete omstændigheder. AP 4 formidler regel- og rammebetingelsesområdet med fokus på at nedbryde kompleksiteten og give det bedst mulige grundlag for at være på forkant i forhold til frister, samt nye og kommende regler. I AP 5 leveres der som pilot-test et unikt varslingssystem, hvor tids- og stedsaktuel information om sygdoms- og skadedyrssituationen sender målrettet ud til bedrifterne baseret på afgrøde og område. Når den mest aktuelle viden stilles lettilgængeligt til rådighed for landmænd og rådgivere, er resultatet en kontinuertimplementering af det bedst mulige vidensgrundlag og dermed en fortsat frontposition indenfor effektiv og bæredygtig produktion, hvilket forventes at have en gavnlig effekt på landbrugets bruttofaktorindkomst.

Projektresultater:

Afinto (prydplanter og havefrø)
Afinto er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthuse, i planteskolekulturer og prydplanter på friland samt i havefrø til frøavl.

Angreb af havrerødsot i vintersæd
Der er flere meldinger om angreb.

Angreb af havreål i vårsæd
Der er fundet angreb i nogle havremarker.

Angreb af jordbåren virus i hvede
Angreb er fundet på 3 ejendomme.

Anvendelse af vækstreguleringsmidlet Medax Max til splitbehandling i vårhvede og vårbyg
Miljøstyrelsen har givet godkendelse til maksimalt to behandlinger med Medax Max (Reg. nr. 19-224) i vårhvede og vårbyg. 

Anvendte bejdsemidler i raps til sæson 2021-2022
Midlerne har kun begrænset effekt mod rapsjordlopper.

Avaunt og Steward (forbud)
Skadedyrsmidlerne Avaunt og Steward på vej til forbud.

Baggrund for kvælstofprognosen 2021
Tørre forhold i vinterhalvåret betyder, at der er mere mineralsk kvælstof i jorden end normalt. Behovet for kvælstof i foråret 2021 er derfor mindre end normalt.

Balaya skal bruges målrettet mod Septoria i hvede
Artikel i MARK 5, Månedens forsøg.

Bekæmpelse af aksfusarium i hvede og triticale
Hvis en sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres inden for de cirka otte dage, hvor hveden blomstrer.

Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps
Der er kun to midler med hver sin virkemekanisme til rådighed, og der vurderes ikke at være den store forskel på midlerne. Avaunt 150 EC eller Mavrik anbefales.

Bekæmpelse af stankelbenlarver
Det er kun muligt at bekæmpe larver af stankelben i efteråret.

Bekæmpelse af ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.

Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps
Grundet bejdsning med midler med svag effekt mod rapsjordlopper er det yderst vigtigt at være opmærksom på evt. tidlige angreb straks fra begyndende fremspiring.

Bekæmpelsestærskler for skadedyr
Dyrkningsvejledning. Vurder ud fra bekæmpelsestærsklerne behovet for at bekæmpe skadedyr.

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn
Dyrkningsvejledning. Vurder ud fra bekæmpelsestærsklerne behovet for at bekæmpe svampesygdomme i korn.

Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger
Regnearksprogram til beregning af kvælstofbehov ud fra N-min og N-min ud fra laboratorieanalyser. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.

Beskyttelse af traktorføreren mod sprøjte- og bejdsemidler
Ved sprøjtning og anvendelse af visse bejdsemidler, anbefales beskyttelse af traktorføreren med egnede kabinefiltre til eftermontage på maskinen.

Beskæringsprofil, DMS 
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Biologiske produkter med Pythium godkendt til svampebekæmpelse
Produkterne er godkendt mod svampesygdomme i korn og raps hhv. roer og rødbeder hhv. kartofler.

Blanding af bor-produkter med ukrudtsmidler til majs
Der er mulighed for at lave tankblandinger med bormidler, sammen med de gængse ukrudtsmidler til majs.

Breve om tilmelding til Register for Gødningsregnskab
1. august 2020 trådte der nye regler i kraft i forhold til hvornår man er pligtig til at være tilmeldt Register for gødningsregnskab. Landbrugsstyrelsen sender nu breve til de landbrugsvirksomheder de mener skal tilmeldes. Se brevet der udsendes.

Brug jordbearbejdning strategisk mod græsukrudt
Artikel i MARK 10, Råd og Viden.

Bygfluer i vintersæd
Vintersæd skades sjældent, men forårssået vårhvede kan skades senere. Angrebene i vintersæd vurderes i år at være mere udbredte end i tidligere år.

Centium 36 CS - godkendelse udvidet til at omfatte bederoer og rødbeder
Den regulære godkendelse af ukrudtsmidlet Centium 36 CS omfatter nu bederoer og rødbeder.

Comet Pro er godkendt mod bladsvampe i bederoer på friland i 2021
Den mindre anvendelse er kun gældende i 2021. BASF oplyser, at de i efteråret 2021 ansøger om en udvidet godkendelse for Comet Pro til brug i bederoer.

Comet Pro er godkendt til brug i mindre mængder mod svampesygdomme i rødbede og asparges
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Comet Pro (reg. nr.19-184) mod svampesygdomme i rødbede og asparges på friland.

De anbefalede frøblandinger til græsmarker
I artiklen beskrives de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder.

Der er kommet nye triazolregler
Reglerne gælder for tre triazoler og gælder også for bejdsemidler med triazolerne. En tidlig anvendelse tæller hårdest. Reglerne vil først slå fuldt igennem i sæson 2023.

Det er ikke nødvendigt at så hybridvinterbyg tidligt
Artikel i MARK 7, Månedens forsøg.

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Præsentation på webinar den 23. september 2021

Dispensation for forbud mod jordbearbejdning ved angreb af aksløberens larve
Hvis man anmelder angreb af aksløberens larve til Landbrugsstyrelsen, kan man foretage jordbearbejdning efter høst på de angrebne arealer, hvor der skal etableres forårssåede afgrøder.

Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i nordmannsgran i 2021
Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55)
som vækstreguleringsmiddel i nordmannsgran til juletræer, i perioden 1. maj -
1. august 2021. Tilladelse til opbevaring af Pomoxon Extra bortfalder den 1. august 2021.

Dispensation til anvendelse af vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra i æbler og pærer i 2021
Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Pomoxon Extra (Reg. nr. 347-55)
som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer, i perioderne 20. april 2021 til 8. juli 2021 og 1. august 2021 til 9. september 2021.

Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho WS 70
Nordic Sugar har igen ansøgt om dispensation til bejdsning af roer mod skadedyr med Gaucho WS 70. Miljøstyrelsen oplyser, at dispensationen netop er givet. Der er givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021.

Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2021 for 1. sprøjtning før 1. juni.

DNA test til at fastlægge smitte med Septoria i hvede
Metoden testes i bl.a. landsforsøg i 2021.

Dyrkning af kløvergræs fra A-Z
Gennemgang af dyrkningsanbefalinger for dyrkning af kløvergræs.

Dyrkningsvejledning for havre
Havre er en god forfrugt og dyrkes til foder og gryn til konsum.

Dyrkningsvejledning for triticale
Triticale dyrkes normalt til foderkorn. Arealet med triticale udgjorde i gennemsnit af 2016-2020 ca. 8.000 ha.

Dyrkningsvejledning for vinterbyg
Vinterbyg dyrkes især til foderkorn. Med en tidlig høst giver vinterbyg en spredning af arbejdsindsatsen i en travl periode. I sædskiftet giver den tidlige høst af vinterbyg mulighed for rettidig såning af vinterraps.

Dyrkningsvejledning for vinterhvede
Vinterhvede dyrkes til foder eller brødkorn og er arealmæssigt en af de vigtigste afgrøder i Danmark. Vinterhvede betaler for et godt sædskifte og du kan optimere udbytte og kvalitet gennem målrettet sortsvalg, gødskning, planteværn og håndtering ved høst.
 
Dyrkningsvejledning for vinterrug
Vinterrug dyrkes til foder eller brødkorn, og er generelt en meget dyrkningssikker afgrøde på grund af gode overvintringsegenskaber og dens nøjsomme natur.
 
Dyrkningsvejledning for vårbyg
Vårbyg er den største kornafgrøde i Danmark og har en høj dyrkningssikkerhed. Vårbyg dyrkes både i renbestand og som dæksæd for udlæg af en række afgrøder.
 
Dyrkningsvejledning for vårhvede
Arealet med vårhvede udgjorde i gennemsnit af 2016-2020 ca. 19.000 hektar. Dyrkning af vårhvede har normalt til formål at producere brødkorn. Vårhveden modner senere og er mere stivstrået end f.eks. vårbyg.

Effekt af svampemidler i korn
Oversigten over de godkendte svampemidlers effekt mod sygdomme i korn er opdateret på baggrund af årets forsøg.

En vej til CO2-neutralt landbrug i Danmark
World Resources Institute har i maj 2021 udgivet en rapport der anviser en række forslag til, hvordan den danske landbrugsproduktion kan blive CO2-neutral. Her er gengivet en del af rapporten vedr. Carbon Opportunity Cost.

Energiforbruget ved tørring af afgrøder
Energiforbruget ved tørring kan beregnes ved udregning af kg fordampet vand.

Ensilering af crimpet korn kan erstatte propionsyre
Propionsyrekonservering af crimpet korn har været bredt anvendt i kvægbruget. I 2021 er der problemer med tilgængeligheden af propionsyre. Derfor vil mange kvægbrugere blive tvunget til enten at eksperimentere med alternative syreblandinger til konservering af korn eller vælge en anden metode.

Er der penge i den økologiske planteavl?
Indlæg for økologiske rådgivere.

Er dine bremser klar til 2022 lovgivningen
Fra 2022 skal alle påhængskøretøjer, som bugserede såmaskiner og vogne, være typegodkendt.

ERFA-gruppemøde med grovfoderkonsulenter
Program for erfamøde med grovfoderkonsulenter d. 21. september 2021 ved majsforsøg.

ERFA-gruppemøde med landmænd
Gødningsfaglige emner formidlet til 10 landmænd fra Nordjylland.

Etablering af roer til foder og bioenergi
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på opharvningen før såning.

Erfaringer med pløjefri etablering af majs til helsæd på lerjord
Pløjefri etablering af majs (harvet) er udbredt på de lettere jordtyper. På svær jord kan det være en større udfordring.

European Grassland Federation (EGF) afholder 21. symposium online d. 17.-19. maj
Konferencen har fokus på teknologier til remote sensing til bestemmelse af biomasse, foderkvalitet og biodiversitet. Tilmeldingsfrist til reduceret gebyr er 19. marts.

Evaluering af CropNote
Evaluering af CropNote, ved at sende besked ud i CropNote og senere sende et spørgeskema til samme gruppe. Spørgeskemaet afdækker, rækkevidden af beskeden og spørger ind til den efterfølgende adfærd. Til sidst spørger det ind til hvordan det kan forbedres.

FAQ om håndtering af minkgylle fra COVID-19 smittede minkbesætninger
Krav til håndtering af minkgylle fra COVID smittede minkbesætninger har affødt en række afklarende spørgsmål, som SEGES har afklaret hos bl.a. Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Spørgsmål og svar er anført i artiklen.

Fem ting du skal vide om forpagtningspriser
En overordnet beskrivelse af de faktorer der påvirker forpagtningspriserne ud fra driftsgrenen, landsdelen, jordboniteten og en række andre driftsspecifikke faktorer. Artiklen er udgivet i Magasinet MARK.

Film: Græsukrudt: Sådan bekæmper du i juni - og undgår spredning
Undgå at græsukrudt spreder sig til hele marken.  Carsten Fabricius, landskonsulent i planteværn, fortæller her, hvordan du bekæmper i juni. 

Film: Spot gylletankene i dit nærområde
Få lynhurtigt et overblik over gylletankene i en radius af 10 km fra din ejendom. En ny funktion i landmand.dk gør det nemt at få det store overblik over, hvor du måske kan få lov at lagre gylle, mens du venter på farbare marker.

Flexity er godkendt til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Flexity til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat, peberfrugt og aubergine i åbne væksthuse.

Flexity er godkendt mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.

Floramite 249 SC (jordbær)
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Floramite 240 SC (558-5) mod spindemider i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse, med en maksimal dosering på 0,6 l/ha.

Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd
Fra 13. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus.

Forebyggelse og bekæmpelse af snegle
Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse tidligt, hvis der skal opnås en god bekæmpelse. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt.

Forlængelse af dispensation til at anvende flydende kunstgødning
Miljøstyrelsen har  forlænget en midlertidig dispensation frem til 1. august 2022 til anvendelse af flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System Aps.

Forlænget frist for udbringning af flydende husdyrgødning og affald i 2021
En våd sommer og efterår kan udløse en forlængelse af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning til vinterraps og fodergræs. I 2021 er fristen allerede forlænge i ni kommuner, og en håndfuld vil formentlig følge efter i denne uge.

Forårstjek af græsmarken
Inden gødskning er det vigtigt at vurdere plantebestanden i græsmarken kristisk.

Følg flyvningen af hvedegalmyg, opdatering
Landmænd som dyrker meget hvede kan selv sætte fermonfælder op i modtagelige sorter og følge forekomster af hvedegalmyg. Flere sorter er resistente. Husk også fælder i vårhvede.

Følg forekomsten af bladribbesnudebiller i vinterraps, opdatering
De første registreringer i ca. 30 vinterrapsmarker kan ses fra 8. marts. Bekæmpelse anbefales kun ved fangster over tærsklen i egne fangbakker og samtidig relativ høje temperaturer.

Få dit ukrudt testet for resistens
Du kan få testet ukrudtsfrø for resistens ved at høste dem og sende dem til Agrolab. Betaling afhænger af antallet af ukrudtsmidler, der skal testes for.

Få et overblik over de væsentligste ændringer til gødskningsreglerne 2021/22
Ændringerne i gødskningsreglerne indebærer bl.a. skærpede udnyttelseskrav for fjerkrægødning og spildevandsslam og det bliver muligt at gøre brug af type 2 korrektion ved overtagelse af virksomhed.

Gebyr på ansøgning om kvægundtagelse
LBST har indført nyt gebyr på kvægundtagelsen. Desuden skærpede krav til jordprøver.

Gennemgang af ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder i planperioden 2021/2022
Der er kommet to nye alternativer til efterafgrøder, nemlig præcisionslandbrug og efterafgrødeblandinger med op til 25 pct. kvælstoffikserende arter. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2021.

Gik du glip af webinaret "Godt at vide om indberetning af efterafgrøder"?
Se eller gense indlæggene fra webinaret som SEGES Regelteam afholdt torsdag 19. august 2021.

Godkendelsen for svampemidlet Comet Pro er udvidet til sukkerroer
Miljøstyrelsen meddeler, at aktivstoffet indoxacarb ikke bliver fornyet i EU. Aktivstoffet indgår i skadedyrs-midlerne Avaunt 150 EC og Steward 30 WG. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse af midlerne er fastsat til den 19. september 2022. 

Graduering af udsædsmængden - på den nemme måde
SEGES har udviklet en model for graduering af udsædsmængden, som er tilgængelig i CropManager. Udgangspunktet er multispektrale (NDVI) billeder taget med satellit. Du får mest ud af at justere udsædsmængden hvis der er en vis variation i marken.

Graduering af udsæd: sådan opnår du fordelene - video
Vi fortæller i denne video, hvordan du graduerer udsæd, så det kan blive en fordel for dig.

Greteg Star
Syngenta har netop fået godkendt produktet Greteg Star, der er et parallelprodukt til Amistar Gold. De to produkter er således identiske.

Grovfoderdag for landmænd
Markvandring for landmænd på Fyn og Østjylland med fokus på blandt andet bæredygtig majsdyrkning.

Grovfoderekskursion 2021
Optagelser på SEGES TV af dagens præsentationer 

Grovfoderekskursion – sæt kryds den 10. juni 2021
Årets Grovfoderekskursion, som arrangeres på vegne af Specialudvalget for Græs og Grovfoder, holdes i år hos to sønderjyske landmænd, som bor i Ribe-området.

Grovfoderkvalitet og fodring af malkekøer
Gennemgang af grovfoderkvalitet og fodring af malkekøer.

Grovfoderpriser og vurdering af alternative grovfodersystemer
Gennemgang af forskelle i grovfoderpriser og introduktion til beregning i FMS-foderforsyning.

Gylle til vårsæd
Gylle kan udbringes til vårsæd før såning eller efter fremspiring. Valget har indvirkning på den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også indflydelse på kvælstofudnyttelsen af den udbragte gylle. Dette er nærmere beskrevet i det følgende.

Gå på jagt efter væselhale og sprøjt dem ned
Artikel i MARK 1, 2021, Råd & Viden

Havrepletbakteriose i havre
Angreb ses oftest på enkeltplanter, men kan også optræde i små pletter. Fugtigt og køligt vejr fremmer angreb. Angrebene kan ofte gå i sig selv igen.

Hold øje med angreb af snegle i 2021
Første melding om angreb i vinterraps er modtaget. Vær derfor obs. på snegle

Hold øje med lys bladplet, opdatering
Lys bladplet er i de fleste år ikke noget problem, men bekæmpelse kan være aktuel i visse år og marker. Bekæmpelse anbefales ved 5 procent angrebne planter fra begyndende strækning primo marts, men kun såfremt der er vækst i planterne.

Husk at gylle ikke må udbringes på frossen og snedækket jord
Fra 1. februar må der igen udbringes husdyrgødning, men ved de nuværende vinterlige forhold er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må udbringes husdyrgødning på frossen og snedækket jord.

Husk dokumentation ved sprøjtning med prosulfocarb og langs vandløb eller § 3-områder
Ved sprøjtning med prosulfocarbmidler og med midler, som har afstandskrav til vandmiljø og § 3 områder, er der krav om at registrere den anvendte sprøjteteknik.

Hvedesorters modtagelighed for aksfusarium 2021
En række hvedesorters modtagelighed mod aksfusarium er igen i år undersøgt ved AU- Flakkebjerg via kunstig smitte. Resultaterne vises.

Hvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR) 2021
Sorterne Pondus, Informer og Rembrandt var mindst modtagelige.

Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan placering af gødning være aktuelt.

Høst af kernemajs
Film, der bl.a. søger at svare på om kernemajs kan erstatte kolbemajs i foderrationen, og hvilken indflydelse det har på bundlinien. 

Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe og korrekt indstillet, så alle blade bliver eksakt finsnittet. Vær omhyggelig med udlægning og komprimering i tynde lag i lageret.

Indledning til demonstration af forpagtningsværktøj
Som indledning til demonstration af opdateret forpagtningsværktøj omtales primært resultatet af en dataanlyse der danner baggrund for ny funktionalitet, benchmarking.

In-line NIR
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Insektmidlet Mainspring godkendt i lukkede væksthuse
Der er tale om et nyt aktivstof.

Invitation til grovfodertur på Bornholm
Program for grovfodertur med indlæg fra SEGES.

Klima og planteproduktion
Oplæg om drivhusgasemissioner fra marken og virkermidler til reduktion af emissioner.

Klimagevinster ved biogas - hvem kan godskrives hvad?
Oplæg om klimaeffekt ved afgasning af landbrugsprodukter. Afgasning af landbrugsprodukter er et af landbruges mest effektive klimavirkemidler. Men der er mange opgørelsesmetoder og effekter, der tæller med i flere forskellige systemer. I denne præsentation gives et overblik over effekterne og hvordan de kan anvendes.

Knækkefodsyge i vintersæd, opdatering
En effektiv bekæmpelse er ikke mulig med de til rådighed værende midler. Der er sjældent behov for bekæmpelse.

Kornsorternes modtagelighed for bladsvampe er opdateret i SortInfo
Flere sorter har skiftet modtagelighedsgruppe for en eller flere sygdomme. Se de nye data i SortInfo.

Kontrol med ringanalyser af gylle i 2021
Rapport om kontrol med ringanalyser af gylle i 2021.

Kort over indsatsbehov for målrettede efterafgrøder i 2022
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort kort over områder, der er omfattet af indsatsbehov i den målrettede kvælstofregulering i 2022. Det samlede indsatsbehov svarer til ca. 373.468 ha målrettede efterafgrøder, der skal sikre en kvælstofindsats på 3.514 ton N.

Kransskimmel i vinterraps
Tjek markerne for evt. angreb, så sædskiftet kan justeres

Landbrugsstyrelsen afmelder virksomheder fra Register for Gødningsregnskab
Udmelding af bedrfiter som er frivilligt tilmelt Register for Gødningregnskab betyder, at virksomheder skal tilmelde sig igen i løbet af den kommende planperiode, hvis man opfylder kravene til at være frivillig tilmeldt.

Landbrugsstyrelsen: Krav om ca. 17.200 ha obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2021
Se kort over de 37 kystvandoplande, der forventes at få krav om obligatoriske efterafgrøder. Landbrugsstyrelsen forventer at sende bekendtgørelsen i høring i uge 26.

Landmand.dk: Følg status på ansøgning af Målrettede Efterafgrøder 2021
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser status på ansøgning af målrettede efterafgrøder 2021 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i. Kortet vil blive opdateret hver tirsdag frem til 16. april 2021.

Lempede krav til kalkning af minkgylle
Fødevarestyrelsen har besluttet, at der ikke stilles krav om kalkning eller anden hygiejnisering af minkgylle fra COVID-19 inficerede besætninger, hvis gyllen henstår i gyllebeholderen til efter 31. maj 2021.

Lentagran 46 WP - godkendelse udvidet til at omfatte ærter
Godkendelsen af ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP omfatter nu ærter til modenhed samt grønne ærter med eller uden bælg.

Love og regler for traktorer og landbrugsmaskiner
E-bogen giver dig svar på de mest relevante spørgsmål om de regler vores landbrugskøretøjer skal overholde ved kørsel på offentlig vej.

Lovgivning om maskintransport med traktor
Denne artikel afklarer, hvornår et landbrug lovligt kan transportere maskiner med en godkendt traktor med en uregistreret vogn, og hvornår transporten overgår til særtransportforordningen med tilhørende krav.

Majsdag for landmænd, Bramming
Markvandring for landmænd i Sydvestjylland med fokus på blandt andet bæredygtig majsdyrkning.

Majsdag for landmænd, Holstebro
Markvandring for landmænd i Nordvestjylland med fokus på blandt andet bæredygtig majsdyrkning.

Majsmarker med dårlig fremspiring bedes indberettet
Monitering af majsmarker med dårlig fremspiring fortsætter i 2021. Moniteringen giver mulighed for at få kendskab til dårlige frøpartier, og den kan bidrage til at forbedre frøkvaliteten i majs.

Manganmangel i landbrugsafgrøder
Dette er en vejledning om mangan, hvor du kan læse mere generelt om mangan som mikronæringsstof. F.eks. under hvilke forhold der er risiko for manganmangel, om symptomerne på mangel i forskellige afgrøder og konstatering af behov samt gødskningsstrategi.

Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Da udbringningen af husdyrgødning indtil videre er forhindret af frost og sne, kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand.dk kan du nu se alle gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom.

Maskinomkostninger i salgsafgrøder
Artikel i MARK 7, 2021, økonomi.

Max 17% råprotein  
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe.

Med luftsprøjter får du flere sprøjtetimer
Artikel i MARK 12, Råd og Viden.

Meldrøjer i rug - sortsforskelle 2021
Aarhus Universitet har smittet en række rugsorter med meldrøjer og set på sorternes modtagelighed.

Mikronæringsstoffer - hvor det lønner sig
Det er kun sjældent at brug af bredspektrede mikronæringsstoffer betaler sig. Men hvor der rent faktisk er mangel, skal det afhjælpes. 

Miljøstyrelsen har foretaget en forlængelse af MABautorisationer
Miljøstyrelsen har på grund af COVID-19 besluttet at forlænge MAB-autorisationer og gyldighed af sprøjtecertifikater (S1) og hånd- og rygsprøjtecertifikater (S2) frem til 30. juni 2021.

Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2021
Ud af 21 prøver kunne der påvises DON i 9 prøver og i alle prøver under grænseværdien. ZEA blev kun påvist i 6 prøver og i et tilfælde over grænseværdien. 14 marker var pløjet, og 7 marker var upløjet med forfrugt vinterraps/hestebønner.

Monitering af majsmarker med mangelfuld plantebestand
Indtil 3. juni er kun indberettet én majsmark med mangelfuld plantebestand. Det drejer sig om en mark, hvor frøene er ædt af råger på trods af, at frøene er bejdset med et middel, som, iføl-ge firmaet, modvirker, at fugle æder frøene.

Monitering af skulpesnudebiller og snyltehvepse under blomstring i vinterraps
I samarbejde med de lokale forsøgsenheder (LFE), Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU) er det i 6 Landsforsøg i 2021 undersøgt, hvor let det er at fastlægge angrebsgraden af skulpesnudebiller under blomstring.

Movento SC 100 (havefrø, vårraps, sennep, olieræddike)
Skadedyrsmidlet Movento SC 100 (18-549) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø, vårraps, sen-nep og olieræddike til frøproduktion på friland.

Movento SC100 (Kål)
Godkendelse til mindre anvendelse af Movento SC100 mod insekter i kål.

Muligheder for bekæmpelse af skadedyr i efterafgrøder af olieræddike og sennep
Bekæmpelse er kun tilladt i visse typer af efterafgrøder, og der er et begrænset antal midler til rådighed.

Mulighed for erstatning for tab af kvælstof ved hygiejnisering af minkgylle
Kopenhagen Fur oplyser, at de har fået oplyst fra Fødevarestyrelsen, at minkavlere, der hygiejniserer minkgylle ved kalkning, kan søge om økonomisk kompensation for mistet kvælstof.

Møde med landbrugsstyrelsen om kontrolrapporter for krydsoverensstemmelse med beregning af N/P forholdet i husdyrgødning
Konklusionen på mødet blev, at det er i orden at have afvigende N/P-forhold i husdyrgødning, men det skal kunne dokumenteres enten ved analyser eller lageropgørelser, når der afviges fra normproduktionen.

Nissorun 250 SC (prydplanter, planteskolekulturer og jordbær)
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Flexity (19-166) mod meldug i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse. 

Ny bakteriesygdom med over 300 afgrødeværter breder sig i Sydeuropa

Nye regler for gødskning af vintersæd om efteråret
Artikel i MARK 9, Råd & Viden

Nye regler for, hvornår fast husdyrgødning må udbringes
Reglerne for hvornår fast organisk gødning må udbringes er ændret. De nye regler betyder, at det normalt ikke længere vil være muligt at tilføre fast organisk gødning til vintersæd i efteråret. Reglerne gælder dog først fra 1. november 2021.

Nye regler udfaser majs til biogasproduktion
Der er vedtaget nye regler for biogasanlæg, der gradvist reducerer grænsen for hvor stor en del af råvareforbruget, som biogasanlæggene må dække med energiafgrøder. 

Nyheder i CropSat.dk
CropSAT.dk er nu opdateret med de nyeeste markpolygoner, som fra Grundbetalingen 2020. Proteinprognosen viser nu den regnede proteinprocent og tildelingsfilen kan sendes til flere terminaler.

Nyt skema giver svar om din IPM indsats
Miljøstyrelsen har udviklet et online-skema om IPM, som via svar på forskellige spørgsmål giver en status på IPM-indsatsen på din bedrift. Skemaet skal udfyldes inden 31. marts 2021.

Nyt værktøj hjælper med at finde den rigtige pris ved forpagtning
Smågriseproducent Anders Rold fra Aars bortforpagter cirka 100 hektar jord til sin nabo, Aksel Sørensen. Og der er en gevinst for begge parter. Nyt værktøj fra SEGES giver mulighed for at dinde den rigtige pris for forpagter og bortforpagter.

Nyt værktøj til at beregne værdien af forpagtning
Med et nyudvikllet regneark kan man beregen økonomien ved tilforpagtning eller bortforpagtning af et areal - inklusiv risiko og følsomheder.

Nyt værktøj til nem økonomiberegning
Artikel i MARK 1, 2021; Økonomi

Optaget demonstration af regneværktøj
Efter en opdatering af et forpagtningshjælpeværktøj med nye data og nye funktionaliteter er der via teams gennemført og optaget en demonstration af værktøjet for inviterede økonomi- og planteavlskonsulenter.

Overraskende udvikling af herbicidresistens hos enårig rapgræs
Som et af de første steder i verden er der i Danmark fundet udbredt herbicidresistens hos enårig rapgræs under markforhold. Det er nødvendigt at sætte ind med IPM-tiltag for at bevare muligheden for kemisk bekæmpelse i fremtiden.

Oversigt over frister og typer af efterafgrøder i efteråret 2021
I denne oversigt kan du se de vigtigste frister og regler for 5 typer efterafgrøder, som skal være på marken i efteråret 2021.

Parvis opstaldning - hvorfor og hvordan?
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker
Engbrandbæger er en giftig plante, der er hyppigt forekommende i græsmarker, som især heste er meget følsomme over for. Men også køer er følsomme overfor giftstofferne i engbrandbæger.

Pas på nabomarker med frugt og grønt, når du sprøjter med prosulfocarb
Sprøjteteknik og opmærksomhed kan sikre, at der ikke sker fund af prosulfocarb på frugt og grønt.

Planlæg din såtid for vintersæd efter forekomst af græsukrudt
Artikel i MARK  7, Råd og Viden.

Planteklip eller satellitmålinger i vinterraps i efteråret kan forbedre fastsættelsen af kvælstofbehovet
Jo kraftigere rapsen er i efteråret, jo lavere er kvælstofbehovet om foråret. SEGES har en model til korrektion af behovet ud fra planteklip i efteråret, men vi arbejder på at lave en ny model baseret på satellitmålinger, der viser det korrigerede behov i MarkOnline. Til det har vi brug for hjælp i form af resultatet af planteklip. 

Præcisionsjordbrug – liste over firmaspecialister
Ved graduering af fx gødning og udsæd kan det være en udfordring af få indlæst tildelingsfiler og udlæst logfiler (as-applied). I understående liste kan kontaktnumre mv. findes.

Præcisionsjordbrug og kvælstoffikserende efterafgrøder som virkemiddel
Fødevareministeriet har udsendt en nyhed, hvoraf det fremgår, at præcisionsjordbrug og kvælstoffikserende efterafgrøder kommer til at indgå i plantedækkebekendtgørelsen fra efteråret 2021.

Regler ved udbringning af gylle
Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning mv. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I det følgende gengives de vigtigste regler kort.

Regler for udbringning af husdyrgødning efter høst
De vigtigste regler for udbringning af henholdsvis flydende (gylle) og fast husdyrgødning i perioden efter høst er samlet her. Vær opmærksom på, at reglerne for forsuring af gylle, og hvornår fast husdyrgødning må udbringes er ændret. 

Requiem Prime godkendt
Midlet må kun bruges mod skadedyr i lukkede væksthuse i afgrøderne agurk, zucchini, melon, peberfrugt, aubergine og jordbær.

Resistenstest af enårig rapgræs
Få testet enårig rapgræs for herbicidresistens ved at indsende frø til Syngenta.

Resistens hos enårig rapsgræs skal forebygges
Artikel i MARK 8, Råd & Viden

Restriktioner i brugen af triazol-svampemidler
I oversigten ses, hvor meget forskellige triazoler tæller i triazolregnskabet.

Ryd op i kemirummet
Start året med at gennemgå dit kemirum, og ryd op igen før høst, når vækstsæsonen er slut. Så undgår du ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol - og du er sikret mod fejlsprøjtning. KemiTjek App er en nem måde at komme i gang på.

Rådgiver: Nyt IPM skema for landmænd
Miljøstyrelsen har netop udsendt besked til landmænd om et IPM skema, der skal udfyldes online. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at landmand selv skal udfylde skemaet. Det skal udfyldes første gang inden 31. marts 2021.

Salmonella sanering og fokus på smittebeskyttelse
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Se behov for målrettede efterafgrøder 2022 på landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på landmand.dk, der viser procent målrettede efterafgrøder 2022 for det eller de kystvandoplande, som dine marker ligger i

Se dine målrettede efterafgrøder i 2021 på landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på landmand.dk, der viser hvilke marker, du har tilmeldt med frivillige målrettede efterafgrøder i 2021. Du kan også se, om dine marker er placeret i kystvandopland med krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Se efter trips i rug, triticale og vinterbyg
Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne, så de brunfarves. Bekæmp kun ved mere end 0,5-1 trips pr. øverste bladskede, da de opnåede merudbytter for bekæmpelse ofte er lave.

Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker.

Se oversigt over frister for sene ukrudtssprøjtninger i korn
Sprøjtefrist og risiko for afgrødeskade sætter grænsen for, hvor sent ukrudt kan bekæmpes. Her omtales ukrudtsmidler i vintersæd og vårsæd.

Sekundære angreb af gråskimmel på enkeltplanter af raps
Gødningskorn eller frost har svedet planterne og sekundært er der komet angreb af gråskimmel.

Sen såning eller omsåning af majs
Så majs senest i begyndelsen af juni, så meget tidlige sorter og reducér udsædsmængden til ca. 80.000 frø pr. ha.

Sen såning eller omsåning af majs - Facebook-opslag
Omtale på Facebook

Skadedyr i foder- og energiroer
De fleste foder- og energiroer er bejdset med Force 20 CS, så vær meget opmærksom på evt. skadedyrsangreb.

Skadedyr i korn
Mod bladlus anbefales omkring 50 pct. dosis i hvede og omkring 75 pct. dosis i vårbyg ved overskridelse af de vejledende bekæmpelsestærskler. Se løsningsforslag.

Skadedyr i vinterraps under blomstring
Under blomstringen kan der være behov for at bekæmpe skulpesnudebiller og skulpegalmyg. Ved kraftige angreb er der behov for flere behandlinger.

Skadedyr i ærter
Bladlus er det vigtigste skadedyr i ærter. Anskaf feromonfælder, hvis du dyrker ærter med særlige kvalitetskrav.

Skadedyrsmidlet Eradicoat Max godkendt i væksthuse
Midlet er godkendt mod spindemider og mellus.

Skal der anvendes hvedeudsæd bejdset mod goldfodsyge?
I ca. 75 procent af hvedeforsøgene med forfrugt hvede og såning til og med 7. september har bejdsning været rentabel.

Skal du høste, før kornet er helt tørt
Artikel i MARK 8, 2021; Økonomi.

Skal jeg bruge ensileringsmiddel – og i givet fald hvilket?
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker og se SEGES’ anbefaling i forhold til ensileringsmidler.

Skal traktorer godkendes til slæbning?
Der var i efteråret 2019 en alvorlig trafikulykke, hvor en traktor slæber en anden traktor med vogn ud på en vej. Et af anklagepunkterne var, at traktoren ikke var godkendt til slæbning.

Skarp øjeplet i hvede
Svampen skarp øjeplet tillægges normalt ikke den store betydning, men i 2021 er der i nogle hvedemarker set ret udbredte angreb.

Skema - Periodiske arbejdsopgaver - Køer og opdræt
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Skema - Periodiske arbejdsopgaver - Rengøring
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Sorte aks i vinterhvede 2021
Der er i 2021 mange nødmodne sorte aks i hvede i den østlige del af Danmark. Aksene er nødmodnet, formentlig på grund af specielle klimatiske forhold, og er derefter blevet angrebet af sekundære sortskimmelsvampe.

Staldfodring af køer med frisk græs giver mulighed for at spare på indkøbt protein
Frisk græs har et højere proteinindhold end græsensilage og samtidig er proteinkvaliteten bedre. Derfor er der potentiale i at udnytte det friske græs til at opnå en større selvforsyning og reducere importen af dyrt proteinfoder.

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2021
SEGES viser løbende udvikling i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service. Dette er for uge 11.

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder i 2021 - 19. april 2021
SEGES viser løbende udvikling i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service. Dette er for uge 16.

Strategi for bor til vinterraps
Læs om risikoen for bormangel i dine vinterrapsmarker netop nu, og anbefalingerne for tildeling. Er dine arealer i risiko for mangel, skal du udsprøjte bor nu. 

Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer
Der er forskellige muligheder for at bekæmpe ukrudt i roemarken.

Studietur til Valsemøllen og Kolding Herreds Landboforening
Output fra studietur til Valsemøllen og Kolding Herreds Landboforening.

Svampebekæmpelse i havre
I havre er det oftest meldug, der udløser en evt. svampebekæmpelse, mens havrebladplet som regel er et begrænset problem.

Svampebekæmpelse i rug
Hold i sær øje med brunrust

Svampebekæmpelse i sukkerroer, foderroer og energiroer
Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb, og senest når 5 procent af planterne er angrebeet. Registreringsnettet i sukkerroer starter den 19. juli 2021

Svampebekæmpelse i triticale
Der dyrkes både sorter der er lidt hhv. meget modtagelige for gulrust.

Svampebekæmpelse i vinterbyg
Se oversigt over midler og løsningsforslag.

Svampebekæmpelse i vinterhvede
Løsninger til svampebekæmpelse i hvede vises. Det nye middel Balaya er indpasset i strategierne.

Svampebekæmpelse i vinterhvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning
Ved svampebekæmpelse i hvede med forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning skal der være tilstrækkelig effekt mod både hvedebladplet og Septoria.

Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring
Det bedste bekæmpelsestidspunkt er oftest i vækststadium 65, når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddene er åbne.

Svampebekæmpelse i vårbyg
Se løsningsforslag til svampebekæmpelse i vårbyg.

Svampebekæmpelse i vårhvede
Nogle af vårhvedesorterne er modtagelige for gulrust. Se løsningsforslag.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner
Chokoladeplet, rust og bedebladlus er de vigtigste skadevoldere i hestebønner.

Svampemidlet Balaya godkendt i korn
Balaya har været ventet til bekæmpelse af Septoria i hvede. Midlet må anvendes til vækststadie 40 (før begyndende skridning)

Svampemidlet Entargo godkendt
Entargo må senest anvendes i vækststadie 49 (lige før begyndende skridning). Effekten af blandinger af Entargo med de nuværende midler kendes ikke, men løsninger med Entargo vurderes ikke at være bedre end de nuværende løsninger.

Svampemidlet Univoq kommer ikke til sæson 2022
Miljøstyrelsen efterspørger yderligere data, så nye undersøgelser skal iværksættes.

Switch 62,5 WG (1-201)
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse.

Switch 62,5 WG (grønsager, salat, krydderurter)
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampesygdomme i agurk, courgette, tomat, peberfrugt, aubergine, salat (hovedsalat og andre salatplanter inkl. Brassicacea), og krydderurter i åbne væksthuse.

Sædskifteindeks er nyt i IPM-skemaet
Artikel i MARK 2, 2021, Råd & Viden

Så godt analyserer jordbrugslaboratorierne jord, planter og gylle
SEGES tester hvert år, gennem ringanalyser, kvaliteten af laboratoriernes målinger af næringsstoffer i jord, gylle og planter. Årets test viser, at analyseresultaterne generelt er tilfredsstillende, men der er også analyser, som kan forbedres.

Sådan bruger du Thistle Tool
Artikel i MARK 6, Råd og Viden.

Sådan gør du brug af planteanalyser
Få anvisninger til hvordan planteprøver skal udtages, håndteres, sendes og fortolkes samt eksempler på laboratorier, der kan foretage analyserne.

Sådan håndterer du majsfrø bejdset med Korit 420 FS
Det er vigtigt at være obs. på brug af værnemidler mv. i alle processer.

Sådan konserveres halm med ammoniak
Ammoniakbehandling af halm er normalt ikke tilladt, men i særligt våde år kan der opnås dispensation til at konservere halm med ammoniak, for at sikre lagerfast halm uden mug og skimmel.

Sådan registrerer du grovfoderudbytter på læsniveau med FarmTracking
Registrering af grovfoderudbytter på brovægt, overkørselsvægt eller vejevogn er blevet meget nemmere. Nu kan du registrere hvert enkelt læs med FarmTracking app’en, og vejningerne lægges automatisk sammen.

Tag med på Grovfoderekskursion 15. juni
Årets Grovfoderekskursion foregår hos to værter i det sønderjyske, hvor fokus er på høj mælkeydelse og kvalitetsbevidst foderforsyning fra grovfodermarken med lavest muligt input.

Talius er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Talius til mindre anvendelse mod meldug i æble, pære, jordbær og vindrue.

Test: Skårlægning med Rotor- eller pickuprive
To pickup-river blev i første slæt sammenlignet med en fire-rotors rive, for at undersøge de to rivetypers forcer og svagheder. Der var forskelle.

Tidlig udbringning af gylle
Hvis du har behov for tidlig udbringning af din gylle, bør du prioritere afgrøder med tidlig og kraftig vækst og udbringning på arealer uden risiko for afstrømning. Husk reglerne for udbringning på våd, frossen og snedækket jord.

Tilladelse til ammoniakbehandling af halm i Esbjerg Kommune
Antallet af nedbørsdøgn i ugerne 31 – 33 har d.d. udløst tilladelse til ludning af halm med ammoniak i Esbjerg Kommune ifølge opgørelse fra DMI.

Tilladelse til ammoniakbehandling i over halvdelen af landets kommuner
Antallet af nedbørsdøgn i ugerne 32 – 34 har udløst tilladelse til ludning af halm med ammoniak i 64 ud af landets 98 kommuner ifølge opgørelse fra DMI. Se hvilke kommuner, det drejer sig om her på siden.

2 svampesprøjtninger under blomstring i raps?
2021 kan godt være et år, hvor der er betaling for 2 behandlinger under blomstring i marker med raps i sædskiftet grundet de usædvanlig mange dage med nedbør.

Tør april udløser tidligt vandingsbehov
Der er ikke kommet nedbør i 10 dage eller længere og der er udsigt til mere tørvejr. I overvintrende afgrøder er der nu et vandunderskud på 25-35 mm. Markvanding kan være aktuel på grovsandet jord, især i vinterraps, kløvergræs og græs.

Udlæg af kløvergræs er optimalt her midt i august 
10.-20. august er det optimale tidspunkt for udlæg af kløvergræs. Grønkorn af vinterhvede som dæksæd kan anvendes som tredje afgrøde, og tidligt sået vintersæd kan bruges som alternativ til efterafgrøder.

Uens udviklet majsplanter
Mange tidligt såede majsmarker mangler planter, og planterne er uens udviklet.

Udbudte bejdsemidler i majs til sæson 2022
Der vises en oversigt over de udbudte kombinationer af forskellige bejdsemidler.

Udsædsmængder og udsædskvalitet i majs
Plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed

Ukrudt i hestebønner
Hestebønner skal sås dybt (6-9 cm) - derfor er der inden afgrøden spirer frem mulighed for at nedvisne første hold ukrudt med glyphosat samtidig med udbringning af jordmiddel.

Ukrudt på udyrkede arealer
Ukrudt på gårdspladser og arealer omkring bygninger kan i mange tilfælde bekæmpes med en håndbrænder. Ukrudtsdampere har begrænset kapacitet. Mod etableret flerårigt ukrudt er det nødvendigt med mekanisk eller kemisk bekæmpelse.

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker
Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret
Timing er vigtig for succes med bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd. Du kan se forslag til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale.

Ukrudtsfrø: Tab af spireevne og spredningsrisiko med gylle
Der sker et stort tab af spireevne på ukrudtsfrøenes vej gennem ensileringsstakke, dyrenes fordøjelsessystem, gylletanke og biogasanlæg. Med omtanke kan spredning via gylle undgås.

Undgå misforståelser på en international arbejdsplads
Præsentation på Grovfoderekskursion, 15. juni 2021, Ribe

Vanding af majs
Behovet er størst på JB 1 og i sent sået majs. Hold kernefyldningen i gang og undgå at vandmangel udsætter høsttidspunktet.

Vejledning om mangan
Få et overblik over alt relevant viden om mangan, mangelsymptomer, anbefalinger og afhjælpning af mangel i denne vejledning.

Vejledning til bekæmpelse af svampesygdomme i korn
I det følgende ses oversigter over de i korn godkendte og markedsførte svampemidlers effekt, virkemekanismer, resistensudvikling, indhold i blandingsprodukter, behandlingsfrister og maks. antal tilladte behandlinger pr. vækstsæson.

Vertimec er godkendt til mindre brug mod trips i porrer
Miljøstyrelsen har givet en godkendelse til mindre anvendelse af Vertimec (reg. nr.1-192) mod trips i porrer i 2021 på arealer med stor forekomst af trips, hvor de tilladte behandlinger med Lamdex har været udført. Behandlingen må gennemføres i perioden fra den 1. juli til den 28. oktober 2021.

Vinterrapssorternes modtagelighed vurderet ud fra stængelangreb 2021
Der var god sammenhæng mellem bladangreb i foråret og angreb på stænglerne senere

Visning af satellitkontrollen 2021 på landmand.dk
Landbrugsstyreslen kontrollerer aktivitetskravet under grundbetaling i 2021. Se om dine marker er grønne, gule og senere røde, i satellitkontrollen.

Vurder behovet for supplerende grovfoder
Vurder det forventede udbytte især i majsmarkerne og vurdér behovet for at supplere foderforsyningen. Er der ikke tilstrækkelig med grovfoder så supplér om nødvendigt med f.eks. helsæd eller indkøbt majs.

Vækstregulering i Vinterraps
Afvent den kommende tids vækst for at vurdere om der bliver behov for vækstregulering.

Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps om efteråret
Vækstregulering anbefales kun i kraftigt udviklede marker. Der er sjældent behov for svampebekæmpelse om efteråret. Caryx og Juventus foretrækkes, da de ikke tæller i triazolregnskabet.

Vækstregulering samt forebyggelse af aks- og strånedknækning i vårsæd
Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og strånedknækning.

Vælg de billigste virkemidler
Forslaget til sammensætning af virkemidler, er baseret på din egen dyrkningshistorik. Det eneste du skal gøre, er at åbne Virkemiddelvælgeren på landmand.dk.
Artikel i Magasinet MARK 4.

Vælg det rigtige kabinefilter til opgaven
Artikel i MARK 4, Råd og Viden.

Vær opmærksom på disse ting, når du dræner - video
Tag med til Roslev og mød en drænentreprenør, som fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du skal dræne markerne.

Vær opmærksom på trinexapac-regel ved vækstregulering med ”moddusprodukter”
I 2019 blev der indført en ny regel om maksimale doseringer af trinexapac indenfor samme vækstsæson. Ændringen har især betydning i splitstrategier.

Værktøj til nem beregning af markøkonomi
Med værktøjet Økonomi i afgrøder og sædskifter kan du beregne og sammenligne økonomien i forskellige afgrøder og sædskifter på en hurtig måde og estimere konsekvenser af ændringer i forudsætninger.

Webinar: Digital udbytteregistrering og lagerstyring
På bare 30 minutter kan du være flyveklar i digital udbyttemåling og lagerstyring – og begynde at høste frugten af din grovfoderproduktion. 

Webinar: indberetning af efterafgrøder
På webinaret gennemgår vi, hvordan du får ajourført data korrekt i Mark Online og GKEA, samt hvor du skal være særlig opmærksom.

Worst-case scenario er dyrt – betal nu og undgå store tab senere
Græsukrudt breder sig på de danske marker, og midlerne til bekæmpelse bliver færre. Derfor skal du lægge en god IPM-strategi.

Ændring af normer for JB 11 i gældende bekendtgørelse
Normer for vårkorn på JB 11 reduceres kun med 25 kg kvælstof pr. ha i forhold til JB 2+4 i forhold til den reduktion på 50 kg, som fremgår af den nuværende bekendtgørelse.

Årlig statistik for kalkforbruget i 2020
Tildeling af kalk i jordbruget steg i 2020 med 38 procent i forhold til 2019. Vær opmærksom på at landbrugsjordens reaktionstal generelt er faldende.